TOP
28 февруари 2018 г.
BASF
България

Добър старт на 2018 г. за BASF

Добър старт на 2018 г. за BASF

Последно тримесечие на 2017 г.:

 • Продажби: 16.1 млрд. евро (ръст от 8% спрямо същия период на 2016 г.);
 • Печалба преди лихви и данъци: 1.9 млрд. евро (ръст от 58% спрямо същия период на 2016 г.).

 

За цялата 2017 г.:

 • Значителен ръст в обема на продажбите във всички сегменти;
 • Печалба на акция: 6.62 евро (ръст от 50%); коригирана печалба на дял: 6.44 евро (ръст от 33%);
 • Паричен поток от оперативни дейности: 8.8 млрд. евро (ръст от 14%); свободен паричен поток: 4.8 млрд. евро (ръст от 34%);
 • Предложение за разпределение на дивиденти: 3.10 евро за финансовата 2017 г. (спрямо 3 евро за 2016 г.).

 

Перспектива за 2018 г.:

 • Очаква се лек ръст в продажбите главно в резултат на по-високия обем на продажбите;
 • Печалбата преди лихви и данъци вероятно леко ще задмине нивото от 2017 г.

 

След успешната бизнес година 2017, BASF даде добър старт и на 2018 г. „Миналата година ние постигнахме значителен ръст и успяхме да увеличим печалбата си. Нещо повече, ние положихме важни основи за бъдещото развитие на нашата компания – по отношение както на хората, така и на стратегията,” заяви д-р Курт Бок, председател на Съвета на изпълнителните директори на BASF SE, по време на Годишната пресконференция в Лудвигсхафен.

 

През последното тримесечие на 2017 г. BASF Group отчете продажби в размер на 16.1 млрд. евро, което представлява ръст от 8% спрямо същия период на 2016 г. Цените се покачиха с 9%. Обемът на продажбите на BASF нарасна с 4% благодарение на всички сегменти с изключение на „Нефт и газ“. За сметка на това негативният ефект от промяна на валутните курсове беше значителен и намали продажбите с 5%. През четвъртото тримесечие печалбата преди лихви и данъци възлизаше на 1.9 млрд. евро, или с 58% по-висока спрямо същия период на предходната година. Значително по-голямата печалба в сегменти „Химикали“, „Решения за селското стопанство“, „Нефт и газ“ и „Други“ компенсира по-ниската печалба от сегменти „Функционални материали и решения“ и „Функционални продукти“.

 

През 2017 г. икономическата обстановка в много страни по света се съживи. „Ние се възползвахме от този възход и значително повишихме продажбите и печалбата за цялата 2017 г. в сравнение с предходната година,” потвърди г-н Бок. Благодарение на доброто търсене BASF отчете по-голям обем на продажбите във всички дивизии и съществено увеличи печалбата си. Повишаването на цените, особено в сегмент „Химикали“, също допринесе за това развитие. Като цяло, продажбите на BASF нараснаха с 12% до 64.5 млрд. евро. Решаващ фактор беше придобиването на бизнеса на Chemetall в края на 2016 г., който предлага индивидуални решения за обработка на метални повърхности.

 

Печалбата на BASF нарасна още по-осезаемо, с близо една трета. Компанията постигна печалба преди лихви и данъци в размер на 8.3 млрд. евро, като значителен принос за това имаше сегмент „Химикали“. По-високият марж и обемът на продажбите в основния бизнес с химикали и междинни продукти балансираха ниския марж в някои бизнеси със специални продукти на BASF. Печалбата от бизнеса с химикали, който включва сегментите „Химикали”, „Функционални продукти” и „Функционални материали и решения”, беше значително по-висока спрямо предходната година. Печалбата преди лихви и данъци в този бизнес беше в размер на 7.3 млрд. евро, с 26% по-голяма спрямо предходната година.

 

Доходът на акция се повиши от 4.42 евро на 6.62 евро, което се равняваше на ръст от 50%. Коригираният доход на акция спрямо лихви и данъци и амортизация на нематериални активи възлизаше на 6.44 евро в сравнение с 4.83 евро за предходната година.

 

По-добър паричен поток от оперативни дейности

 

При 8.8 млрд. евро паричният поток от оперативни дейности през 2017 г. се повиши с 1.1 млрд. евро. Това се дължеше на ръст от 50% в нетните доходи, които нараснаха на 6.1 млрд. евро. За разлика от предходната година, промяната в нетния оборотен капитал съкрати паричния поток. Основен принос за това имаше по-голямото количество капитал, обвързан с материални запаси и търговски вземания по оперативни причини.

