Кои сме ние

Химията допринася за устойчивото бъдеще

Необходимост от храна, енергия и чиста вода за нарастващото световно население, ограничени ресурси и защита на климата - иновациите, основани на химията, играят ключова роля за тези предизвикателства. В BASF искаме да допринесем за един свят, който осигурява жизнеспособно бъдеще с подобрено качество на живот за всички. Правим това, като създаваме химия за нашите клиенти и обществото и като използваме най-добре наличните ресурси. Устойчивостта е в основата на това, което правим, защото в BASF създаваме химия за устойчиво бъдеще.

Biomass_balance_photo 1.jpeg

Кръгова икономика

За BASF кръговата икономика е много повече от управлението на отпадъците. Целта е да се затворят цикли и да се използват продукти и ресурси по възможно най-добрия начин по цялата верига на стойността. Химическата индустрия и нейните иновации могат да доведат до тази промяна. BASF вече прилага кръгова икономика по няколко начина и подхода.

Подход на масовия баланс

Химическата индустрия използва малък брой суровини, за да създаде десетки хиляди различни продукти. Най-големият дял от химическото производство започва в парния крекер, където парата се използва за разделяне или „напукване“ на нафта - дълговерижен въглеводород, на по-малки молекули. След това тези молекули служат като градивни елементи за производството надолу по веригата. Те включват например водород, метан, етилен и пропилен, които се преработват главно в пластмаси, покрития, разтворители и продукти за растителна защита.

Biomass_balance_photo 2.jpeg

В химическата промишленост възобновяеми или рециклирани суровини се добавят в началото на производствения процес и се разпределят към крайния продукт. Този принцип, основан на изчисления, предлага множество предимства: той намалява емисиите на парникови газове и влагането на изкопаемите суровини, докато качеството и свойствата на продукта остават същите. В резултат на това продуктите могат да се обработват точно като конвенционално произведените материали. Следователно няма нужда да се адаптират формулировки, фабрики или процеси.

Подход за баланс на биомасата

BASF направи иновация с развитието на процеса на баланс на биомасата за използване на възобновяеми суровини в химическата индустрия. Този подход позволява изкопаемите горива да бъдат заменени от възобновяеми суровини в производствения Verbund на BASF. Предоставяйки продукти с баланс на биомаса, BASF допринася за опазването на околната среда и климата, като същевременно поддържа високо качество.

Предимствата на подхода за баланс на биомасата са различни: спестяване на изкопаеми ресурси, намаляване на емисиите на парникови газове, стимулиране на използването на възобновяеми ресурси, осигуряване на идентично качество на продуктите и свойства и др. Подходът се прилага за много продукти на BASF, като суперабсорбенти, дисперсии, пластмаси и междинни продукти. Получените продукти с балансирана биомаса предлагат на клиентите на BASF възможност за диференциация, като количествено подобрен отпечатък на CO2 и спестяване на изкопаеми ресурси.

Устойчивост

Кръгова икономика

Подход на масовия баланс

Подход за баланс на биомасата