Global Home
Кои сме ние

Организация

Организация на BASF Group

Групата BASF се състои от единадесет оперативни подразделения, които са групирани в шест сегмента, както следва:

 • Химикали: Нефтохимикали, Междинни продукти
 • Материали: Високопроизводителни материали, мономери
 • Индустриални решения: Дисперсии и Смоли, Високопроизводителни химикали
 • Повърхностни технологии: Катализатори, Покрития
 • Изхранване и Грижа: Химикали за грижа, Изхранване и Здраве
 • Решения за земеделие: Решения за земеделие

Тази сегментна структура ни позволява да управляваме бизнеса си по диференциран начин според специфичните за пазара изисквания и конкурентната среда. Ние осигуряваме високо ниво на прозрачност относно резултатите от нашите сегменти и показваме важността на Verbund и веригите за стойност за нашия бизнес успех. Оперативните отдели, звената за услуги, регионите и корпоративният център са крайъгълните камъни на организацията на BASF. Тази организационна структура полага основата за близост до клиента, конкурентоспособност и печеливш растеж. BASF има за цел да разграничи своя бизнес от техните конкуренти и да създаде организация с висока производителност, която да позволи на BASF да бъде успешна в една все по-конкурентна пазарна среда.

Подразделенията носят стратегическа и оперативна отговорност и са организирани според сектори или продукти. Те управляват 52-те глобални и регионални бизнес звена и разработват стратегии за 72 стратегически бизнес звена.

Регионалните и националните компании на BASF представляват Групата на местно ниво и подпомагат растежа на бизнес звената с местна близост до клиентите. За целите на финансовото отчитане ние организираме регионалните компании в четири региона: Европа, Северна Америка, Азиатско-тихоокеански регион, както и Южна Америка, Африка и Близкия изток.

За да засилим нашите възможности за иновации, ние реорганизирахме нашите глобални изследователски дейности през 2022 г. и ги съобразихме още по-тясно с нуждите на нашите клиенти. Като част от това, ние интегрирахме изследванията надолу по веригата в отделите и обединихме дейности с широко значение за нашите клиенти в изследователски отдел. Това подразделение е глобално позиционирано с изследователски центрове в Европа, Северна Америка и Азиатско-тихоокеанския регион.

Пет звена за услуги предоставят конкурентни услуги за оперативните подразделения и обекти: Глобални Инженерни Услуги, Глобални Дигитални Услуги, Глобално Снабдяване; Европейско Управление на Обекти и Verbund; Глобални Бизнес Услуги (финанси; човешки ресурси; опазване на околната среда, здраве и безопасност; интелектуална собственост; комуникации; снабдяване, верига за доставки и вътрешни консултантски услуги).

Ускорихме обединяването на услуги и ресурси в отдела за Глобални Бизнес Услуги, използвайки по-широко дигитализацията на процесите. Това има за цел да постигне годишни спестявания от над 200 милиона евро от 2023 г.

 

Корпоративният център подпомага Съвета на изпълнителните директори при управлението на компанията като цяло. Те включват централни задачи от следните области: стратегия, финанси и контрол, съответствие и право, данъци, опазване на околната среда, здраве, безопасност и качество, човешки ресурси, комуникации, връзки с инвеститорите, корпоративен одит и звеното Net Zero Accelerator.

 • Химикали
 • Материали
 • Индустриални решения
 • Повърхностни технологии
 • Изхранване и грижа
 • Решения за земеделието

 • Европа
 • Северна Америка
 • Азиатско-тихоокеански
 • Южна Америка, Африка и Близкият Изток

 • Научноизследователска дейност

 • Глобални Инженерни услуги
 • Глобални Дигитални услуги
 • Глобални Бизнес Услуги
 • Глобални услуги по Снабдяване

 • Корпоративно Развитие
 • Корпоративни Финанси
 • Корпоративни Право, Съответствие, и Застраховане
 • Корпоративни Опазване на околната среда, Здраве и Безопасност
 • Корпоративни Човешки ресурси
 • Корпоративни Комуникации и Връзки с държавните органи
 • Корпоративни Връзки с инвеститорите
 • Корпоративен Одит
 • Корпоративни Данъци и Мита