 

Паричните средства, използвани за инвестиране в активи през 2017 г., възлизаха на 4 млрд. евро спрямо 6.5 млрд. евро през 2016 г. Плащанията за имоти, заводи и оборудване и нематериални активи се равняваше на 4 млрд. евро, което беше под данните за предходната година (4.1 млрд. евро). При 4.8 млрд. евро свободният паричен поток задмина с 34% нивото от предходната година. Капиталовото съотношение беше 44.1% (спрямо 42.6% за 2016 г.). Нетните задължения отбелязаха спад с 2.9 млрд. евро до 11.5 млрд. евро.

 

Предложение за разпределение на дивиденти в размер на 3.10 евро

 

BASF планира да предложи дивидент в размер на 3.10 евро за дял на годишната среща на акционерите – с 0.10 евро по-висок в сравнение с предходната година. По този начин дяловете на BASF отново предлагат висока доходност от дивиденти в размер на 3.4% въз основа на цената за акция в размер на 91.74 евро за 2017 г. Като цяло, BASF SE ще изплати близо 2.8 млрд. евро на своите акционери.

 

Развитие на бизнеса по региони

 

По отношение на развитието по региони г-н Бок обобщи следното: „Ние сме особено доволни от нашето силно представяне в Азия, където нашите инвестиции през последните няколко години се увенчаха с успех. Благодарение на по-високия марж и обем на продажбите ние успяхме да удвоим печалбата в Азия на 2.2 млрд. евро, превръщайки региона в най-печеливш за BASF.”

 

Икономиката в Европа набира сили. Наблюдава се ръст в печалбата там с 31%, достигайки 4.7 млрд. евро. Основен принос за това има по-високата печалба в сегменти „Химикали“ и „Нефт и газ“. Въпреки че в началото на 2017 г. бизнесът в САЩ започна неубедително, той се подобри с течение на времето. В Северна Америка BASF повиши печалбата от 1.1 млрд. евро на 1.2 млрд. евро. Печалбата в Южна Америка, Африка и Средния изток отбеляза спад от 432 млн. евро на 335 млн. евро.

 

Развитие на портфолиото на BASF

 

През изминалата година BASF взе важни решения да обогати своето портфолио с бързо развиващи се, устойчиви бизнеси. През 2018 г. сегмент „Решения за селското стопанство“ ще бъде подсилен с придобиването на значителна част от бизнеса на Bayer със семена и хербициди. „Това ще бъде чудесно допълнение към нашия вече утвърден и успешен бизнес с продукти за растителна защита и биотехнологични дейности – обясни Курт Бок. – Ще навлезем в бизнеса със семена със собствени активи на ключови пазари, което ще ни позволи по-бързо да приложим резултатите от нашите научни изследвания в тази област.”

 

Тази година BASF възнамерява да придобие световния бизнес с полиамиди на Solvay. Това ще разшири портфолиото на компанията с инженерни пластмаси за транспортната и строителната индустрии и производството на потребителски стоки, както и ще засили достъпа до суровини. Освен това, компанията очаква да подобри достъпа си до отбелязващите растеж важни пазари в Азия и Южна Америка.

 

„В същото време възнамеряваме да преотстъпваме бизнеси, ако вярваме, че те могат да бъдат по-успешни при други, различни условия“ – допълни Бок. Например, в края на септември 2017 г. BASF прехвърли своя бизнес с химикали за обработка на кожи на Stahl group. В замяна на това днес BASF държи дял от 16% в Stahl group.

 

BASF обяви фундаментална промяна в своя бизнес с нефт и газ. Плановете са BASF и LetterOne group да слеят своите дейности в съвместно предприятие, наречено Wintershall DEA. Новата компания ще бъде едно от най-големите и независими дружества за проучвания и добив на нефт и газ в Европа с отлични перспективи за растеж. В средносрочен план намеренията са съвместното предприятие да се регистрира на фондовата борса.

 

Перспектива за 2018 г.

 

Според очакванията на BASF световната икономика и химическото производство през 2018 г. ще се развиват с приблизително същите темпове както през 2017 г. Предвиждат се по-нататъшен ръст във всички региони и съживяване на пазара в Бразилия и Русия. Въпреки тези като цяло положителни изходни условия, BASF очаква засилена нестабилност на пазарите. Нещо повече, американският долар оказва негативен ефект върху продажбите и печалбата.

 

Перспективата на BASF за 2018 г. се основава върху следните икономически условия (предишните прогнози са отбелязани в скоби):

 • Ръст на световната икономика: +3.0% (+3.1%)
 • Ръст в световното химическо производство: +3.4% (+3.5%)
 • Среден курс от 1.20 долара за евро (1.13 долара за евро)
 • Средна цена на петрола от 65 долара за барел (54 долара за барел)

„В такива пазарни условия ние желаем да продължим да се развиваме и да постигнем лек ръст в продажбите и печалбата преди лихви и данъци на BASF Group за 2018 г,” твърди г-н Бок. По-големите продажби ще бъдат главно в резултат на увеличаване на обема на продажбите. Основен принос за по-високата печалба ще имат сегментите „Функционални продукти“, „Функционални материали и решения“ и „Нефт и газ“. След силните резултати през 2017 г. компанията очаква значително по-ниска печалба преди лихви и данъци в сегмент „Химикали“ главно в резултат на по-ниския марж.

