Кои сме ние

Химията позволява рециклиране на пластмасови отпадъци

Пластмасовите отпадъци, по-специално в контекста на замърсяване на океаните и моретата, се възприемат като голямо глобално предизвикателство. Има нарастващ регулаторен натиск по отношение на квотата и възможността за рециклиране от една страна, и все по-голямата ангажираност на нашите клиенти за увеличаване на дела на рециклирания материал в техните предложения от друга. Решаването на тези предизвикателства изисква иновации и съвместни усилия в глобален мащаб по цялата верига на добавена стойност.

photo 1_v1.png

Какво е Chemcycling?

BASF се зае с това предизвикателство и разработи проект за рециклиране на химикали: Chemcycling. Чрез термохимични процеси пластмасовите отпадъци се разграждат до масло или газообразни продукти, които се превръщат в суровини за химическата промишленост. Тези суровини могат да заменят изкопаемите суровини във Verbund и да се използват за производство на нови продукти, особено пластмаси. Чрез сертифицирана система от трета страна можем да разпределим дела на рециклираните ресурси във всеки продукт.

Какви са предимствата на химичното рециклиране?

Химичното рециклиране позволява да се рециклират пластмаси, за които днес няма други решения за рециклиране: механичното рециклиране е много подходящо за чисти материали, които са достъпни чрез събиране и сортиране в големи количества. Нашите отпадъци обаче съдържат и пластмасови изделия, в които няколко вида пластмаси са комбинирани за по-добро качество, пластмаси с полепнали остатъци (напр. остатъци от храна върху опаковките) и пластмаси, които не са икономически рентабилни за рециклиране. Chemcycling е вариант за рециклиране на тези материали, като така се предотвратява попадането им в сметища или изгарянето им. Chemcycling представлява вълнуваща бизнес възможност за нас и нашите клиенти, тъй като получените продукти са с еднакво качество с продуктите от изкопаеми суровини.

Екологично ли е рециклирането на химикали?

В края на живота на пластмасовия продукт трябва да се избере най-екологично ефективното решение. Тъй като химичното рециклиране е опция за рециклиране на смесени, многослойни или други сложни пластмаси, то допълва механичното рециклиране и може да бъде по-устойчива алтернатива на изгарянето или изпращането на сметище. С анализ на жизнения цикъл гарантираме, че този иновативен подход създава стойност за околната среда.

В пилотната фаза BASF представи на клиентите първи прототипи. Те включваха опаковки от сирене моцарела, прозрачни компоненти от хладилник и изолационни кутии за чувствителни приложения.

 

Проектът Chemcycling