Global Home
1 marca 2018
Media

Dobry początek 2018 roku dla BASF

Czwarty kwartał 2017 r.:

 • Sprzedaż wyniosła 16,1 mld euro (wzrost o 8% w porównaniu z tym samym kwartałem w ubiegłym roku)
 • Zysk operacyjny (EBIT) przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych 1,9 mld euro (wzrost o 58% w porównaniu z tym samym kwartałem w ubiegłym roku)

Rok 2017:

 • Znaczny wzrost wolumenu we wszystkich segmentach
 • Zysk na akcję: 6,62 euro (wzrost o 50%); skorygowany zysk na akcję: 6,44 euro (wzrost o 33%)
 • Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej: 8,8 mld euro (wzrost o 14%); wolne przepływy pieniężne: 4,8 mld euro (wzrost o 34%)
 • Proponowana dywidenda: 3,10 euro za rok obrotowy 2017 (2016: 3,00 euro)

Perspektywy na rok 2018:

 • Nieznaczny wzrost obrotów związany głównie ze zwiększeniem wolumenu sprzedaży
 • Spodziewany EBIT przed pozycjami nadzwyczajnymi nieznacznie wyższy od poziomu z roku 2017

Po udanym roku obrotowym 2017, BASF dobrze rozpoczął rok 2018. „W zeszłym roku osiągnęliśmy znaczny wzrost i udało nam jeszcze bardziej zwiększyć rentowność. Ponadto położyliśmy solidny fundament pod przyszły rozwój naszego przedsiębiorstwa - zarówno pod względem ludzi jak i strategii” — powiedział Dr Kurt Bock,Przewodniczący Rady Dyrektorów Wykonawczych BASF SE podczas prezentacji Sprawozdania Rocznego za rok 2017 w Ludwigshafen.

W czwartym kwartale 2017 r. Grupa BASF zaksięgowała sprzedaż w wysokości 16,1 mld euro, co stanowi wzrost o 8% w porównaniu z tym samym kwartałem w roku 2016. Ceny wzrosły o 9%. Wolumeny sprzedaży BASF wzrosły o 4%; przyczyniły się do tego wszystkie segmenty z wyjątkiem ropy naftowej i gazu. Natomiast negatywny wpływ walutowy był znacznie wyższy i obniżył obroty ze sprzedaży o 5%. W czwartym kwartale zysk operacyjny (EBIT) przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 58% w ujęciu r/r do 1,9 mld euro. Znaczny wzrost przychodów w segmentach wyrobów chemicznych, rozwiązań dla rolnictwa, ropy naftowej i gazu oraz innych zrekompensował ich spadek w segmentach materiałów i rozwiązań funkcjonalnych oraz produktów uszlachetniających.

W wielu krajach świata w 2017 r. nastąpiło przyspieszenie działalności gospodarczej. „Skorzystaliśmy z korzystnej koniunktury i wyraźnie zwiększyliśmy nasze obroty ze sprzedaży i zyski za rok 2017 w porównaniu z poprzednim rokiem” — stwierdził Bock. Dzięki wysokiemu popytowi spółka BASF osiągnęła wyższe wolumeny sprzedaży we wszystkich działach i znacznie zwiększyła rentowność. Przyczyniły się do tego również wyższe ceny, szczególnie w segmencie wyrobów chemicznych. Ogólnie rzecz biorąc, sprzedaż BASF wzrosła o 12% do 64,5 mld euro. Czynnikiem, który się do tego przyczynił było nabycie pod koniec 2016 r. firmy Chemetall oferującej spersonalizowane rozwiązania w zakresie obróbki powierzchniowej metali.

Jeszcze bardziej wzrósł zysk BASF, o ok. jedną trzecią. Przedsiębiorstwo uzyskało zysk (EBIT) przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w wysokości 8,3 mld euro, z czego znaczna kwota pochodzi z segmentu wyrobów chemicznych. Wyższe marże i wolumeny w obszarach podstawowych substancji chemicznych i półproduktów z nawiązką rekompensują niższe marże w niektórych obszarach specjalizacji BASF. Zysk w sektorze produktów chemicznych, który obejmuje segmenty Chemikalia (Chemicals), Produkty Uszlachetniające (Performance Products) oraz Materiały i Rozwiązania Funkcjonalne (Functional Materials & Solutions) był znacznie wyższy, niż w poprzednim roku. Zysk (EBIT) przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 7,3 mld euro, co stanowi wzrost o 26% w porównaniu z poprzednim rokiem. Zysk na akcję wzrósł z 4,42 do 6,62 euro, co stanowi wzrost o 50%. Wskaźnik zysku na akcję skorygowany o pozycje nadzwyczajne i amortyzację wartości niematerialnych i prawnych wyniósł 6,44 euro, w porównaniu z 4,83 euro w poprzednim roku.

