Global Home
30 kwietnia 2015
Media

Firma BASF odnotowała dobre wyniki kwartalne w segmentach Chemicals i Crop Protection

  • Sprzedaż osiągnęła poziom 20,1 mld euro (wzrost o 3%)
  • Zysk operacyjny (EBIT) przed uwzględnieniem wpływów specjalnych na poziomie 2,1 mld euro (spadek o 2%)
  • Znaczny wzrost zysków w segmentach Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions i Agricultural Solutions
  • Spadek zysków w innych segmentach
  • Potwierdzone perspektywy na rok 2015: Oczekiwany nieznaczny wzrost sprzedaży, zysk operacyjny (EBIT) przed uwzględnieniem wpływów specjalnych najprawdopodobniej zbliżony do poziomu z 2014 r.

Ludwigshafen, Niemcy – 30 kwietnia 2015 roku – Dla firmy BASF rok zaczął się dobrze: W pierwszym kwartale 2015 r., dzięki wzrostowi wolumenów i pozytywnym skutkom zmian kursów walut, wzrosła sprzedaż. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2014 r. sprzedaż zwiększyła się o 3% do poziomu 20,1 mld euro.

– Nasze spółki działające w segmentach Crop Protection oraz Chemicals odnotowały doskonałe wyniki; zyski w tych segmentach znacznie wzrosły – powiedział dr Kurt Bock, Przewodniczący Zarządu BASF SE podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BASF SE w Centrum Kongresowym Rosengarten w Mannheim. Działalność w branży chemicznej obejmuje segmenty Chemicals, Performance Products oraz Functional Materials & Solutions. Odnotowano spadek zysku operacyjnego (EBIT) przed uwzględnieniem wpływów specjalnych o 2%, do poziomu nieco poniżej 2,1 mld euro. Przyczyną tego stanu rzeczy są znacznie wyższe koszty pozostałych segmentów, wynikające głównie z wyższych rezerw na długoterminowy program motywacyjny (LTI), związanych z pozytywnymi notowaniami akcji BASF.

W porównaniu z pierwszym kwartałem 2014 r. zysk operacyjny (EBIT) zmalał o 226 mln euro, do kwoty 2,0 mld euro. W pierwszym kwartale ub. roku uwzględniony został specjalny dochód wolny od opodatkowania ze zbycia akcji w polach naftowo-gazowych w części Morza Północnego należącej do Wielkiej Brytanii, które nie są eksploatowane przez BASF. Wynik finansowy wyniósł minus 164 mln euro, przekraczając poziom osiągnięty w pierwszym kwartale roku 2014 (minus 183 mln euro).

Przychody przed opodatkowaniem i udziałami mniejszościowymi zmalały o 207 mln euro kwartał do kwartału i wyniosły 1,8 mln euro. Dochód netto zmniejszył się o 290 mln euro, osiągając poziom 1,2 mld euro. W pierwszym kwartale roku kwota zysku przypadająca na jedną akcję wyniosła 1,28 euro, natomiast w analogicznym okresie roku ubiegłego 1,59 euro.

Perspektywy na rok 2015 potwierdzone:

Oczekiwania spółki dotyczące globalnej sytuacji gospodarczej w 2015 roku pozostają niezmienione:

  • Wzrost PKB: 2,8%
  • Wzrost produkcji przemysłowej: 3,6%
  • Wzrost produkcji chemikaliów: 4,2%
  • Średni kurs EUR / dolar: 1,20 USD za euro
  • Średnia cena ropy w roku w wysokości 60-70 dolarów za baryłkę

Chociaż sytuacja na rynku jest niestabilna i stanowi wyzwanie, w 2015 r. firma BASF zamierza osiągnąć dobre wyniki i dążyć do nieznacznego zwiększenia poziomu sprzedaży. Będzie to możliwe głównie dzięki wzrostowi sprzedaży przewidywanemu w segmentach Functional Materials & Solutions i Performance Products. BASF chce zwiększyć całkowity wolumen sprzedaży z wyłączeniem skutków nabycia i zbycia aktywów. Zysk operacyjny (EBIT) przed uwzględnieniem wpływów specjalnych w roku 2015 najprawdopodobniej będzie zbliżony do zysku w roku poprzednim. Spółka przewiduje zwiększony udział w sprzedaży segmentów Chemicals i Crop Protection. Oczekuje się natomiast, że zyski segmentu Oil & Gas znacznie zmaleją z powodu niższej ceny ropy naftowej.