 

Прогнозата за 2018 г. взема под внимание договореното придобиване на значителна част от бизнеса на Bayer със семена и неселективни хербициди, което се очаква да бъде финализирано през първото полугодие на 2018 г. Въз основа на времето на придобиване, сезонността на бизнеса и очакваните разходи за интегриране, това най-вероятно ще окаже положителен ефект върху продажбите и негативен ефект върху печалбата на сегмент „Решения за селското стопанство“ и на BASF Group за 2018 г.

 

Прогнозата не взема под внимание планираното сливане на бизнесите с нефт и газ на BASF и LetterOne. След подписването на споразумението, приходите от сегмент „Нефт и газ“ вече няма да се отчитат като част от продажбите и печалбата на BASF Group – със задна дата, считано от 1 януари 2018 г. Те ще бъдат представени като отделна точка в печалбата преди миноритарно разпределяне – „печалба от преустановени дейности”. След датата на финализиране на сделката, делът на BASF от печалбата, реализирана от съвместното дружество – Wintershall DEA, вероятно ще бъде отчетена чрез метода на собствения капитал и включена в печалбата на BASF Group.

 

Развитие по сегменти

 

В благоприятната пазарна среда на четвъртото тримесечие на 2017 г. продажбите в сегмент „Химикали” се повишиха с 21% до 4.2 млрд. евро в резултат на по-високите цени и обем на продажбите. BASF повиши своя марж, особено на изоцианати, киселини и полиалкохоли, продукти от термичен крекинг и акрилни мономери. При 1.1 млрд. евро печалбата преди лихви и данъци бе с 67% по-висока спрямо последното тримесечие на 2016 г. Всички дивизии отбелязаха по-голяма печалба.

 

За цялата 2017 г. продажбите в сегмент „Химикали“ нараснаха с 3.4 млрд. евро и достигнаха 16.3 млрд. евро. Основен принос за това имаха по-високите цени, особено в дивизия „Мономери“. BASF повиши и обема на продажбите във всички дивизии. Печалбата преди лихви и данъци отбеляза ръст от 2.2 млрд. евро и достигна 4.2 млрд. евро, главно в резултат на по-високия марж на изоцианати в дивизия „Мономери“. По-високият марж в дивизия „Петрохимикали“ и „Междинни продукти“ също допринесе за по-голямата печалба; по-високите фиксирани разходи леко неутрализираха този ръст. Негативният ефект върху печалбата за 2017 г. в резултат на инцидента в Норт Харбър през октомври 2016 г. беше компенсиран от застрахователното плащане на щетите.

 

Продажбите за последното тримесечие на 2017 г. в сегмент „Функционални продукти“ са с 2% по-високи и възлизат на 3.8 млрд. евро. По-добрият обем на продажбите във всички дивизии и леко по-високите цени като цяло компенсираха негативния ефект от промяна на валутните курсове и съкращаване на портфолиото. Поради постоянния натиск върху маржа, временното затваряне на завода за производство на цитрал в Лудвигсхафен и по-високите фиксирани разходи, печалбата преди лихви и данъци отбеляза спад от 237 млн. евро до 111 млн. евро.

 

При 16.2 млрд. евро продажбите за цялата година в сегмент „Функционални продукти“ задминаха с 659 млн. евро миналогодишните данни. Главна причина за това беше ръстът в обема на продажбите във всички дивизии. По-високите продажни цени в дивизии „Химикали за грижа“ и „Дисперсии и пигменти“ също оказаха положителен ефект върху продажбите. Съкращаването на портфолиото и негативният ефект от промяна на валутните курсове във всички дивизии леко понижиха продажбите. Печалбата преди лихви и данъци отбеляза спад с 361 млн. евро до 1.4 млрд. евро. До голяма степен това се дължеше на по-ниския марж, главно в резултат на по-високите цени на суровините, които не можеха да бъдат напълно компенсирани чрез увеличение на продажните цени.

 

През последното тримесечие продажбите в сегмент „Функционални материали и решения” значително нараснаха със 7%. Главно поради по-високите цени продажбите достигнаха 5.3 млрд. евро. По-големите разходи за суровини доведоха до по-нисък марж и спад в печалбата преди лихви и данъци с 42% до 267 млн. евро. Освен това по-високите фиксирани разходи оказаха негативен ефект върху приходите.

