25 октомври 2017 г.
BASF
България

Значителен ръст в продажбите и приходите на BASF за третото тримесечие на 2017 г.

Трето тримесечие на 2017 г.:

  • Продажби: 15.3 млрд. евро (ръст от 9%)
  • Печалба преди лихви и данъци: 1.8 млрд. евро (ръст от 16%)
  • Печалба на акция: 1.45 евро (ръст от 49%); коригирана печалба на акция: 1.40 евро (ръст от 27%)
  • Паричен поток от оперативни дейности: 3.8 млрд. евро (ръст от 52%); свободен паричен поток: 2.8 млрд. евро

Перспектива за 2017 г.

BASF Group отчете значителен ръст в продажбите и приходите за третото тримесечие на 2017 г. „Положителното развитие на търсенето продължи и през третото тримесечие на 2017 г. Постигнахме стабилно нарастване на обемите, дори в сравнение със силното трето тримесечие на предходната година,” заяви д-р Курт Бок, председател на Съвета на изпълнителните директори на BASF SE.

Продажбите на BASF Group се увеличиха с 9% спрямо същото тримесечие на предходната година и възлизат на 15.3 млрд. евро. Основен принос за това имат доброто развитие на обемите продажби, както и значително по-високите продажни цени в сегмент „Химикали“. Продажбите се покачиха и благодарение на бизнеса на Chemetall, придобит през декември 2016. Наблюдава се отрицателен ефект от промяна на валутните курсове във всички сегменти.

Същественият принос на сегмент „Химикали“ вдигна оперативната печалба преди лихви и данъци с 244 млн. евро до 1.8 млрд. евро. BASF отчете леко понижаване на печалбата преди лихви и данъци в сегмент „Нефт и газ“ и значителен спад в останалите сегменти и в „Други“ главно в резултат на по- високите цени на суровините.

Печалбата преди лихви и данъци за третото тримесечие включваше специално нетно облагане от 198 млн. евро, след минус 52 млн. евро за същото тримесечие на предходната година. Това се дължеше главно на специален приход на сегмент „Функционални продукти“ след прехвърлянето на бизнеса с химикали за обработване на кожа от BASF на Stahl Group. В резултат на това печалбата преди лихви и данъци нарасна от 1.5 млрд. евро на 2 млрд. евро.

В сравнение със същото тримесечие за миналата година оперативната печалба преди обезценка, амортизация, лихви и специално данъчно облагане се увеличи с 303 млн. евро до 2.8 млрд. евро, а печалбата преди обезценка, амортизация и лихви– с 570 млн. евро до 3 млрд. евро.

Чистата печалба нарасна с 448 млн. евро до 1.3 млрд. евро. През третото тримесечие на 2017 г. доходът на акция е 1.45 евро в сравнение с 0.97 евро за същия период на предходната година. Коригираният доход на акция спрямо лихви и данъци и амортизация на нематериални активи възлиза на 1.40 евро (трето тримесечие на 2016 г.: 1.10 евро).

За първите три тримесечия на 2017 г. паричният поток от оперативни дейности отбеляза ръст от 1.8 млрд. евро до 7.6 млрд. евро. Основна причина за това е по-високата чиста печалба. Свободният паричен поток нарасна от 2.9 млрд. евро до 5 млрд. евро за първите девет месеца на 2017 г.

Перспектива за цялата 2017 г.

BASF леко повиши прогнозните си данни за световната икономическа обстановка на 2017 г. (прогнозите от Финансовия отчет за полугодието на 2017 г. са дадени в скоби):

  • Ръст на брутния вътрешен продукт: 2.8% (2.5%)
  • Ръст в индустриалното производство: 3.1% (2.5%)
  • Ръст в химическото производство: 3.4% (3.4%)
  • Среден курс от 1.10 долара за евро (1.10 долара за евро)
  • Средна цена на петрола от 50 долара за барел (50 долара за барел)

„За втората половина на 2017 г. очакваме печалбата преди лихви и данъци на BASF Group значително да задмине нивото от същия период на 2016 г. – обясни г-н Бок. – Запазваме нашите прогнози за продажби, печалба преди лихви и данъци и печалба за цялата 2017 г., а именно те съществено да нараснат. Същото важи и за печалбата преди лихви и данъци след капиталови разходи, за които предварително очаквахме леко увеличение.”

Развитие по сегменти

Продажбите в сегмент „Химикали” се увеличиха с 25% и достигнаха близо 4 млрд. евро. Основен принос за това имат по-високите цени във всички дивизии, особено в „Мономери“. Освен това BASF значително увеличи обемите продажби. Промяната на валутните курсове леко понижи продажбите във всички дивизии. Печалбата преди лихви и данъци нарасна с над 600 млн. евро до 1.1 млрд. евро главно благодарение на по- високия марж, особено в дивизия „Мономери“. Негативният ефект върху печалбата през третото тримесечие на 2017 г. в резултат на инцидента в Норт Харбър в Лудвигсхафен беше компенсиран от застрахователно изплащане за щетите. Фиксираните разходи леко се повишиха.