 

Innowacje dla przyszłości - od 1865 r.

Rok 2015 jest dla firmy rokiem specjalnym, jako że dnia 6 kwietnia firma obchodzi 150 rocznicę powstania. – Obchody 150 rocznicy działalności to szczególne osiągnięcie dla firmy.

Nie byłyby one możliwe, gdyby nie wielu pracowników, którzy pracowali dla BASF w przeszłości i pracują dla firmy dzisiaj – powiedział prezes Bock. BASF była pierwszą firmą chemiczną, która zatrudniła dyrektora ds. badań, Heinricha Caro, dzięki czemu badania i rozwój na stałe wpisały się w jej działalność. Caro, specjalista od barwników, dołączył do BASF zaledwie trzy lata po założeniu firmy. Wkrótce potem firma BASF otrzymała pierwszy patent. Dzięki liczbie zarejestrowanych patentów firma BASF obecnie plasuje się w pierwszej dziesiątce najbardziej innowacyjnych firm na świecie. W oddziałach firmy w różnych krajach zatrudnionych jest ponad 10 000 naukowców.

– Zamierzamy kontynuować prace naukowo-badawcze, ponieważ nadal brakuje odpowiedzi na wyzwania związane ze wzrostem populacji. W szczególności dotyczy to energii. Poszukujemy całkowicie nowych materiałów, dzięki którym nastąpi transformacja na rynku energii w Niemczech – powiedział Bock. Jako przykład podał lodówkę opracowaną w nowej technologii, która nie potrzebuje sprężarki. Chłodne powietrze generuje pompa ciepła, która działa zgodnie z zasadą chłodzenia magnetycznego. Nowa technologia może zwiększyć wydajność energetyczną lodówek nawet o 35%. Inne obszary, w których firma BASF prowadzi badania, to baterie, dzięki którym samochody z napędem elektrycznym upowszechnią się i stanieją. Inny obszar badań stanowią komponenty plastikowe, za sprawą których auta będą lżejsze i zmniejszy się zużycie paliwa. – Badania i rozwój mają dla nas ogromny potencjał. W roku 2015 pragniemy znowu zwiększyć wydatki, a w szczególności rozwijać badania w Azji i Ameryce Północnej – powiedział Bock.

Działalność w poszczególnych segmentach w pierwszym kwartale roku

Sprzedaż w segmencie Chemicals zmalała o 12%, osiągając w porównaniu z pierwszym kwartałem poprzedniego roku poziom 3,9 mld euro. Wynika to głównie z obniżki cen z powodu gwałtownego spadku cen surowców. Dodatkowo, negatywnie na poziom sprzedaży wpłynęły zmiany w ofercie w pionie Petrochemicals oraz nieco niższe całkowite wolumeny sprzedaży. Skutki zmian kursów walut obcych były korzystne. Dzięki wyższym marżom dla szeregu produktów z asortymentu, zwłaszcza na aterenie Europy, wskaźnik EBIT przed uwzględnieniem wpływów specjalnych wzrósł z poziomu 125 mln do 726 mln euro.

W segmencie Performance Products sprzedaż wzrosła o 4%, do poziomu 4.0 mld euro. Pozytywne skutki zmian kursów walut we wszystkich pionach skompensowały z nadwyżką nieco niższe całkowite wolumeny sprzedaży i malejące ceny. Zysk operacyjny przed uwzględnieniem wpływów specjalnych wzrósł o 88 mln euro i osiągnął poziom 515 mld euro. Poza niższymi kosztami surowców wynikało to głównie z działań mających na celu zwiększenie wydajności i restrukturyzację we wszystkich pionach.