 

Продажбите за цялата 2017 г. нараснаха с 2 млрд. евро до 20.7 млрд. евро. Това се дължеше на по-високите цени и обем на продажбите, както и на бизнеса на Chemetall, придобит от Аlbemarle през декември 2016 г.; продажбите отбелязаха лек спад поради негативния ефект от промяна на валутните курсове. Ръстът в обема на продажбите до голяма степен се определяше от по-голямото търсене на продуктите на BASF от автомобилната и строителната индустрии. При 1.6 млрд. евро печалбата преди лихви и данъци отбеляза спад от 329 млн. евро спрямо данните за 2016 г. главно поради по-ниския марж и по-високите фиксирани разходи. Специалните разходи през 2017 г. основно се свързваха с разходите по интегриране на Chemetall, както и на западно-европейския бизнес със строителни материали за професионални потребители от Henkel group.

 

Сегмент „Решения за селското стопанство” отбеляза ръст в продажбите с 4% до 1.3 млрд. евро. Значително по-големият обем на продажбите успя да компенсира понижаването на цените и негативния ефект от промяна на валутните курсове. Спрямо същото тримесечие на предходната година печалбата преди лихви и данъци нарасна със 162%, повишавайки се със 128 млн. евро до 207 млн. евро.

 

Продажбите за цялата година в сегмент „Решения за селското стопанство” отбеляза ръст от 127 млн. евро до 5.7 млрд. евро в резултат на по-високия обем на продажбите. На фона на трудния пазар на продукти за растителна защита, ръстът в продажбите беше негативно повлиян от спад в цените, особено в Южна Америка, и промяна на валутните курсове. Печалбата преди лихви и данъци възлизаше на 1 млрд. евро, с 54 млн. евро под миналогодишното ниво. Лекият спад се дължеше главно на по-ниския среден марж от различния продуктов микс и трудните пазарни условия в Бразилия. Печалбата беше негативно повлияна и от затварянето на производствени съоръжения в Бомонт, Тексас, и Манати, Пуерто Рико, заради ураганите в района. Фиксираните разходи леко се повишиха.

 

Продажбите в сегмент „Нефт и газ” за последното тримесечие на 2017 г. отбелязаха спад от 7% до 862 млн. евро в резултат на по-ниския обем на продажбите. По-високите цени на нефта и газа обаче имаха положителен ефект върху приходите. Печалбата преди лихви и данъци се повиши с 97 млн. евро до 260 млн. евро.

 

Наблюдава се ръст в продажбите за цялата година в сегмент „Нефт и газ” с 476 млн. евро до 3.2 млрд. евро в резултат на по-високите цени и обем на продажбите. През 2017 г. средната цена на петрола възлизаше на 54 долара (спрямо 44 долара за предходната година). Цените на газа на европейските пазари се покачиха с 25% спрямо предходната година. Ръстът на обема на продажбите се дължеше главно на по-високия обем на продажбите на газа. Производствените обеми съвпаднаха с миналогодишното ниво. През 2017 г. печалбата преди лихви и данъци нарасна с 276 млн. евро до 793 млн. евро. Основен принос за това имаше повишаването на цените на нефта и газа, както и на по-големия принос на дела на BASF в находището за природен газ „Южно Русское”. Всестранните мерки целяха да оптимизират проучвателните и технологични проекти, а успешното прилагане на мерките за намаляване на оперативните разходи също имаха положителен ефект. Чистата печалба се повиши с 357 млн. евро до 719 млн. евро.

 

Продажбите за последното тримесечие в сегмент „Други“ се увеличиха от 518 млн. евро до 608 млн. евро. Печалбата преди лихви и данъци се подобри от минус 386 млн. евро до минус 38 млн. евро главно благодарение на преоценката на дългосрочната компенсационна програма на BASF.

 

Продажбите за цялата година в сегмент „Други“ отбеляза ръст с 224 млн. евро до 2.2 млрд. евро в сравнение с 2016 г., основно в резултат на по-високите продажни цени в търговията със суровини. При минус 764 млн. евро печалбата преди лихви и данъци нарасна с 286 млн. евро спрямо миналата година. Това подобряване на приходите също се случи благодарение на преоценката на дългосрочната компенсационна програма.

 

За BASF

В BASF създаваме химия за устойчиво бъдеще. Ние съчетаваме икономическия успех с опазването на околната среда и социалната отговорност. Екип от близо 115 000 служители в BASF Group работи в полза на успеха на нашите клиенти в почти всички области и почти всяка страна в света. Нашето портфолио е организирано в пет сегмента: „Химикали“, „Функционални продукти“, „Функционални материали и решения“, „Решения за селското стопанство“ и „Нефт и природен газ“. През 2017 г. BASF реализира продажби на стойност 64,5 млрд. евро. Акциите на BASF се търгуват на борсите във Франкфурт (BAS), Лондон (BFA) и Цюрих (AN).

Повече информация може да откриете в Интернет на www.basf.com

Последна актуализация 28 февруари 2018 г.