28 юли 2017 г.
BASF
България

BASF: Значителен растеж на приходите през второто тримесечие, перспективата за 2017 г. се подобрява

Второ тримесечие на 2017 г.

  • Продажби: 16.3 млрд. евро (ръст от 12%)
  •   Печалба преди лихви и данъци: 2.3 млрд. евро (ръст от 32%)
  • Печалба на акция: 1.63 евро (ръст от 37%); коригирана печалба от акция: 1.78 евро (ръст от  

Паричен поток от оперативни дейности: 3.0 млрд. евро (ръст от 29%); свободен паричен поток: 2.1 млрд. евро (ръст от 59%)

Перспектива за 2017 г.:

Все още се предвижда осезаем ръст в продажбите

Вече се очаква печалбата преди лихви и данъци значително да задмине миналогодишното ниво

„Положителната тенденция за по-голямо търсене продължи и през второто тримесечие на 2017 г. Увеличихме обемите продажби на годишна база за пето поредно тримесечие. Спрямо същия период на предходната година значително подобрихме нашите продажби и приходи,” заяви д-р Курт Бок, председател на Съвета на изпълнителните директори на BASF SE;

Продажбите на BASF Group отбелязаха ръст от 12% и достигнаха 16.3 млрд. евро спрямо второто тримесечие на 2016 г. Главна причина за това бяха по-високите цени и обеми. На фона на по-високите разходи за суровини компанията вдигна продажните цени със 7%; главна причина за това бяха по-високите цени в сегмент „Химикали“. Обемите продажба се повишиха с 3%. Промяната на валутните курсове имаше положителен ефект върху продажбите и подобно на ефекта на портфолиото доведе до ръст от 1%.

При 2.3 млрд. евро печалбата преди лихви и данъци през второто тримесечие се повиши с 32% на годишна база. Драстичният ръст бе главно в резултат на значително по-добрите приходи в сегменти „Химикали“ и „Нефт и газ“. Този растеж бе забавен от по-ниските приходи от сегменти „Функционални продукти“, „Функционални материали и решения“ и „Решения за селското стопанство“. Отрицателното въздействие върху приходите във връзка с инцидента в Норт Харбър на площадката в Лудвигсхафен през октомври 2016 г. бе компенсирано от застрахователно плащане от 100 млн. евро – сума, която в по-голямата си част бе вписана в отчета на сегмент „Химикали“.

При 1.5 млрд. евро чистата печалба задмина нивото на миналогодишното второ тримесечие с 404 млн. евро. През второто тримесечие на 2017 г. доходът на акция се повиши от 1.19 евро на 1.63 евро в сравнение със същия период на предходната година. Коригираният доход на акция спрямо лихви и данъци и амортизация на нематериални активи възлиза на 1.78 евро (второ тримесечие на 2016: 1.30 евро).

Паричният поток от оперативни дейности се повиши от 2.3 млрд. евро през второто тримесечие на 2016 г. на 3.0 млрд. евро през второто тримесечие на 2017 г. Свободният паричен поток достигна 2.1 млрд. евро спрямо 1.3 млрд. евро през същото тримесечие на предходната година. Това подобрение беше главно в резултат на по- високата чиста печалба.

Перспектива за 2017 г.

Поради благоприятното макроикономическо развитие през първото полугодие BASF оценява малко по-положително определящите условия за 2017 г. Очакванията на компанията за световната икономическа обстановка през 2017 г. са следните (предишните прогнози са отбелязани в скоби):

Ръст на брутния вътрешен продукт: 2.5% (2.3%)

Ръст в индустриалното производство: 2.5% (2.3%)

Ръст в химическото производство: 3.4% (без изменение)

Среден курс от 1.10 долара за евро (1.05 долара за евро)

Средна цена на петрола от 50 долара за барел (55 долара за барел)

„Продължаваме да очакваме значителен ръст в продажбите за цялата година – поне с 6%. Предвид осезаемото повишаване на приходите за първото полугодие прогнозираме по-голяма печалба преди лихви и данъци поне с 11% за 2017 г. – заяви г-н Бок. – За второто полугодие на 2017 г. очакваме лек ръст в печалбата преди лихви и данъци спрямо същия период на 2016 г. Тази прогноза взема предвид доброто развитие в сегмент „Химикали“ през първото полугодие на 2017 г., което вероятно ще намали темпо, както и спада в цените на нефта и курса на щатския долар спрямо първоначално очакваното. Тези фактори имат отрицателно влияние върху приходите на BASF.“

Развитие по сегменти

Продажбите в сегмент „Химикали” се увеличиха с 25% спрямо второто тримесечие на 2016 г. и достигнаха 4.0 млрд. евро. Това бе главно в резултат на значително по-високите цени, особено в дивизия „Мономери“. Промяната на валутните курсове се отрази положително на продажбите, въпреки че обемите леко се понижиха. При 1.1 млрд. евро печалбата преди лихви и данъци се подобри с 662 млн. евро спрямо второто тримесечие на 2016 г., основно благодарение на по-високите маржове в дивизии „Мономери“ и Петрохимикали“. Като цяло фиксираните разходи леко се съкратиха. Продажбите през първото полугодие се увеличиха с 30% до 8.2 млрд. евро. Печалбата преди лихви и данъци отбеляза ръст от

1.2 млрд. евро и достигна 2.1 млрд. евро главно поради по-високите маржове и обеми продажби.