W segmencie Functional Materials & Solutions sprzedaż w wysokości 4,6 mld euro była o 8% wyższa niż w pierwszym kwartale poprzedniego roku, co wynika z pozytywnych skutków zmian kursów walut obcych we wszystkich pionach. Wolumeny i ceny całkowite nieznacznie spadły. Wyższy popyt, głównie w branży motoryzacyjnej, nie zrównoważył spadku wolumenów sprzedaży w branży obrotu metalami szlachetnymi. Wskaźnik EBIT przed uwzględnieniem wpływów specjalnych wzrósł o 120 mln euro, osiągając wartość 431 mln euro. Za tę tendencję wzrostową odpowiada głównie pion Performance Materials.

Dzięki tendencjom wzrostowym w Europie i Ameryce Północnej, sprzedaż w segmencie Agricultural Solutions zwiększyła się o 15%, osiągając poziom 1,9 mld euro. Wolumeny wzrosły dla wszystkich pozycji. Pozytywne skutki zmian kursów walut oraz wyższe ceny stanowiły dodatkowy czynnik sprzyjający wzrostowi sprzedaży. Wskaźnik EBIT przed uwzględnieniem wpływów specjalnych wzrósł o 64 mln euro i osiągnął wysokość 574 mln euro, głównie z powodu wzrostu wolumenów i cen oraz korzystnych skutków zmian kursów walut.

Fzięki wzrostowi wolumenów, głównie w segmencie Natural Gas Trading, w segmencie Oil & Gas sprzedaż wzrosła o 17%, osiągając poziom 5 mld euro. Wskaźnik EBIT przed uwzględnieniem wpływów specjalnych obniżył się o 29 mln euro do poziomu 437 mln euro. Udział we wzroście zysków segmentu Natural Gas Trading nie był w stanie w pełni zrównoważyć tendencji spadkowej, wynikającej głównie z cen ropy naftowej w sektorze Exploration & Production.

Sprzedaż Pozostałych segmentów spadła o 36%, osiągając poziom 688 mln euro w porównaniu z pierwszym kwartałem roku poprzedniego. Wynika to głównie z niższych wolumenów, a także zbycia udziałów we wspólnie prowadzonej spółce Ellba Eastern Private Ltd. w Singapurze pod koniec 2014. Wskaźnik EBIT przed uwzględnieniem wpływów specjalnych zmalał o wartość 410 mln euro i wyniósł minus 613 mln euro, co jest spowodowane w głównej mierze efektami wyceny na potrzeby długoterminowego programu motywacyjnego (LTI).

Działalność w regionach w pierwszym kwartale roku

Sprzedaż spółek w Europie zmalała o 1% w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2014. Jest to głównie wynik znacznie wyższych wolumenów w segmencie Natural Gas Trading. Również znaczny wzrost sprzedaży odnotował segment Agricultural Solutions, dzięki wysokiemu popytowi. W pionie Petrochemicals wyniki sprzedaż były szczególnie niekorzystne, na co wpłynął spadek cen. Za spadek [sprzedaży] w innych segmentach odpowiadają też głównie niższe wolumeny. Z powodu znacznie niższych zysków pozostałych segmentów, wskaźnik EBIT przed uwzględnieniem wpływów specjalnych zmalał o 91 ml euro osiągając poziom 1,3 mld euro.

W Ameryce Północnej poziom sprzedaży w lokalnej walucie zmalał o 10% z powodu spadku cen. W przypadku sprzedaży w walucie euro odnotowano wzrost rzędu 9%. Pozytywne skutki zmian kursów walut obcych przyczyniły się do znacznego wzrostu sprzedaży w segmentach Performance Products, Functional Materials & Solutions i Agricultural Solutions. W przypadku pionu Petrochemicals odnotowano negatywny wpływ niższych cen surowców na ceny i poziom sprzedaży. Zyski nieznacznie zmalały, kształtując się na poziomie 470 mln euro (w pierwszym kwartale 2014 r. było to 491 mln euro), co wynika głównie ze spadków w segmencie Chemicals.

