26 октомври 2018 г.
BASF
България

BASF Group увеличава продажбите – печалбата намалява в сравнение със същото тримесечие на предходната година

 • Продажбите нарастват до 15,6 млрд. евро (увеличение с 8%), което се дължи главно на по-високите продажни цени във всички сегменти (увеличение с 6%), както и на по-високи обеми (увеличение с 2%);
 • Печалбата преди лихви и данъци (EBIT) е 1,5 млрд. евро (намаление с 14%), главно поради по-ниския принос на сектора на химическите продукти;
 • Нетен приход от 1,2 млрд. евро (намаление с 10%).
 • Прогноза за 2018 г., коригирана след подписване на споразумение за сливане на Wintershall и DEA.
 •  Слабо нарастване на продажбите;
 • Леко намаление на EBIT преди лихви и данъци;
 • Значителен спад в EBIT.

 

През третото тримесечие на 2018 г. продажбите на BASF Group се увеличиха с 8% на годишна база, достигайки 15,6 млрд. евро. Това се дължи основно на по-високите продажни цени във всички сегменти. Ръстът на обемите и придобиването на бизнеси на Bayer през август 2018 г. също допринесоха за увеличението на продажбите. Отрицателните валутни ефекти имат компенсиращо въздействие. Приходите от операции (EBIT) преди лихви и данъци намаляха с 232 млн. евро до 1,5 млрд. евро, главно поради значително по-ниския принос на сегмента на химическите продукти. EBIT преди лихви и данъци също така намаля значително в сегментите на „Функционалните материали и решения” и „Решения в земеделието”, но пък намаля слабо в сегмента на функционални продукти. Това бе частично компенсирано от подобрената печалба в сегмента „Други”.

 

Специалните позиции в EBIT възлизат на минус 75 млн. евро през третото тримесечие на 2018 г., в сравнение със 122 млн. евро през същото тримесечие на предходната година. В допълнение към разходите за интегриране, свързани с придобиването на значими бизнеси и активи от Bayer, разходите за мерки за преструктуриране и други разходи също са допринесли за това. Същото тримесечие на предходната година включваше специални приходи в сегмента на функционални продукти от прехвърлянето на дейността на BASF за химикали за обработване на кожа на групата Stahl. Следователно в сравнение с третото тримесечие на 2017 г. EBIT намаля с 429 млн. евро до 1,4 млрд. евро. Приходите от операции преди обезценки, амортизации и лихви и данъци (EBITDA преди лихви и данъци) намаляха с 254 млн. евро до 2,3 млрд. евро, а EBITDA – с 465 млн. евро до 2,2 млрд. евро.

 

При представянето на тримесечните данни на BASF Group, д-р Мартин Брудермюлер, председател на Съвета на изпълнителните директори, и д-р Ханс-Улрих Енгел, главен финансов директор, посочиха някои от специалните фактори през третото тримесечие: „Завършихме придобиването на значими бизнеси и активи от Bayer и постигнахме споразумение за сливането на Wintershall и DEA”, каза г-н Брудермюлер. След подписването на споразумението за сключване на сделка между BASF и LetterOne, беше необходимо финансовото отчитане да се коригира със задна дата от 1 януари 2018 г. Данните за предходната година също бяха преизчислени съобразно с това.

 

Ниското ниво на водата в река Рейн оказа влияние върху бизнеса. „През цялото трето тримесечие трябваше да се борим с това, което доведе до намаляване на производството и по-високи транспортни разходи”, каза г-н Брудермюлер. А отчетният период се сравнява с много силното трето тримесечие на 2017 г. на BASF Group, когато бизнес климатът бе значително по-благоприятен. Г-н Брудермюлер заяви: „Предизвикателствата в макроикономическата среда нарастват. Можете да видите това в резултатите ни за третото тримесечие на 2018 г.”

 

Прогноза за цялата 2018 г.

 

Ръстът на промишленото производство не достигна очакванията през третото тримесечие на 2018 г., главно поради развитието на автомобилната индустрия през септември. Въвеждането на нови стандарти за емисиите имаше въздействие в Европа. Отразяват се и ефектите от търговския конфликт между Съединените щати и Китай. Това води до забавяне на икономическия растеж в Азия, особено в Китай.