Продажбите в сегмент „Функционални продукти“ в размер на 4.1 млрд. евро задминаха нивото на същия период на предходната година с 4% благодарение на повишаването на цените, както и на обемите продажби във всички дивизии. Наблюдава се положителен ефект от промяна на валутните курсове върху продажбите; съкращаването на портфолиото забави развитието на продажбите. Продължаващият натиск върху маржовете, главно в резултат на по- високите цени на суровините и нестабилните пазарни условия в индивидуални бизнес области, доведе до спад в печалбата преди лихви и данъци със 107 млн. евро до 405 млн. евро. През първото полугодие продажбите в размер на 8.4 млрд. евро бяха с 6% по- високи спрямо същия период на предходната година. Печалбата преди лихви и данъци отбеляза спад със 147 млн. евро до 920 млн. евро.

Продажбите в сегмент „Функционални материали и решения” за второто тримесечие бяха с 12% по-високи и възлизат на 5.3 млрд. евро. До голяма степен това бе резултат от рязък скок в обемите продажби, бизнеса на Chemetall, придобит от Аlbemarle през декември 2016 г., и по-високите цени. Положителният ефект от промяна на валутните курсове допълнително допринесоха за по- високите продажби. BASF имаше възможност да повиши своите обеми продажби, насочени към автомобилната индустрия. Печалбата преди лихви и данъци се понижи със 113 млн. евро до 422 млн. евро. По-големите приходи от дивизия „Катализатори“ и приносът на бизнеса на Chemetall успяха частично да компенсират като цяло по-ниските маржове и по-големите фиксирани разходи. Продажбите за първото полугодие отбелязаха ръст от 15% и достигнаха 10.5 млрд. евро. В сравнение със същия период на предходната година печалбата преди лихви и данъци се понижи с 38 млн. евро до 953 млн. евро.

Сегмент „Решения за селското стопанство” отбеляза ръст в продажбите с 5% до 1.5 млрд. евро в сравнение със същия период на предходната година. Основните фактори тук бяха по-високите обеми продажби, особено в Северна Америка и източна Европа, и положителният ефект от промяна на валутните курсове. Цените леко се понижиха спрямо второто тримесечие на 2016 г. В сравнение със същото тримесечие на 2016 г. печалбата преди лихви и данъци намаля с 48 млн. евро до 272 млн. евро. Наред с останалото това беше главно в резултат на по-ниските средни маржове, предизвикани от различния продуктов микс. През първото полугодие продажбите се увеличиха с 4% на годишна база до 3.4 млрд. евро. Печалбата преди лихви и данъци намаля със 106 млн. евро до 805 млн. евро.

В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. в сегмент „Нефт и газ” се наблюдава значителен ръст в продажбите от 32% и достигнаха 814 млн. евро. Основна причина бяха повишените обеми и цени. Ръстът в обемите продажби се дължаха главно на по-високите обеми от продажбата на газ в допълнение с офшорния добив в Либия през юни. Производствените обеми съвпаднаха с миналогодишното ниво. Печалбата преди лихви и данъци се подобри с 89 млн. евро до 183 млн. евро. Това се дължеше главно на по-високите цени и обеми продажби. Чистата печалба също нарасна осезаемо. През първото полугодие продажбите в сегмента отбелязаха ръст от 34% на годишна база и достигнаха 1.6 млрд. евро. Печалбата преди лихви и данъци нарасна със 193 млн. евро до 353 млн. евро.

При 476 млн. евро продажбите в сегмент „Други” бяха с 2% под нивото на същия период на предходната година в резултат на по- слабата търговия със суровини. Печалбата преди лихви и данъци отбеляза ръст от 61 млн. евро до минус 151 млн. евро, основно поради ефекта от преоценка на дългосрочната компенсационна програма. През първото полугодие продажбите в сегмент „Други“ в размер на 1.1 млрд. евро бяха с 13% по-високи спрямо същия период на предходната година. Печалбата преди лихви и данъци се подобри с 30 млн. евро до минус 401 млн. евро.

За BASF

В BASF създаваме химия за устойчиво бъдеще. Ние съчетаваме икономическия успех с опазването на околната среда и социалната отговорност. Екип от близо 114 000 служители в BASF Group работи в полза на успеха на нашите клиенти в почти всички области и почти всяка страна в света. Нашето портфолио е организирано в пет сегмента: „Химикали“, „Функционални продукти“, „Функционални материали и решения“, „Решения за селското стопанство“ и „Нефт и природен газ“. През 2016 г. BASF реализира продажби на стойност от близо 58 млрд. евро. Акциите на BASF се търгуват на борсите във Франкфурт (BAS), Лондон (BFA) и Цюрих (AN). Повече информация може да откриете в интернет на www.basf.com.

 

Последна актуализация 28 юли 2017 г.