Global Home
26 lutego 2016
Media

BASF: Utrzymująca się niepewna sytuacja rynkowa źródłem wielu wyzwań

Dane za cały rok 2015:

 • Sprzedaż 70,4 mld EUR (minus 5%)
 • Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych 6,7 mld EUR (minus 8%)
 • Zysk operacyjny 6,2 mld EUR (minus 18%)
 • Wyższe zyski Sektora Chemicals;  
 • Wyniki segmentu Oil & Gas wyraźnie niższe niż rok wcześniej;
 • Zysk na akcję 4,35 EUR (minus 23%);
 • Skorygowany zysk na akcję 5,00 EUR (minus 8%)
 • Rekordowo wysokie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wynoszące 9,4 mld EUR (plus 36%)
 • Proponowana dywidenda za rok obrotowy 2015 równa 2,90 EUR

Prognoza na rok 2016:

 • Znaczny spadek sprzedaży spowodowany zbyciem działu handlu gazem
 • Oczekiwane jest nieznaczne obniżenie się zysku operacyjnego przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych poniżej poziomu z roku 2015, przy założeniu średniej ceny ropy wynoszącej 40 USD za baryłkę

 

Ludwigshafen, Niemcy – 26 lutego 2016 r. – Sytuacja rynkowa nadal jest niepewna i wymagająca. Tempo rozwoju gospodarki światowej, produkcji przemysłowej oraz przemysłu chemicznego utrzymywało się w roku 2015 poniżej oczekiwań spółki. „Globalne tempo wzrostu gospodarczego spadło wyraźnie na przestrzeni roku. Uwzględniając aktualną sytuację ekonomiczną, podjęliśmy zdecydowane działania: znacząco obniżyliśmy poziom zapasów, usprawniliśmy zarządzanie kosztami oraz odchudziliśmy nasze portfolio” - powiedział dr Kurt Bock, Prezes Zarządu BASF SE na dorocznej konferencji prasowej, która odbyła się w Ludwigshafen.

Wartość sprzedaży osiągnięta w IV kwartale 2015 roku (13,9 mld EUR) była o 23% niższa od wyniku uzyskanego w tym samym okresie roku poprzedzającego. Było to spowodowane głównie transakcją wymiany aktywów z Gazpromem, która została sfinalizowana pod koniec września. W wyniku owej wymiany sektor Oil & Gas nie odnotował w IV kwartale 2015 roku około 3 mld EUR ze sprzedaży generowanej dzięki handlowi gazem i jego magazynowaniu. Ogólny spadek sprzedaży zaobserwowany w czwartym kwartale w wyniku modyfikacji portfolio firmy wyniósł 19%. Ze względu na niższe ceny surowców, ceny sprzedaży spadły o 11%, przy 4% wzroście wolumenu sprzedaży. Dodatnie różnice kursowe osiągnęły poziom 3%.

Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych spadł o 436 mln EUR, do poziomu 1 mld EUR w IV kwartale 2015 roku. Ów spadek był spowodowany głównie znacznie gorszymi - w porównaniu do IV kwartału roku poprzedniego - wynikami uzyskanymi przez sektor Oil & Gas, i sektor Chemicals. Zyski sektora Oil & Gas uległy pogorszeniu przede wszystkim ze względu na niższe ceny, zaś w przypadku sektora Chemicals, do spadku przyczyniły się głównie niższe marże pionu Petrochemicznego.

