Global Home
Кои сме ние

Организация

Организация на BASF Group

Групата BASF се състои от единадесет оперативни подразделения, които са групирани в шест сегмента, както следва:

 • Химикали: Нефтохимикали, Междинни продукти
 • Материали: Високопроизводителни материали, мономери
 • Индустриални решения: Дисперсии и Смоли, Високопроизводителни химикали
 • Повърхностни технологии: Катализатори, Покрития
 • Изхранване и Грижа: Химикали за грижа, Изхранване и Здраве
 • Решения за земеделие: Решения за земеделие

Тази сегментна структура ни позволява да управляваме бизнеса си по диференциран начин според специфичните за пазара изисквания и конкурентната среда. Ние осигуряваме високо ниво на прозрачност относно резултатите от нашите сегменти и показваме важността на Verbund и веригите за стойност за нашия бизнес успех. Оперативните отдели, звената за услуги, регионите и корпоративният център са крайъгълните камъни на организацията на BASF. Тази организационна структура полага основата за близост до клиента, конкурентоспособност и печеливш растеж. BASF има за цел да разграничи своя бизнес от техните конкуренти и да създаде организация с висока производителност, която да позволи на BASF да бъде успешна в една все по-конкурентна пазарна среда.

Подразделенията носят стратегическа и оперативна отговорност и са организирани според сектори или продукти. Те управляват 49-те глобални и регионални бизнес звена и разработват стратегии за 70 стратегически бизнес звена.

Пет звена за услуги предоставят конкурентни услуги за оперативните подразделения и обекти:

 • Глобални Инженерни Услуги
 • Глобални Дигитални Услуги
 • Глобално Снабдяване
 • Европейско Управление на Обекти и Verbund
 • Глобални Бизнес Услуги (финанси; човешки ресурси; опазване на околната среда, здраве и безопасност; интелектуална собственост; комуникации; снабдяване, верига за доставки и вътрешни консултантски услуги).

Регионалните и националните компании на BASF представляват Групата на местно ниво и подпомагат растежа на бизнес звената с местна близост до клиентите. За целите на финансовото отчитане ние организираме регионалните компании в четири региона: Европа, Северна Америка, Азиатско-тихоокеански регион, както и Южна Америка, Африка и Близкия изток.

Нашите специфични звена за изследване и развитие са интегрирани в подразделения и дейности с широко значение за нашия бизнес са обединени в изследователски отдел. Това подразделение е глобално позиционирано с изследователски центрове в Европа, Северна Америка и Азиатско-тихоокеанския регион. С тази организация ние фокусираме нашите изследователски дейности още повече силно върху нашите клиенти и техните нужди.

Корпоративният център подпомага Съвета на изпълнителните директори при управлението на компанията като цяло. Те включват централни задачи от следните области: стратегия, финанси и контрол, съответствие и право, данъци, опазване на околната среда, здраве, безопасност и качество, човешки ресурси, комуникации, връзки с инвеститорите, корпоративен одит и звеното Net Zero Accelerator.

 • Химикали
 • Материали
 • Индустриални решения
 • Повърхностни технологии
 • Изхранване и грижа
 • Решения за земеделието

 • Европа
 • Северна Америка
 • Азиатско-тихоокеански
 • Южна Америка, Африка и Близкият Изток

 • Научноизследователска дейност

 • Глобални Инженерни услуги
 • Глобални Дигитални услуги
 • Глобални Бизнес Услуги
 • Глобални услуги по Снабдяване

 • Корпоративно Развитие
 • Корпоративни Финанси
 • Корпоративни Право, Съответствие, и Застраховане
 • Корпоративни Опазване на околната среда, Здраве и Безопасност
 • Корпоративни Човешки ресурси
 • Корпоративни Комуникации и Връзки с държавните органи
 • Корпоративни Връзки с инвеститорите
 • Корпоративен Одит
 • Корпоративни Данъци и Мита