Global Home
24 lipca 2015
Media

BASF odnotowuje w II kwartale 2015 r. niewielkie wzrosty zysków i sprzedaży

 • II kwartał 2015:
  • Sprzedaż 19,1 mld EUR (plus 3%)
  • Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych 2,0 mld EUR (plus 2%)
  • Znaczny wzrost zysków działu Functional Materials&Solutions; zyski pozostałych działów niższe niż w tym samym kwartale ubiegłego roku
 • Pierwsza połowa 2015:
  • Sprzedaż 39,1 mld EUR (plus 3%)
  • Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych 4,1 mld EUR - na poziomie wyniku z zeszłego roku
 • Potwierdzenie prognozy na cały rok 2015: oczekiwany jest nieznaczny wzrost sprzedaży, zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych najprawdopodobniej osiągnie poziom z roku 2014

Ludwigshafen, Niemcy – 24 lipca 2015 r. – „W drugim kwartale 2015 roku zwiększyliśmy naszą sprzedaż i zyski pomimo niższych wzrostów odnotowywanych na niektórych rynkach oraz pomimo występujących nadal wahań cen surowców. Zyski w pierwszej połowie 2015 roku osiągnęły taki sam poziom jak wynik odnotowany w analogicznym okresie ubiegłego roku - jesteśmy więc na dobrej drodze do zrealizowania naszej prognozy na pełne 12 miesięcy” - powiedział dr Kurt Bock, Prezes Zarządu BASF SE, na podsumowującej pierwsze półrocze konferencji prasowej, która odbyła się w Ludwigshafen.

Wartość sprzedaży wygenerowanej przez Grupę BASF w II kwartale 2015 roku wyniosła 19,1 mld EUR i była o 3% wyższa niż wynik osiągnięty w takim samym okresie ubiegłego roku. Wielkość sprzedaży wzrosła o 2% w porównaniu do drugiego kwartału 2014, głównie dzięki znacznej poprawie wyników odnotowanej w dziale Ropy Naftowej i Gazu. Na skutek znacznego spadku cen ropy doszło do obniżenia ogólnego poziomu cen, szczególnie w działach Chemikaliów oraz Ropy Naftowej i Gazu. Wszystkie działy odnotowały dodatnie różnice kursowe.

Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych (EBIT) wzrósł o 31 mln EUR, do kwoty ok. 2,0 mld EUR. Było to spowodowane głównie lepszymi wynikami działu Functional Materials & Solutions, oraz niższymi kosztami pozostałych działów. Choć zyski całego segmentu Chemicals zmniejszyły się tylko nieznacznie, to pozostałe branże odnotowały znaczące spadki.

Zysk operacyjny wzrósł w drugim kwartale o 106 mln EUR do kwoty 2,0 mld EUR, w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. Zysk netto (1,3 mld EUR) osiągnął taki sam poziom, jaki odnotowano w drugim kwartale 2014. Zysk na akcję wyniósł w II kwartale 2015 r. 1,38 EUR, w porównaniu do 1,37 EUR w tym samym okresie 2014 r.

W pierwszej połowie 2015 roku wartość sprzedaży wzrosła do poziomu 39,1 mld EUR i była o 3% wyższa niż w pierwszej połowie ubiegłego roku. Wynik taki odnotowano pomimo nieznacznego spadku wielkości sprzedaży w branży chemicznej. Wynoszący około 4,1 mld EUR zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych osiągnął taki sam poziom, jak w pierwszej połowie 2014 r. Gorsze wyniki działu Oil & Gas, spowodowane spadkiem cen ropy wywarły negatywny wpływ na zyski. Przeciwwagę w tym zakresie zapewniły jednak lepsze wyniki odnotowane w działach Functional Materials & Solutions oraz Chemicals. Zyski działu Agricultural Solutions osiągnęły taki sam poziom jak w pierwszej połowie ubiegłego roku; natomiast wyniki segmentu Performance Products oraz segmentu klasyfikowanego jako Inne były niższe od poziomu odnotowanego w tym samym okresie 2014 roku.

Ilość środków pieniężnych wygenerowanych na działalności operacyjnej w pierwszej połowie 2015 roku wzrosła o 2,4 mld EUR do kwoty 5,1 mld EUR. “Wynik osiągnięty w pierwszym półroczu 2014 został niemalże podwojony – wynikało to głównie ze zmniejszenia wartości rezerw o 1,3 mld EUR. Do takiego rezultatu przyczyniły się również sezonowe wahania w branży handlu gazem ziemnym oraz w działalności działu środków ochrony roślin. Nie bez znaczenia była też nieustająca optymalizacja stosowanych przez nas metod zarządzania poziomem rezerw” - zauważył dr Hans-Ulrich Engel, Dyrektor Finansowy BASF SE.

