TOP
България
Продукти

Всеотдайност за Вашия успех

Сегментът „Химикали“ е съсредоточен върху поддържането и развитието на Производственото обединение (Production Verbund) на BASF. Уникалната ни система от обединения, включваща силно интегрирани производствени обекти, предлага значителни конкурентни предимства. Основните фактори за успех на този сегмент са отличното оперативно функциониране и технологии, ефективността благодарение на мащаба, интеграцията, наличността на суровини, надеждната и изгодна логистика, както и опростеността.

Междинни продукти

BASF Group разработва, произвежда и реализира на пазара по целия свят прибл. 700 междинни продукта. Най-важните групи продукти в асортимента ни включват амини, диоли, полиалкохоли, киселини и специални химикали. Междинните продукти се използват например като изходни материали за покрития, пластмаси, фармацевтични изделия, текстилни нишки и почистващи препарати, както и за растителна защита. Иновативните междинни продукти на BASF способстват за подобряване свойствата на крайните продукти и ефективността на производствените процеси.

Мономери

Подразделението „Мономери“ предлага широк диапазон от обемисти мономери, основни полимери и неорганични химикали. Основните ни продукти включват MDI (дифенилметандиизоцианат), TDI (толуендиизоцианат), капролактам, адипинова киселина, полиамид 6 и 6.6, амоняк, азотна киселина, серни и хлорни продукти, неорганични соли, карбамид, меламин, лепила и импрегниращи смоли, както и специални материали, например за производство на електроника.

 

Нефтохимически продукти

Продуктите като етилен, пропилен, бутадиен и бензен се произвеждат в инсталации за парен крекинг от суров нефт или природен газ. Чрез тях ние произвеждаме алкохоли, разтворители и пластификатори за химическата промишленост и производството на пластмаси. Алкиленоксидите и гликолите са изходни материали в производството на перилни препарати, автомобили, опаковки и текстил. Акрилните мономери се използват за производство на бои, лакове и козметика, химикали за нефтодобив, строителни материали и хартия. Според специфичните нужди на клиентите, нашите специални мономери могат идеално да се включат във веригата за създаване на стойност при акрилатите и метакрилатите.

Катализатори

Производството на химикали е възможно благодарение на катализаторите. Нашите катализаторни продукти са жизненоважна, стратегическа част от химическите ни процеси и технологии. Катализата е процес, при който химичната реакция се ускорява чрез добавяне на специално вещество. Всеки хетерогенен катализатор е специфичен за определен процес и може да се пригоди за постигане на конкретен набор от ефекти – скорост на реакцията или процеса, подобрени свойства на продукта, варианти на крайните продукти. Изборът на правилния катализатор за процеса е критичен фактор за успех. Катализаторите имат незаменима роля в производството на 90% от всички предлагани на пазара химически продукти.

Общи условия за продажба