Poprawa przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej poprawiły się o 1,1 mld euro r/r, do 8,8 mld euro w 2017 r. Wynika to ze wzrostu dochodu netto o 50%, do kwoty 6,1 mld euro. W odróżnieniu od poprzedniego roku, zmiana wysokości kapitału obrotowego netto zmniejszyła wysokość przepływów pieniężnych. W dużym stopniu wynikało to z zamrożenia, z przyczyn operacyjnych, środków pieniężnych w zapasach i należnościach.

Środki pieniężne wykorzystywane w działalności inwestycyjnej wyniosły 4 mld euro w porównaniu z kwotą 6,5 mld euro w 2016 r. Płatności z tytułu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wyniosły 4 mld euro i były niższe od kwoty z poprzedniego roku (4,1 mld euro). Wolne przepływy pieniężne w wysokości 4,8 mld euro były o 34% niższe niż w roku poprzednim. Wskaźnik kapitału własnego wyniósł 44,1% (2016: 42,6%). Zysk netto zmniejszył się o 2,9 mld euro do 11,5 mld euro.

Proponowana dywidenda w wysokości 3,10 euro
BASF zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 3,10 euro za akcję, o 0,10 euro wyższą niż w poprzednim roku. W związku z tym akcja BASF ponownie oferowałaby atrakcyjną stopę dywidendy w wysokości 3,4% w oparciu o cenę akcji 91,74 euro na koniec roku 2017. Łącznie na rzecz akcjonariuszy zostałaby wypłacona kwota 2,8 mld euro.

Rozwój działalności w regionach
Na temat rozwoju działalności w regionach Bock wypowiedział się następująco: „Szczególnie cieszy nas nasz silny wzrost w Azji, gdzie zwróciły się nasze inwestycje dokonane w ostatnich latach. Dzięki wyższym marżom i zwiększonym wolumenom udało nam się podwoić zysk w Azji do 2,2 mld euro, w związku z czym jest to najbardziej rentowny region dla BASF”.

W Europie wzrost gospodarczy nabrał rozpędu. Wartość EBIT wzrosła tu o 31% do 4,7 mld euro. Ten wysoki wzrost wynikł przede wszystkim z wyższego zysku w segmentach chemikaliów oraz ropy naftowej i gazu. Chociaż wzrost w Stanach Zjednoczonych był początkowo spowolniony na początku 2017 r., w ciągu roku uległ poprawie. W Ameryce Północnej spółka BASF zwiększyła EBIT z 1,1 mld euro do 1,2 mld euro. Wartość EBIT w Ameryce Południowej, Afryce i Bliskim Wschodzie spadła z 432 mln do 335 mln euro.

Rozwój portfolio produktów BASF
W przeszłości przedsiębiorstwo BASF podjęło ważne decyzje o dodaniu do swojego portfolio działalności odnotowujących szybki rozwój i odpornych na cykle koniunkturalne. W 2018 r., segment rozwiązań dla rolnictwa zostanie wzmocniony dzięki nabyciu istotnych części działalności Bayer z sektora nasiennictwa i herbicydów. Bock: „Będą one stanowić znakomite uzupełnienie naszej dobrze ugruntowanej i odnoszącej sukcesy działalności BASF w zakresie ochrony roślin, jak również naszej działalności w dziedzinie biotechnologii. Wprowadzimy własne aktywa na kluczowe rynki rolne w branży nasiennictwa, co pozwoli nam również szybciej wdrożyć wyniki naszych badań w zakresie nasiennictwa”.

