TOP
България
Продукти
България
Продукти

Всеотдайност за Вашия успех

Сегментът „Химикали“ е съсредоточен върху поддържането и развитието на Производственото обединение (Production Verbund) на BASF. Уникалната ни система от обединения, включваща силно интегрирани производствени обекти, предлага значителни конкурентни предимства. Основните фактори за успех на този сегмент са отличното оперативно функциониране и технологии, ефективността благодарение на мащаба, интеграцията, наличността на суровини, надеждната и изгодна логистика, както и опростеността.

Steamcracker im BASF-Werk Ludwigshafen / Steam cracker at BASF's
Нефтохимически продукти

Катализатори

Междинни продукти

BASF Group разработва, произвежда и реализира на пазара по целия свят прибл. 700 междинни продукта. Най-важните групи продукти в асортимента ни включват амини, диоли, полиалкохоли, киселини и специални химикали. Междинните продукти се използват например като изходни материали за покрития, пластмаси, фармацевтични изделия, текстилни нишки и почистващи препарати, както и за растителна защита. Иновативните междинни продукти на BASF способстват за подобряване свойствата на крайните продукти и ефективността на производствените процеси.

Мономери

Подразделението „Мономери“ предлага широк диапазон от обемисти мономери, основни полимери и неорганични химикали. Основните ни продукти включват MDI (дифенилметандиизоцианат), TDI (толуендиизоцианат), капролактам, адипинова киселина, полиамид 6 и 6.6, амоняк, азотна киселина, серни и хлорни продукти, неорганични соли, карбамид, меламин, лепила и импрегниращи смоли, както и специални материали, например за производство на електроника.

 

Общи условия за продажба