Poziom sprzedaży i zysków osiągniętych w roku 2015 był niższy niż przed rokiem, co było spowodowane głównie niższymi cenami ropy naftowej i gazu

W ujęciu całorocznym, sprzedaż spadła o 5% do poziomu 70,4 mld EUR. Ceny sprzedaży obniżyły się w niemal wszystkich działach (minus 9%), co wynikało w dużej mierze z gwałtownego spadku cen surowców. Ogólna wielkość sprzedaży odnotowana w roku 2015 była nieco wyższa niż przed rokiem (plus 3%), głównie dzięki lepszymi wynikom osiągniętym w sektorze Oil & Gas. Wielkości uzyskane w segmencie chemicznym, na który składają się sektory Chemicals, Performance Products and Functional Materials & Solutions, były niemal takie same jak odnotowane w roku poprzednim. Wielkość sprzedaży oraz ceny rosły także w sektorze Agricultural Solutions. Różnice kursowe miały pozytywny wpływ na wielkość sprzedaży wszystkich segmentów (plus 6%). Transakcja wymiany aktywów z Gazpromem spowodowała spadek sprzedaży (w odniesieniu do całego portfolio: minus 5%).

Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych wyniósł 6,7 mld EUR i był o 618 mln EUR niższy od poziomy zyskanego rok wcześniej. Znaczny wpływ na taki wynik miał spadek sprzedaży ropy i gazu, wynikający z obniżenia cen ropy, jak również niższe zyski klasyfikowane w pozycji „Pozostałe”, związane przede wszystkim z różnicami kursowymi. Dla kontrastu należy wspomnieć o znacznych wzroście zysków sektora Functional Materials & Solutions.

Zysk operacyjny (EBIT) osiągnięty przez Grupę BASF w 2015 roku wyniósł 6,2 mld EUR i był o 1,4 mld EUR niższy niż w roku poprzednim. Pozycje specjalne spowodowały jego obniżenie o 491 mln EUR, zaś w roku 2014 dzięki nim zyski były wyższe o 269 mln EUR. Wynikało to głównie z obniżenia wartości aktywów sektora Oil & Gas o około 600 mln EUR, związanego ze znacznym spadkiem cen ropy naftowej i gazu obserwowanym na przestrzeni ostatnich miesięcy.

Zysk netto wyniósł 4,0 mld EUR i był niższy od wartości uzyskanej przed rokiem (EUR 5,2 mld). Zysk na akcję spadł z 5,61 EUR do 4,34 EUR. W roku 2015 zysk na akcję skorygowany o pozycje specjalne i amortyzację aktywów niematerialnych i prawnych wyniósł 5,00 EUR, w porównaniu do 5,44 EUR przed rokiem.

Rekordowo wysokie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

Środki pieniężne uzyskane w roku 2015 z działalności operacyjnej były na rekordowo wysokim poziomie (9,4 mld EUR), przekraczając wartość odnotowaną rok wcześniej o 2,5 mld EUR. Tak dobry rezultat wynikał głównie ze spadku zasobów zaangażowanych w kapitał obrotowy netto. Dostępne przepływy pieniężne wzrosły w roku o 2,0 mld EUR, do poziomu 3,6 mld EUR, pomimo wyższych opłat za nieruchomości, urządzenia oraz aktywa niematerialne i prawne.

Stosunek zadłużenia do kapitału własnego, wynoszący 44,5% (39,5% na 31 grudnia 2014), był bardzo wysoki. Zadłużenie netto spadło o 710 mln EUR, do poziomu 13,0 mld EUR.

Proponowana dywidenda 2,90 EUR

Firma BASF pozostaje wierna swojej ambitnej polityce wypłaty dywidend i zamierza zaproponować podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wypłatę 2,90 EUR na akcję za rok finansowy 2015 (2,80 EUR w roku poprzednim). Przy takim poziomie dywidendy firma wypłaciłaby swoim udziałowcom około 2,7 mld EUR. „W oparciu o obowiązującą na koniec roku 2015 cenę 70,72 EUR za akcję, udziały w firmie BASF po raz kolejny okazały się źródłem wysokiego, wynoszącego około 4,1% zysku. Nieustannie dążymy do corocznego zwiększania wartości dywidendy, lub co najmniej staramy się utrzymać ją na poziomie z roku poprzedniego” - zauważył Kurt Bock.