 

Следователно BASF коригира оценката си за глобалната икономическа среда през 2018 г. (прогнозата от полугодишния финансов отчет на BASF за 2018 г. е в скоби):

 

 • Ръст на брутния вътрешен продукт: 3,0% (3,0%);
 • Ръст в промишленото производство: 3,1% (3,2%)]
 • Ръст в производството на химически продукти: 3,1% (3,4%);
 • Среден обменен курс евро/долар от 1,20 щ.д. за 1 евро (1,20 щ.д. за 1 евро);
 • Средна цена на петрола сорт Brent за годината от 70 щ.д. за барел (70 щ.д. за барел).
 •  

Подписването на окончателното споразумение за сключване на сделка за сливането на Wintershall и DEA намалява продажбите и EBIT на BASF Group чрез приноса на неговите петролни и газови дейности – със задна дата от 1 януари 2018 г., както и с преизчислени данни за предходната година – поради представянето им като преустановени операции.

 

В резултат на това прогнозата на BASF Group за цялата 2018 г., направена в доклада за 2017 г., бе коригирана в края на септември (предишната прогноза от доклада на BASF за 2017 г. е в скоби):

 • Лек ръст на продажбите (лек ръст);
 • Леко намаление на EBIT преди лихви и данъци (леко увеличение);
 • Значителен спад в EBIT (лек спад).

 

Бизнес развитие на сегментите през третото тримесечие на 2018 г.

 

Продажбите в сегмента на химическите продукти нараснаха със 7% в сравнение със същото тримесечие на предходната година до 4,3 млрд. евро. Това е резултат от по-високите цени във всички дивизии, особено дивизия „Химически продукти”. В размер от 851 млн. евро, приходите от операции (EBIT) преди лихви и данъци са намалели с 251 млн. евро в сравнение със силното трето тримесечие на 2017 г. Това се дължи основно на по-ниските маржове за изоцианатите в дивизия „Мономери” и продуктите от процес на парен крекинг в дивизия „Нефтохимически продукти”. Печалбата също така е отрицателно повлияна от по-високите постоянни разходи, дължащи се, наред с други фактори, на увеличените разходи за поддръжка. Подобрените приходи в дивизия „Междинни продукти” не успяха да компенсират това.

 

Продажбите от около 4 млрд. евро в сегмента на „Функционални продукти” бяха на същото ниво в сравнение със същото тримесечие на предходната година. BASF постигна по-високи цени във всички дивизии; обемът на продажбите обаче намаля в дивизии „Хранене и здраве”, „Дисперсии и пигменти” и „Химически продукти за лична грижа и грижа за дома”. Продажбите също намаляха поради валутните и портфолио ефекти. Печалбата от операции (EBIT) преди лихви и данъци е намаляла с 6% в сравнение с третото тримесечие на 2017 г. до 360 млн. евро в резултат на по-ниски обеми, по-високи постоянни разходи и отрицателни валутни ефекти. По-силните маржове имат компенсиращ ефект. Като се изключат отрицателните валутни ефекти, EBIT преди лихви и данъци бе еднакъв на годишна база.

 

В сегмента на „Функционалните материали и решения“ продажбите нараснаха с 5% в сравнение с третото тримесечие на 2017 г., достигайки 5,2 млрд. евро. Това се дължи основно на по-високите цени във всички дивизии, особено в дивизия „Катализатори и функционални материали”. Обемите също се увеличиха, докато продажбите намаляха от валутните ефекти. Въпреки нарастването на обемите, EBIT преди лихви и данъци от 347 млн. евро бе значително под нивото от същото тримесечие на предходната година, главно поради по-високите постоянни разходи и по-ниските маржове в почти всички дивизии. Този сегмент на BASF обаче увеличаваше приходите си от тримесечие на тримесечие през 2018 г. и непрекъснато намаляваше разликата със същото тримесечие на предходната година.

 

Продажбите на сегмента на „Решения в земеделието” от 1,2 млрд. евро се увеличиха значително с 26% в сравнение с третото тримесечие на 2017 г. Това се дължеше на портфолио ефекти от сделката с Bayer, по-високо ниво на цените и малко по-силни обеми. Отрицателните валутни ефекти продължиха да влияят върху развитието на продажбите. Въпреки сезонните силно отрицателни резултати на бизнесите, придобити от Bayer, EBIT преди лихви и данъци е намаляла само с 26 млн. евро в сравнение със същото тримесечие на предходната година. Приходите, генерирани от операциите на BASF, с изключение на дейностите на Bayer, се увеличиха значително в сравнение с третото тримесечие на 2017 г. Като се изключат отрицателните валутни ефекти, EBIT преди лихви и данъци също се увеличи леко като цяло.