Продажбите в сегмент „Функционални продукти“ са с 2% по- високи и възлизат на малко под 4 млрд. евро благодарение на ръст в обемите продажби във всички дивизии. Продажните цени запазиха нивото си от същия период на предходната година. Повишените цени в дивизии „Дисперсии и пигменти“ и „Химикали за козметиката и бита“ бяха до голяма степен компенсирани от съществен спад в цените в дивизия „Хранене и здраве“. Ефектът от промяна на валутните курсове, особено на щатския долар, и съкращаването на портфолиото забавиха ръста на продажбите. Печалбата преди лихви и данъци се понижи с 88 млн. евро до 385 млн. евро. Основен принос за това има постоянният спад в цените на витамините, както и продължаващият натиск върху маржа в редица бизнес области поради по-високите цени на суровините. Печалбата преди лихви и данъци включваше специален приход в дивизия „Функционални химикали“ след прехвърлянето на бизнеса с химикали за обработка на кожи на Stahl Group.

Продажбите в сегмент „Функционални материали и решения” за третото тримесечие бяха със 7% по-високи и възлизат на близо 5 млрд. евро. Това бе резултат от по-високите цени, както и от бизнеса на Chemetall, придобит от Аlbemarle през декември 2016 г. Наблюдава се ръст в обемите продажби във всички дивизии освен „Катализатори“, където BASF отчете значителен спад в търговията с благородни метали. Спрямо третото тримесечие на 2016 г. обемите продажби към автомобилната и строителната индустрии допълнително нараснаха. Ефектът от промяна на валутните курсове обаче леко понижиха продажбите. При 397 млн. евро печалбата преди лихви и данъци намаля със 100 млн. евро в сравнение със същия период на предходната година. По-слабите приходи бяха повлияни от по-ниския марж и по-високите цени на суровините.

Сегмент „Решения за селското стопанство” отбеляза спад от 6% до 987 млн. евро в сравнение със същия период на предходната година. Основните фактори тук бяха понижаването на цените и обемите продажби в Бразилия. Негативният ефект от промяна на валутните курсове оказа допълнителен натиск върху развитието на продажбите. BASF успя леко да повиши обемите продажби като цяло. Печалбата преди лихви и данъци отбеляза спад от 76 млн. евро до 21 млн. евро. Това беше главно в резултат на трудната пазарна обстановка в Бразилия. Отрицателно влияние върху приходите оказа и затварянето на производствените съоръжения в Бомонт, Тексас, и Манати, Пуерто Рико заради ураганите. Фиксираните разходи останаха на нивото на същия период на предходната година.

Продажбите в сегмент „Нефт и газ“ нараснаха с 20% на годишна база до 739 млн. евро благодарение на по-високите цени и обемите продажби. За третото тримесечие на 2017 г. средната цена на барел суров петрол Брент беше 52 долара (спрямо 46 долара за същия период на 2016 г.). Цената на газа на европейските спот пазари също се повиши в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. Главен фактор за повишените обемни продажби бяха по-високите обеми продажби на газа. Производствените обеми също леко нараснаха. Печалбата преди лихви и данъци намаля с 14 млн. евро до 180 млн. евро. Данните от същото тримесечие на предходната година включваха компенсационни плащания от предоговаряния. Въпреки това чистата печалба съществено нарасна от 33 млн. евро на 139 млн. евро. Това се дължеше главно на допълнителни доходи от продажбата на акции за концесията на находище на природен газ в Аржентина.

При 548 млн. евро продажбите в сегмент „Други” бяха с 2% над нивото на същия период на 2016 г. главно благодарение на по-високите продажби на услугите. Печалбата преди лихви и данъци се понижи с 92 млн. евро до минус 325 млн. евро, частично поради ефекта от преоценка на  

За BASF

В BASF създаваме химия за устойчиво бъдеще. Ние съчетаваме икономическия успех с опазването на околната среда и социалната отговорност. Екип от близо 114 000 служители в BASF Group работи в полза на успеха на нашите клиенти в почти всички области и почти всяка страна в света. Нашето портфолио е организирано в пет сегмента: „Химикали“, „Функционални продукти“, „Функционални материали и решения“, „Решения за селското стопанство“ и „Нефт и природен газ“. През 2016 г. BASF реализира продажби на стойност близо 58 млрд. евро. Акциите на BASF се търгуват на борсите във Франкфурт (BAS), Лондон (BFA) и Цюрих (AN).  

Прогнозни данни

Това прессъобщение съдържа прогнозни данни. Те се основават на настоящи оценки и предвиждания на Съвета на изпълнителните директори и на наличната в момента информация. Тези прогнозни данни не са гаранция за бъдещото развитие и резултати, описани в него. По-скоро те зависят от редица фактори, включват различни рискове и неясноти, и се основават на предположения, които може да не се окажат точни. Такива рискови фактори включват най-вече такива, дискутирани на страници от 111 до 118 в доклада на BASF за 2016 г. Докладът на BASF е достъпен онлайн на адрес: basf.com/report. BASF не поема задължението да актуализира прогнозните данни, съдържащи се в това прессъобщение.

Последна актуализация 25 октомври 2017 г.