Prognoza na rok 2016

Firma BASF zakłada następujące wskaźniki gospodarcze na rok 2016 (wartości za poprzedni rok podano w nawiasach):

 • Globalny wzrost gospodarczy: +2,3% (+2,4%)
 • Wzrost globalnej produkcji chemicznej (bez branży farmaceutycznej): +3,4% (+3,6%)
 • Średni kurs wymiany euro/dolar: 1,10 USD za 1 EUR (1,11 USD za 1 EUR)
 • Średnia cena ropy naftowej (Brent) 40 USD za baryłkę (52 USD za baryłkę)

 

„Zawirowania, do jakich doszło na początku roku na rynku surowców oraz na giełdach są dowodem na to, jak dużą dozą niepewności obarczona jest nasza prognoza na rok 2016. Nastroje panujące na rynku na początku roku nie są bardzo optymistyczne, głównie z powodu niewielkich wzrostów sprzedaży obserwowanych w Chinach. Mimo wszystko oczekujemy, że gospodarka światowa będzie nadal rozwijać się w roku 2016 w takim samym tempie, jaki obserwowaliśmy w roku 2015”, powiedział Kurt Bock. Wzrost w Unii Europejskiej pozostanie na poziomie porównywalnym do wyników z lat ubiegłych. Jeżeli chodzi o USA, oczekuje się niewielkiego spadku tempa rozwoju gospodarczego. Firma przewiduje, że tempo wzrostu gospodarczego Chin będzie w dalszym ciągu nieznacznie spadać, oraz że skutki recesji w Rosji i Brazylii nie będą już tak bardzo odczuwalne. Ogólnoświatowa wielkość produkcji chemicznej będzie najprawdopodobniej rosnąć nieco wolniej niż w roku 2015.

„Gospodarka światowa nadal będzie narażona na wysoki poziom ryzyka. Mimo wszystko pragniemy zwiększyć wielkość naszej sprzedaży we wszystkich segmentach rynku. Niemniej jednak wartość sprzedaży Grupy BASF ulegnie znacznemu obniżeniu, przede wszystkim ze względu na sprzedaż działalności związanej z handlem gazem i jego magazynowaniem. Oczekujemy, że zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych osiągnie poziom nieco niższy niż ten odnotowany w roku 2015. Jest to niezwykle ambitny cel ze względu na niepewną i stawiającą przed nami liczne wyzwania sytuację na rynku, która uzależniona jest w dużej mierze od cen ropy naftowej” - powiedział Kurt Bock. Firma spodziewa się znacznego obniżenia wyników sektora Oil & Gas. Jeżeli chodzi o sektor Chemicals, nie uda się uzyskać równie wysokich zysków, jak te odnotowane w trzech pierwszych kwartałach 2015 roku. Spodziewany udział tego segmentu w zyskach całej firmy będzie znacząco niższy. Jeżeli chodzi o trzy pozostał segmenty działalności, BASF oczekuje jednak niewielkiego wzrostu generowanych przez nie zysków.

W roku 2015 firma BASF zainwestowała w nieruchomości oraz maszyny i urządzenia około 5,2 mld EUR. Poziom inwestycji odnotowany w roku 2014 wyniósł 5,1 mld EUR (bez uwzględnienia nieruchomości, maszyn i urządzeń pozyskanych w wyniku przejęć, kapitalizacji prac poszukiwawczych, zobowiązań odtworzeniowych oraz inwestycji informatycznych). Firma zakłada, że średni roczny poziom inwestycji realizowanych w okresie 2016 - 2020 będzie niższy niż w roku 2015, ze względu na pomyślne uruchomienie działalności kliku dużych zakładów. „Projekty inwestycyjne, których realizację zakończyliśmy w ostatnich miesiącach mają - ze względu na słabą koniunkturę gospodarczą - negatywny wpływ na osiągane przez nas zyski, lecz stanowią jednocześnie fundament dalszego rozwoju - zarówno w Europie, Ameryce Północnej, jak i na rynkach rozwijających się. Rynki wschodzące są dla BASF ogromną szansą, nawet jeśli obecne tempo ich rozwoju jest niższe od oczekiwanego” - dodał Bock. BASF planuje na rok 2016 łączne inwestycje na poziomie 4,2 mld EUR. W porównaniu do roku poprzedniego, wydatki inwestycyjne firmy spadną zatem o 1 mld EUR.

