TOP
8 май 2018 г.
BASF
България

Първо тримесечие на 2018 г./ Годишно събрание на акционерите

BASF Group отбеляза по-големи приходи през първото тримесечие; перспективата за 2018 г. се потвърждава.

Първо тримесечие на 2018 г.:

  • Продажби: 16.6 млрд. евро (спад от 1%)
  • Печалба преди лихви и данъци: 2.5 млрд. евро (ръст от 2%)
  • Печалба: 2.5 млрд. евро (ръст от 3%)
  • Паричен поток от оперативни дейности: 1.2 млрд. евро (ръст от 48%); свободен паричен поток: 604 млн. евро (ръст от 538 млн. евро)

Перспектива за 2018 г.:

Очаква се лек ръст в продажбите главно в резултат на по-високия обем на продажбите

Печалбата преди лихви и данъци вероятно леко ще задмине нивото от 2017 г.

„Доволни сме от постигнатото през първото тримесечие на 2018 г., дадохме добър старт на годината,” заяви д-р Курт Бок, председател на Съвета на изпълнителните директори на BASF SE, коментирайки по-големите приходи за първото тримесечие спрямо същия период на предходната година по време на Годишното събрание на акционерите на BASF в Конгресен център Розенгартен в Манхайм, Германия. При 2.5 млрд. евро печалбата преди лихви и данъци през първото тримесечие на 2018 г. бе с 55 млн. по-висока спрямо същия период на предходната година. Това се дължи главно на значително по-добрите приходи в сегменти „Химикали“ и „Нефт и газ“. Наблюдава се лек спад в продажбите с 211 млн. евро до 16.6 млрд. евро в сравнение с първото тримесечие на 2017 г. Принос за това има значителният негативен ефект от промяна на валутните курсове (-8%) във всички сегменти. По-високите продажни цени (+5%), особено в сегменти „Функционални материали и решения“ и „Химикали“, и обем на продажбите (+2%) оказаха положително влияние върху продажбите. Всички сегменти с изключение на „Функционални продукти“ регистрираха ръст в обема на продажбите.

Печалбата нарасна със 70 млн. евро до 2.5 млрд. евро спрямо първото тримесечие на 2017 г. Печалбата преди данъци и миноритарни дялове отбеляза ръст в размер на 36 млн. евро до 2.3 млрд. евро. Данъчната ставка се повиши от 22.9% на 24.7% главно в резултат на по-големия принос в печалбата от компании в страни с по-висока данъчна ставка, като Норвегия. Наблюдава се спад в нетните приходи в размер на 30 млн. евро до 1.7 млрд. евро. През първото тримесечие на 2018 г. печалбата на дял бе 1.83 евро (спрямо 1.86 евро за същия период на предходната година). Коригираният доход на акция спрямо лихви и данъци и амортизация на нематериални активи възлизаше на 1.93 евро в сравнение с 1.97 евро за първото тримесечие на предходната година.

През първото тримесечие на 2018 г. паричният поток от оперативни дейности бе изчислен на 1.2 млрд. евро, или с 398 млн. евро повече спрямо същия период на 2017 г. Основен принос за това имаха по-малкото парични средства, обвързани с нетния оборотен капитал, главно от търговски вземания. Водещите фактори, които компенсираха, бяха по-ниската амортизация и обезценка на нематериални активи и имущество, заводи и оборудване. Свободният паричен поток нарасна от 66 млн. евро за първото тримесечие на предходната година до 604 млн. евро. Принос за този ръст имаха по-големите парични потоци от оперативни дейности, както и по-ниските плащания, направени за имущество, заводи и оборудване, и нематериални активи.

Д-р Курт Бок потвърди перспективата за цялата 2018 г. по време на Годишното събрание на акционерите на BASF. Г-н Бок се оттегля от Съвета на изпълнителните директори на BASF SE. Постът му на председател ще бъде зает от д-р Мартин Брудермюлер, който е член на Съвета на изпълнителните директори на BASF SE от 2006 г., заместник-председател от 2011 г. и Директор „Технологии“ от 2015 г. След края на Годишното събрание на акционерите Директор „Финанси“ – д-р Ханс-Улрих Енгел, ще заеме поста на заместник-председател.

Предложение за разпределение на дивиденти в размер на 3.10 евро

По време на Годишното събрание на акционерите Съветът на изпълнителните директори и Надзорният съвет предложиха дивидентът да нарасне с 0.10 евро до 3.10 евро на дял. По този начин дяловете на BASF отново предлагат висока доходност от дивиденти в размер на 3.4% въз основа на цената за акция в размер на 91.74 евро за 2017 г. На 9 май, след приемане на съответната резолюция по време на Годишното събрание на акционерите, BASF SE ще заплати общо 2.8 млрд. евро на своите акционери. „Нашата политика за разпределяне на дивиденти поддържа своята надеждност и устойчивост. Продължаваме да държим на думата си,” каза г-н Бок на акционерите в Розенгартен, Манхайм.

