TOP
България
Кои сме ние

Организация

Правна структура и организация на BASF Group

Нашите 12 подразделения са обединени в шест сегмента според техните бизнес модели. Подразделенията носят оперативна отговорност и са организирани по сектори или продукти. Те управляват нашите 54 глобални и регионални бизнес звена и разработват стратегии за 86 стратегически бизнес звена.

Нашите регионални звена отговарят за оптимизиране на местните инфраструктури и допринасят за увеличаване на пазарния ни потенциал. За целите на финансовата отчетност регионалните подразделения са групирани в четири региона: Европа; Северна Америка; Азиатско-тихоокеански регион; Южна Америка, Африка, Близък Изток.

Седем функционални звена и осем корпоративни звена подпомагат бизнес дейностите на BASF Group. Функционалните и корпоративните звена предлагат услуги в сфери като финанси, човешки ресурси, инженеринг и управление на обекти, както и опазване на околната среда, здраве и безопасност на работното място, връзка с инвеститори и комуникации. Нашите глобални изследователски звена поддържат капацитета ни за иновации и конкурентоспособност.

Бизнес процеси като доставка на суровини и услуги, производство и транспорт до клиента са споделена отговорност на подразделенията и функционалните звена.

Нашите бизнес сегменти

От 1 януари 2019 г. влезе в сила нова структура на сегментите, която се отличава с по-висока ефективност и пазарна ориентация. Тя увеличава прозрачността по отношение на развитието на бизнесите ни, значението на веригите на доставките и ролята на нашитя Verbund. Новата структура обхваща шест сегмента:

  • Химикали
  • Материали
  • Индустриални решения
  • Повърхностни технологии
  • Изхранване и грижа
  • Решения за земеделието

*Целева снимка, до подписване на споразумението Строителни химикали ще бъде на рапортувани при Повърхностни технологии.