Prognoza na cały rok 2015

Tempo wzrostu gospodarki globalnej oraz ogólnoświatowej produkcji przemysłowej i chemicznej odnotowane w pierwszej połowie 2015 roku było niższe od oczekiwań naszej firmy. W związku z powyższym skorygowano prognozy dotyczące globalnej koniunktury gospodarczej na rok 2015 (wartości poprzednich prognoz podano w nawiasach):

 • Wzrost produktu krajowego brutto: 2,4% (2,8%)
 • Wzrost produkcji przemysłowej: 2,9% (3,6%)
 • Wzrost produkcji chemicznej: 3,8% (4,2%)
 • Średni kurs wymiany euro/dolar: 1,15 USD za 1 EUR (1,20 USD za 1 EUR)
 • Średnia cena ropy naftowej w ciągu roku: 60-70 USD za baryłkę (bez zmian)

„Jeżeli chodzi o wyniki dotyczącego całego roku 2015, to spodziewany się, że gospodarka światowa oraz globalna produkcja przemysłowa i chemiczna będą rosnąć nieco wolniej niż przewidywaliśmy sześć miesięcy temu. Świadomi wysokiego poziomu ryzyka, podtrzymujemy prognozy dotyczące naszych wyników na rok 2015: zamierzamy osiągnąć doskonałe rezultaty i chcemy nieznacznie zwiększyć sprzedaż, pomimo zmiennych i będących ogromnym wyzwaniem warunków, w jakich działamy. Naszym celem jest osiągnięcie takiego poziomu zysków operacyjnych przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych, który będzie odpowiadał wynikowi odnotowanemu w zeszłym roku” - powiedział Bock.

Rozwój poszczególnych obszarów działalności w II kwartale

Wartość sprzedaży odnotowana w dziale Chemicals wyniosła 4,0 mld EUR i była o 8% niższa niż w drugim kwartale 2014 roku. Niższe koszty surowców doprowadziły do gwałtownego spadku cen, szczególnie w dziale Petrochemicals. Wartość sprzedaży dodatkowo ograniczyło również pozbycie się przez BASF pod koniec 2014 roku udziałów w firmie Ellba Eastern Private Ltd. - wspólnym przedsięwzięciu prowadzonym w Singapurze. Zostało to częściowo zrekompensowane przez wyższą wielkość sprzedaży wygenerowaną przez dział Intermediates oraz przez dodatnie różnice kursowe odnotowane przez wszystkie działy. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych spadł o 22 mln EUR do poziomu 548 mln EUR, głównie w wyniku wyższych kosztów stałych wynikających ze stopniowego uruchamiania nowych zakładów produkcyjnych i większej ilości planowych przestojów. W pierwszej połowie 2015 roku sprzedaż spadła o 10% do poziomu 7,8 mld EUR. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych wzrósł o 103 mln EUR do 1,3  mld EUR, głównie dzięki lepszym wynikom osiągniętym przez dział Petrochemicals.

W dziale Performance Products sprzedaż wzrosła o 4% do poziomu 4,1 mld EUR dzięki pozytywnym różnicom kursowym. Wielkość sprzedaży spadła nieznacznie, głównie ze względu na nieplanowany wcześniej przestój w zakładach wytwarzających poliizobuten, jak również w wyniku niższego popytu na chemikalia stosowane przy wydobyciu ropy naftowej, spowodowanego spadkiem cen tego surowca. Rynek odczynników chemicznych do papieru nadal zmaga się z trudnościami. Ponadto, negatywny wpływ na ceny miała również silna konkurencja w branży witaminy E. Uruchomienie nowych zakładów, redukcja poziomu zapasów oraz negatywne różnice kursowe to czynniki, które w głównej mierze przyczyniły się do wzrostu kosztów stałych. W związku z powyższym zysk operacyjny całego segmentu przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych spadł o 131 mln EUR do poziomu 304 mln EUR. Wartość sprzedaży wzrosła w pierwszej połowie 2015 o 4% osiągając kwotę 8,1 mld EUR. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych obniżył się w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku o 43 mln EUR do poziomu 819 mln EUR, głównie ze względu na wzrost kosztów stałych.

W dziale Functional Materials & Solutions, sprzedaż przekroczyła wartość uzyskaną w II kwartale 2014 r. o 9% i osiągnęła poziom 4,9 mld EUR. Ów wzrost wynikał w głównej mierze z pozytywnych różnic kursowych odnotowanych przez wszystkie branże. Wielkość sprzedaży zrównała się z wynikiem uzyskanym w tym samym kwartale poprzedniego roku, zaś ceny odnotowały niewielki spadek. O ile wolumen sprzedaży produktów przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego i budowlanego rósł, to wyniki dotyczące handlu metalami szlachetnymi uległy pogorszeniu. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych wzrósł o 102 mln EUR, osiągając poziom 458 mln EUR, głównie ze względu na dobre rezultaty osiągane przez dział Performance Materials. Sprzedaż odnotowana w pierwszej połowie 2015 roku wzrosła o 9% do 9,5 mld EUR. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych poprawił się o 222 mln EUR osiągając poziom 889 mln EUR, głównie dzięki dobrym rezultatom działu Performance Materials.