Rozwój poszczególnych sektorów działalności

W sektorze Chemicals, wartość sprzedaży odnotowana w IV kwartale spadła o 22% do poziomu 3,2 mld EUR, głównie ze względu na niższe ceny. Dzięki gorszym wynikom uzyskanym w pionie Petrochemicznym, zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych zmniejszył się o 331 mln EUR, osiągając 249 mln EUR. Jeśli chodzi o cały rok, wartość sprzedaży sektora Chemicals obniżyła się o 14% do poziomu 14,7 mld EUR, co wynikało przede wszystkim z niższych cen związanych z ze spadkiem cen surowców, szczególnie w pionie Petrochemicznym. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych przekroczył spadł o 211 mln EUR w porównaniu do roku poprzedniego, osiągając kwotę 2,2 mld EUR. Było to spowodowane przede wszystkim spadającymi marżami pionu Monomerów, oraz rosnącymi kosztami stałymi związanymi z uruchomieniem nowych zakładów produkcyjnych w brazylijskim Camaçari oraz chińskim Chongqing.

Wartość sprzedaży sektora Performance Products spadła w IV kwartale o 2% do poziomu 3,6 mld EUR. Było to spowodowane niższymi cenami oraz modyfikacją portfolio. W porównaniu do IV kwartału roku poprzedniego, zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych wzrósł o 11 mln EUR do poziomu 228 mln EUR, głównie dzięki dobrym wynikom sektorów Performance Chemicals oraz Dispersions & Pigments. Jeżeli chodzi o wyniki za cały rok, wartość sprzedaży wzrosła o 1% do 15,6 mld EUR. Dodatnie różnice kursowe zaobserwowane we wszystkich działach wystarczyły do tego, by z nadwyżką zrekompensować niższe ceny i ilości sprzedawanych produktów. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych był o 89 mln EUR niższy niż w roku poprzednim, ze względu na wyższe koszty stałe wynikające z ujemnych różnic kursowych, uruchamiania nowych zakładów (Camaçari w Brazylii i Freeport w Teksasie), oraz redukcji poziomu zapasów.

W sektorze Functional Materials & Solutions, sprzedaż osiągnięta w IV kwartale 2015 r. wzrosła o 1% do 4,5 mld EUR - stało się tak dzięki wyższemu wolumenowi oraz dodatnim różnicom kursowym. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych zwiększył się o 169 mln EUR do 389 mln EUR, głównie dzięki wyższym zyskom sektora Performance Materials. Jeśli chodzi o cały rok, sprzedaż wzrosła o 5% do poziomu 18.5 mld EUR Ogólny poziom cen nieco się zwiększył, zaś wolumen sprzedaży utrzymał się na stabilnym poziomie. Odnotowano pozytywne różnice kursowe. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych zwiększył się o 452 mln EUR do 1,6 mld EUR, przede wszystkim dzięki znacznym wzrostom zysku sektorów Performance Materials oraz Construction Chemicals.

Pomimo trudnej i wysoce konkurencyjnej sytuacji na rynku, sprzedaż sektora Agricultural Solutions zwiększyła się w IV kwartale o 5% do poziomu 1,2 mld EUR, głównie dzięki wyższym cenom i wolumenom sprzedaży. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych wzrósł o 21 mln EUR do kwoty 144 mln EUR, przede wszystkim z powodu sukcesów odnoszonych na północnoamerykańskim rynku herbicydów. Sprzedaż osiągnięta w całym roku osiągnęła wartość 5,8 mld USD i przekroczyła poziom z roku 2014 o 7%, co wynikało głównie z wyższych cen sprzedaży. Ceny na produkty rolnicze utrzymywały się na przestrzeni całego roku na niezmiennie niskim poziomie, co spowodowało spadek popytu na środki ochrony roślin. Rozwój był hamowany, głównie na rynkach rozwijających się, niepewną sytuacją rynkową oraz deprecjacją lokalnych walut. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych niemalże osiągnął poziom z poprzedniego roku (minus 2%).