BASF chce nabyć w tym roku globalną działalność Solvay z segmentu poliamidów. Rozszerzy to asortyment tworzyw konstrukcyjnych BASF dla branży transportowej, budowlanej i produktów konsumpcyjnych oraz poprawi dostęp przedsiębiorstwa do surowców. Ponadto przedsiębiorstwo spodziewa się lepszego dostępu do ważnych wzrastających rynków w Azji i Ameryce Południowej.

„Jednakże dokonujemy również zbycia różnych działalności, jeżeli uważamy, że mogą one osiągać większe sukcesy w innej konstelacji” — stwierdził Bock. Na przykład spółka BASF przeniosła pod koniec września 2017 r. swoją branżę chemikaliów dla przemysłu skórzanego do grupy Stahl, wiodącego producenta chemikaliów technologicznych dla wyrobów skórzanych. W zamian, BASF posiada obecnie 16-procentowy udział w grupie Stahl.

Przedsiębiorstwo BASF ogłosiło fundamentalne zmiany w swojej działalności w segmencie ropy naftowej i gazu. Planuje się połączenie firm BASF i grupy LetterOne działających w tym sektorze w spółkę joint venture pod nazwą Wintershall DEA. Nowa spółka będzie jednym z największych w Europie niezależnych przedsiębiorstw w branży rozpoznawania i wydobywania o znakomitych perspektywach wzrostu. W średnim okresie joint venture ma zostać wprowadzona na giełdę.

Perspektywy na rok 2018
W 2018 r. BASF spodziewa się, że wzrost światowej gospodarki i produkcji chemicznej będzie przebiegać mniej więcej w tym samym tempie, co w 2017 r. Dalszy wzrost spodziewany jest we wszystkich regionach i BASF przewiduje kontynuację trwającego już uzdrowienia gospodarki w Brazylii i Rosji. Jednakże, oprócz tych ogólnie pozytywnych warunków bazowych, BASF widzi również zwiększoną niestabilność rynku. Ponadto dolar amerykański ma negatywny wpływ na sprzedaż i zysk.

W swoich perspektywach BASF zakłada następujące warunki ekonomiczne w roku 2018 (w nawiasie dane za ubiegły rok):

 • Globalny wzrost gospodarczy: +3,0% (+3,1%)
 • Wzrost w zakresie globalnej produkcji chemikaliów: +3,4% (+3,5%)
 •  Średni kurs wymiany EUR do USD: 1,20 dolara za euro (1,13 dolara za euro)
 • Przeciętna cena ropy typu Brent w wysokości 65 dolarów za baryłkę (54 dolarów za baryłkę)

„W tych okolicznościach, chcemy w 2018 r. kontynuować nasz wzrost w sposób rentowny i uzyskać nieznaczny wzrost sprzedaży Grupy BASF i wartości EBIT przed pozycjami nadzwyczajnymi” — oświadczył Bock. Wzrost obrotów ze sprzedaży powinien wynikać głównie ze zwiększenia wolumenów. Na wzrost zysku wpłyną głównie segmenty chemikaliów, produktów uszlachetniających, materiałów i rozwiązań funkcjonalnych, rozwiązań dla rolnictwa oraz ropy naftowej i gazu. Po mocnym wyniku uzyskanym w 2017 r. przedsiębiorstwo spodziewa się znacznie niższej wysokości EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w segmencie chemikaliów, przede wszystkim w wyniku obniżenia marż.

Prognoza na 2018 r. uwzględnia uzgodnione przejęcie znacznych części działalności Bayer w segmencie nasiennictwa i herbicydów, którego finalizacja spodziewana jest w pierwszej połowie 2018 r. W oparciu o termin przejęcia, konieczność uwzględnienia sezonowości branży oraz przewidywane koszty integracji, prawdopodobnie będzie ono miało pozytywny wpływ na sprzedaż i negatywny wpływ na zysk segmentu rozwiązań dla rolnictwa oraz Grupy BASF w 2018 r.