 

„След подписването на споразумението с LetterOne, продажбите и EBIT на петролния и газовия бизнес вече не са включени в съответните цифри за BASF Group – със задна дата от 1 януари 2018 г. и с преизчислени данни за предходната година,” каза г-н Енгел. „Следователно тези дейности вече не се представят като сегмент в отчетите ни.” До приключването си приходите след данъци на Wintershall Group ще се представят в приходите преди миноритарните участия на BASF Group като отделна позиция („приход преди миноритарните участия от преустановени операции”). През третото тримесечие на 2018 г. приходите преди миноритарните участия от преустановени дейности се увеличиха с 86 млн. евро до 235 млн. евро. Това се дължеше предимно на по-високите цени и обеми, както и на дейности по офшорен лифтинг в Либия през третото тримесечие на 2018 г.; през предходната година това се случи през второто тримесечие. Цената на барел суров петрол сорт Brent е средно 75 щ.д. през третото тримесечие на 2018 г. (трето тримесечие на 2017 г.: 52 щ.д.). Цените на газа на европейските спот пазари също отбелязаха силни печалби в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

 

Продажбите от 827 млн. евро в сегмента „Други” са значително по-големи в сравнение със същото тримесечие на предходната година (с 51%), главно в резултат на по-високите обеми на продажбите и цените в търговията със суровини. EBIT преди лихви и данъци се подобри значително – от минус 203 млн. евро до минус 83 млн. евро, главно в резултат на ефекти от оценката при дългосрочната програма за стимулиране.

 

Развитие на печалбата и паричния поток на BASF Group

 

Нетните приходи са намалели със 136 млн. евро до 1,2 млрд. евро. Печалбата на акция възлиза на 1,31 евро (трето тримесечие на 2017 г.: 1,45 евро). Печалбата на акция, коригирана за лихви и данъци и амортизация на нематериални активи, възлиза на 1,51 евро (трето тримесечие на 2017: 1,40 евро).

 

През третото тримесечие на 2018 г. паричните потоци от оперативни дейности възлизат на 2,9 млрд. евро, което е с 865 млн. евро по-малко в сравнение със същото тримесечие на предходната година. Това се дължи главно на промяната в нетния оборотен капитал, по-специално на годишното увеличение на паричните средства, блокирани в материални запаси, и намаляването на паричните средства, освободени от вземания. Свободният паричен поток възлиза на 2 млрд. евро в сравнение с 2,8 млрд. евро за същото тримесечие на предходната година.

 

Общите активи на BASF Group нарастват с 6,8 млрд. евро до 85,6 млрд. евро. Придобиването на значими бизнеси и активи от Bayer допринесе с 8 млрд. евро за това увеличение. В резултат на плащането на продажната цена на Bayer, нетният дълг се увеличи с 6,5 млрд. евро спрямо 31 декември 2017 г. до 18 млрд. евро. Коефициентът на собствения капитал на BASF Group беше стабилните 43% към 30 септември 2018 г.

 

За BASF

В BASF създаваме химия за устойчиво бъдеще. Ние съчетаваме икономическия успех с опазването на околната среда и социалната отговорност. Нашите повече от 115 000 служители в BASF Group работят върху това да допринасят за успеха на нашите клиенти в почти всички сектори и почти всяка държава по света. Нашето портфолио е организирано в четири сегмента: химически продукти, функционални продукти, функционални материали и решения и решения в земеделието. BASF генерира продажби от над 60 млрд. евро през 2017 г. Акциите на BASF се търгуват на фондовите борси във Франкфурт (BAS), Лондон (BFA) и Цюрих (BAS). Допълнителна информация можете да намерите на www.basf.com.

Снимки

basf.com/pressphotos

basf.com/pressefotos (немски език)

Текущи телевизионни кадри

tvservice.basf.com/en

tvservice.basf.com (немски език)

 

Получавайте последните съобщения за медиите от BASF чрез WhatsApp на вашия смартфон или таблет. Регистрирайте се в нашата служба за получаване на съобщения на  basf.com/whatsapp-news.

 

Отчети и прогнози с поглед към бъдещето

Настоящото съобщение съдържа отчети с поглед към бъдещето. Тези отчети се основават на текущите оценки и прогнози на Съвета на изпълнителните директори и наличната към настоящия момент информация. Отчетите с поглед към бъдещето не са гаранции за бъдещото развитие и резултатите, очертани в тях. Те зависят от редица фактори; те включват различни рискове и несигурности; и те се основават на предположения, които може да не се окажат точни. BASF не поема никакво задължение да актуализира отчетите с поглед към бъдещето, съдържащи се в настоящото съобщение, в по-голяма степен, отколкото са законовите изисквания за това.

Научете повече за това как BASF обработва лични данни на адрес:

basf.com/data-protection-eu.

Последна актуализация 4 април 2019 г.