W II kwartale sprzedaż działu Agricultural Solutions zwiększyła się o 1%  - do 1,7 mld EUR, pomimo trudnych warunków na rynku. Dodatnie różnice kursowe i wyższe ceny sprzedaży z nadwyżką zrekompensowały spadek wolumenu sprzedaży. Pomimo to zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych spadł o 68 mln EUR do wartości 365 mln EUR. Przyczyną tego zjawiska - oprócz spadku wolumenu sprzedaży - był także wzrost kosztów stałych spowodowany uruchomieniem nowych zakładów. Wartość sprzedaży wygenerowana przez dział Agricultural Solutions w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku wzrosła w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego o 8%, osiągając poziom 3,6 mld EUR, pomimo niewielkiego spadku jej wolumenu. Wynoszący 939 mln EUR zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych pozostał na takim samym poziomie, jaki odnotowano w poprzednim pierwszym półroczu.

Wartość sprzedaży w dziale Oil&Gas wzrosła w porównaniu do drugiego kwartału 2014 roku o 15% do poziom 3,7 mld EUR. Wzrost ów wynikał w głównej mierze z szybko zwiększających się obrotów handlu gazem ziemnym. Cena ropy wyrażona w dolarach amerykańskich spadła o 44%, zmniejszając wartość sprzedaży. Trendy cenowe dotyczące ropy naftowej wywarły także negatywny wpływ na zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych, który spadł o 115 mln USD do 431 mln USD. Zyski osiągnięte w drugim kwartale ubiegłego roku uwzględniały pozytywne wyniki uzyskane na działalności wydobywczej prowadzonej u wybrzeży Libii. W pierwszej połowie 2015 roku wartość sprzedaży wzrosła o 16%, osiągając kwotę 8,7 mld EUR. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych spadł o 144 mln USD do 868 mld USD. Wyższe zyski uzyskane w handlu gazem ziemnym nie były w stanie całkowicie zrównoważyć wynikającego głównie ze spadku cen ropy naftowej gorszego wyniku sektora Exploration & Production.

Sprzedaż odnotowana przez Inne działy spadła w porównaniu z drugim kwartałem 2014 roku o 11% do poziomu 757 mln EUR. Przyczyniła się do tego głównie niższa dostępność obiektów produkcyjnych wynikająca z przestoju zakładu Ellba C.V. w holenderskim mieście Moerdijk, oraz sprzedaż przez BASF udziałów w prowadzonym w Singapurze wspólnym przedsięwzięciu pod nazwą Ellba Eastern Private Ltd. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych zwiększył się o 265 mln EUR do poziomu minus 63 mln EUR. Poprawa ta wynikała głównie z likwidacji wartych 170 mln EUR rezerw na długoterminowy program motywacyjny, przeprowadzonej dzięki niższej wartości akcji odnotowanej w drugim kwartale. Wydatki związane z utworzeniem rezerw na ów program były uwzględnione w wynikach za II kwartał 2014 oraz I kwartał 2015. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku sprzedaż innych działów spadła o 25% do poziomu 1,4 mld EUR. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych zmniejszył się o 145 mln EUR do minus 676 mln EUR.

Dodatkowe informacje są dostępne na następujących stronach internetowych:

Raport okresowy

Komunikat prasowy

Transmisja na żywo – telekonferencja dla analityków i inwestorów

Transmisja na żywo

Wystąpienie – wersja do wydruku

Zdjęcia

Aktualny materiał filmowy

O firmie BASF

W BASF tworzymy chemię i robimy to już od 150 lat. Nasza oferta obejmuje wyroby chemiczne, tworzywa sztuczne, ulepszacze, środki ochrony roślin oraz ropę naftową i gaz. Jako wiodące przedsiębiorstwo chemiczne łączymy sukces ekonomiczny z ochroną środowiska naturalnego i odpowiedzialnością społeczną. Naszym klientom, którzy reprezentują praktycznie wszystkie branże, stwarzamy możliwość zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb społeczeństwa za pomocą innowacji i osiągnięć nauki. Nasze produkty i rozwiązania zapewniają ciągły dostęp do żywności, przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych oraz poprawy jakości życia. Nasz wkład najlepiej odzwierciedla przesłanie korporacyjne firmy: Tworzymy chemię dla zrównoważonego rozwoju. W 2014 roku firma BASF zatrudniała około 113 000 pracowników (stan na koniec roku), a jej sprzedaż przekroczyła wartość 74 mld EUR. Akcje firmy BASF notowane są na giełdach we Frankfurcie (BAS), Londynie (BFA) oraz Zurychu (AN). Więcej informacji na temat firmy BASF można znaleźć na stronie internetowej: www.basf.com.

Ostatnia aktualizacja 24 lipca 2015