Перспективата за 2018 се потвърждава

Запазват се очакванията на BASF за развитието на световната икономика през 2018 г.:

  • Ръст в брутния вътрешен продукт: +3.0%
  • Ръст в индустриалното производство: +3.2%
  • Ръст в химическото производство: +3.4%
  • Среден курс от 1.20 долара за евро
  • Средна цена на петрола от 65 долара за барел

BASF потвърждава прогнозите си за продажбите и приходите за BASF Group, описани в Годишния доклад за 2017 г., според който компанията цели леко да увеличи продажбите и печалбата преди лихви и данъци и прогнозира слаб спад в печалбата. „Нашата цел е да постигнем ръст в печалбата преди лихви и данъци през 2018 г. – заяви г-н Бок. – Това звучи амбициозно, защото 2017 беше много добра година за BASF.”

Бизнес развитие по сегменти

При 4.3 млрд. евро продажбите в сегмент „Химикали“ леко задминаха нивото от същия период на предходната година (трето тримесечие на 2017 г.: 4.1 млрд. евро). Основен принос за това имат по-високите цени в дивизии „Мономери“ и „Интермедиати“, както и ръстът в обема на продажбите в дивизия „Петрохимикали“. Продажбите обаче бяха значително затруднени от негативния ефект от промяна на валутните курсове, главно по отношение на щатския долар. BASF съществено увеличи печалбата преди лихви и данъци до над 1.1 млрд. евро, или с 18% по-висока спрямо първото тримесечие на 2017 г. в резултат на по-големия марж и обема на продажбите.

Продажбите в сегмент „Функционални продукти“ отбелязаха значителен спад спрямо същия период на предходната година и възлизат на близо 4 млрд. евро (първо тримесечие на 2017 г.: 4.3 млрд. евро). Главна причина за това беше негативният ефект от промяна на валутните курсове във всички дивизии, основно по отношение на щатския долар. Продажбите бяха повлияни и от по-ниския обем на продажбите в дивизии „Хранене и здраве“ и „Химикали за грижа и поддръжка“, както и от съкращаване на портфолиото. BASF успя да повиши продажните цени и средния марж в сравнение със същото тримесечие на предходната година. Въпреки това печалбата преди лихви и данъци леко се понижи с 45 млн. евро до 470 млн. евро главно в резултат на негативния ефект от промяна на валутните курсове.

Продажбите в размер на 5.1 млрд. евро в сегмент „Функционални материали и решения“ отбелязаха лек спад спрямо същия период за предходната година (първо тримесечие на 2017 г.: 5.2 млрд. евро). Това се дължеше главно на негативния ефект от промяна на валутните курсове, които не можеха да бъдат напълно компенсирани от по-високите цени и обем на продажбите. Печалбата преди лихви и данъци значително се понижи до 333 млн. евро в резултат на по-ниския марж и по-високите фиксирани разходи (първо тримесечие на 2017 г.: 531 млн. евро).

Сегмент „Решения за селското стопанство” отбеляза спад в продажбите със 7% до 1.7 млрд. евро спрямо първото тримесечие на 2017 г. Главен принос за това имаше негативният ефект от промяна на валутните курсове във всички региони. Продажбите се понижиха и поради по-ниските цени, по-специално в Северна Америка. За сметка на това обемът на продажбите се увеличи. Развитието на бизнеса в Северното полукълбо бе затруднено от продължителната и студена зима. При 423 млн. евро, печалбата преди лихви и данъци беше значително по-слаба спрямо същия период на предходната година (първо тримесечие на 2017 г.: 533 млн. евро). Главна причина за това беше негативният ефект от промяна на валутните курсове и по-високите фиксирани разходи в области като производство и изследователска дейност.

BASF отбеляза значителен ръст в продажбите в размер на 14%, които достигнаха 945 млн. евро в сегмент „Нефт и газ“. Основен принос за това имаше повишаването на цените и обема на продажбите от Норвегия, както и по-големият търговски обем. През първото тримесечие на 2018 г. средната цена на петрола възлизаше на 67 долара  (спрямо 54 долара за предходната година). Цените на газа на европейските пазари също осезаемо се покачиха в сравнение със същия период на 2017 г. Този ръст беше частично компенсиран от негативния ефект от промяна на валутните курсове, главно по отношение на щатския долар. Печалбата преди лихви и данъци също значително се подобри, нараствайки със 195 млн. евро до 365 млн. евро.

Продажбите за последното тримесечие в сегмент „Други“ се понижиха с 9% най-вече поради по-слабите продажби на технически материали, семинари и инженерни услуги. Печалбата преди лихви и данъци отбеляза значителен ръст главно благодарение на преоценката на дългосрочната компенсационна програма на BASF.

Получавайте актуалните прессъобщения на BASF чрез приложението WhatsApp на Вашия смартфон или таблет. Регистрирайте се за нашата информативна услуга на basf.com/whatsapp-news.

За BASF

В BASF създаваме химия за устойчиво бъдеще. Ние съчетаваме икономическия успех с опазването на околната среда и социалната отговорност. Екип от близо 115 000 служители в BASF Group работи в полза на успеха на нашите клиенти в почти всички области и почти всяка страна в света. Нашето портфолио е организирано в пет сегмента: „Химикали“, „Функционални продукти“, „Функционални материали и решения“, „Решения за селското стопанство“ и „Нефт и природен газ“. През 2017 г. BASF реализира продажби на стойност 64.5 млрд. евро. Акциите на BASF се търгуват на борсите във Франкфурт (BAS), Лондон (BFA) и Цюрих (AN). Повече информация може да откриете в Интернет на www.basf.com.

Последна актуализация 14 май 2018 г.