Sprzedaż w rejonie Azji i Pacyfiku w walucie lokalnej zmalała o 13%, głównie z powodu cen, a wzrosła w euro o 2%. Na ograniczenie sprzedaży wpływ miało zbycie akcji wspólnie prowadzonej spółki Ellba Eastern Private Ltd. w Singapurze pod koniec 2014 roku. W segmentach Functional Materials & Solutions i Performance Products sprzedaż znacznie wzrosła dzięki pozytywnym skutkom zmian kursów walut obcych. Zyski wzrosły o 18 mln euro, osiągając poziom 192 mln w porównaniu z analogicznym okresem w 2014 r.

W Ameryce Południowej, Afryce i na Bliskim Wschodzie sprzedaż przekroczyła poziom osiągnięty w pierwszym kwartale 2014 r. o 2% w walucie lokalnej i o 10% w euro. Jest to przede wszystkim rezultat wyższych wyników sprzedaży w segmencie Oil & Gas oraz w pionach Construction Chemicals i Performance Chemicals. Zyski wzrosły o 52 mln euro, osiągając poziom 69 mln euro.

O firmie BASF

W BASF tworzymy chemię i robimy to już od 150 lat. Nasza oferta obejmuje wyroby chemiczne, tworzywa sztuczne, ulepszacze, środki ochrony roślin oraz ropę naftową i gaz. Jako wiodące przedsiębiorstwo chemiczne łączymy sukces ekonomiczny z ochroną środowiska naturalnego i odpowiedzialnością społeczną. Naszym klientom, którzy reprezentują praktycznie wszystkie branże, stwarzamy możliwość zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb społeczeństwa za pomocą innowacji i osiągnięć nauki. Nasze produkty i rozwiązania zapewniają ciągły dostęp do żywności, przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych oraz poprawy jakości życia. Nasz wkład najlepiej odzwierciedla przesłanie korporacyjne firmy: Tworzymy chemię dla zrównoważonego rozwoju. W 2014 roku firma BASF zatrudniała około 113 000 pracowników (stan na koniec roku), a jej sprzedaż przekroczyła wartość 74 mld EUR.  Akcje firmy BASF notowane są na giełdach we Frankfurcie (BAS), Londynie (BFA) oraz Zurychu (AN). Więcej informacji na temat firmy BASF można znaleźć na stronie internetowej: www.basf.com.

 

Więcej informacji znaleźć można w Internecie na stronie:

 

Raport okresowy (od godz. 7:00 czasu środkowoeuropejskiego)

Komunikat prasowy (od godz. 7:00 czasu środkowoeuropejskiego)

Transmisja na żywo – telekonferencja dla analityków i inwestorów (od godz. 8:30 czasu środkowoeuropejskiego)

Transmisja na żywo – wystąpienie dra Kurta Bocka (od godz. 10:00 czasu środkowoeuropejskiego)

Wystąpienie – wersja do wydruku (od godz. 10:30 czasu środkowoeuropejskiego)

Zdjęcia

Aktualny materiał filmowy

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości. Podstawą tych stwierdzeń są aktualne szacunki i założenia zarządu BASF oraz dostępne aktualne informacje. Stwierdzenia te nie stanowią gwarancji przyszłych wyników spółki, wiążą się z elementami ryzyka i niepewności, które trudno przewidzieć i opierają się na dotyczących przyszłych zdarzeń założeniach, które mogą być nieprecyzyjne. Wiele czynników może spowodować, że rzeczywiste wyniki i osiągnięcia BASF będą istotnie odbiegać od wyników przewidywanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. BASF nie ma obowiązku aktualizować żadnych stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym komunikacie.

Ostatnia aktualizacja 30 kwietnia 2015