Jeżeli chodzi o sektor Oil & Gas, sprzedaż spadała w IV kwartale o 82% do poziomu 731 mln USD. Taki stan rzeczy wynikał w głównej mierze z transakcji wymiany aktywów z firmą Gazprom, która została sfinalizowana pod koniec września. W jej wyniku obniżyły się zyski generowane dzięki handlowi gazem i jego magazynowaniu. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych spadł o 220 mln EUR do 127 mln EUR. W ujęciu całorocznym, sprzedaż spadła o 14%, do 13,0 mld EUR, głównie w wyniku zmian dotyczących portfolio, lecz również z powodu spadku cen ropy. Wyższe wolumeny osiągnięte zarówno przez sektor Exploration & Production, jak i sektor Natural Gas Trading, miały pozytywny wpływ na ogólny poziom sprzedaży. W wyniku niższej sprzedaży zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych obniżył się o 429 mln EUR do 1,4 mld EUR.

Sprzedaż odnotowana w IV kwartale przez sektor Other spadła o 660 mln EUR i była o 6% niższa niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Wynikało to głównie z niższych cen obowiązujących w handlu surowcami, oraz z pozbyciem się przez BASF pod koniec 2014 roku udziałów w posiadającej siedzibę w Singapurze spółce Ellba Eastern Private Ltd. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych pogorszył się o 86 mln EUR do minus 114 mln EUR, przede wszystkim ze względu na negatywne różnice kursowe. W ujęciu całorocznym, sprzedaż spadła o 23% do poziomu 2,8 mld EUR. Spadek ten był spowodowany głównie niższymi wynikami uzyskanymi na handlu surowcami. Zysk operacyjny przed odliczeniem kosztów nadzwyczajnych spadł o 322 mln EUR w porównaniu do roku poprzedniego, osiągając poziom minus 888 mln EUR. Głównymi czynnikami, jakie przyczyniły się do takiego stanu rzeczy, był niższy wynik na różnicach kursowych oraz wyższe wydatki na rezerwy przeznaczone na długoterminowy program motywacyjny.

O firmie BASF

W BASF tworzymy chemię, dbając przy tym o zrównoważony rozwój i myśląc o wspólnej przyszłości. Łączymy sukces ekonomiczny z ochroną środowiska naturalnego i odpowiedzialnością społeczną. 112 000 pracowników zatrudnionych w BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemalże wszystkie możliwe branże i kraje świata. Prowadzimy działalność w pięciu sektorach: Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions and Oil & Gas. Wartość sprzedaży BASF przekroczyła w roku 2015 poziom 70 mld USD. Akcje firmy notowane są na giełdach we Frankfurcie (BAS), Londynie (BFA) oraz Zurychu (AN). Więcej informacji na temat firmy BASF można znaleźć na stronie internetowej www.basf.com.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości. Podstawą tych stwierdzeń są aktualne szacunki i założenia zarządu BASF oraz dostępne aktualne informacje. Stwierdzenia te nie stanowią gwarancji przyszłych wyników spółki, wiążą się z elementami ryzyka i niepewności, które trudno przewidzieć i opierają się na dotyczących przyszłych zdarzeń założeniach, które mogą być nieprecyzyjne. Wiele czynników może spowodować, że rzeczywiste wyniki i osiągnięcia BASF będą istotnie odbiegać od wyników przewidywanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. BASF nie ma obowiązku aktualizować żadnych stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym komunikacie.

Ostatnia aktualizacja 26 lutego 2016