Prognoza nie uwzględnia planowanej fuzji działalności BASF i LetterOne w segmencie ropy naftowej i gazu. Po podpisaniu umów dotyczących transakcji, zysk segmentu ropy naftowej i gazu nie będzie uwzględniany w wysokościach sprzedaży i EBIT Grupy BASF - wstecznie od 1 stycznia 2018, wraz z ponownym przeliczeniem liczb z poprzedniego roku. Wartość ta będzie zamiast tego przedstawiana w zysku przed opodatkowaniem i udziałami mniejszościowymi Grupy BASF jako oddzielna pozycja, „zysk z działalności zaniechanej”. Od daty zawarcia transakcji, udział BASF w zysku generowanym przez joint venture Wintershall DEA byłby prawdopodobnie księgowany przy wykorzystaniu metody praw własności i uwzględniony w EBIT Grupy BASF.

Rozwój poszczególnych segmentów
W korzystnym otoczeniu rynkowym, sprzedaż w segmencie chemikaliów (Chemicals), dzięki wyższym cenom i wolumenom, w czwartym kwartale 2017 r. wzrosła o 21% do 4,2 mld euro. Spółka BASF zwiększyła swoje marże, w szczególności w zakresie izocyjanianów, kwasów, polialkoholi, produktów do krakingu oraz monomerów akrylowych. Zysk operacyjny (EBIT) przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wynoszący 1,1 mld euro był o 67% wyższy niż w czwartym kwartale 2016 r. Wszystkie dywizje odnotowały wyższe zyski.

W całym roku sprzedaż w sektorze chemikaliów wzrosła o 3,4 mld euro w 2017 r., uzyskując poziom 16,3 mld euro. W dużej mierze wynikło to z wyższych cen, szczególnie w dziale monomerów. BASF zwiększył również wolumeny we wszystkich działach. Zysk (EBIT) przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych zwiększył się o 2,2 mld euro do 4,2 mld euro, przede wszystkim z uwagi na wyższe marże dla izocyjanianów w dziale monomerów. Wyższe marże w działach petrochemii i półproduktów również przyczyniły się do wzrostu zysku; został on zrównoważony nieznacznym wzrostem kosztów stałych. Negatywny wpływ na zysk za 2017 rok, jaki miał wypadek w porcie północnym w zakładzie w Ludwigshafen w październiku 2016 r., zrównoważyła wypłata odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej.

W sektorze produktów uszlachetniających (Performance Products) sprzedaż w czwartym kwartale 2017 r. wzrosła o 2% do 3,8 mld euro. Zwiększone wolumeny we wszystkich działach i nieco wyższe ceny z nawiązką zrównoważyły ujemny wpływ walut i portfela. Ze względu na ciągłą presję na marżę, tymczasowe zamknięcie zakładu produkującego cytral w Ludwigshafen i wyższe koszty stałe, EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych zmniejszył się z 237 mln euro do 111 mln euro.

Sprzedaż całoroczna w segmencie produktów uszlachetniających w wysokości 16,2 mld euro była o 659 mln euro wyższa niż w poprzednim roku. Wynika to głównie ze wzrostu wolumenów we wszystkich działach. Wyższe ceny sprzedaży w działach produktów do pielęgnacji i higieny osobistej oraz dyspersji i pigmentów również pozytywnie wpłynęły na sprzedaż. Metody portfelowe i negatywny wpływ walutowy we wszystkich działach wszystkich działach nieznacznie obniżył sprzedaż. EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych spadł o 361 mln euro r/r do 1,4 mld euro. Wynikło to w dużym stopniu z niższych marż, spowodowanych w szczególności wyższymi cenami surowców, których nie można było w całości przerzucić na ceny sprzedaży

W segmencie materiałów i rozwiązań funkcjonalnych sprzedaż wzrosła w czwartym kwartale aż o 7%. Głównie w wyniku wyższych cen, sprzedaż wyniosła 5,3 mld euro. Wyższe koszty surowców doprowadziły do niższych marż, powodując spadek o 42% wskaźnika EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych do 267 mln euro. Ponadto wyższe koszty stałe miały negatywny wpływ na zysk.

Sprzedaż za cały rok 2017 wzrosła o 2 mld euro do 20,7 mld euro. Wynikało to z wyższych cen i wolumenów oraz z przejęcia firmy Chemetall od Albemarle w grudniu 2016 r.; sprzedaż została nieznacznie obniżona przez wpływ waluty. Wzrost wolumenu przypisuje się przede wszystkim zwiększonemu popytowi na produkty BASF w branży motoryzacyjnej i budowlanej. Wskaźnik EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych na poziomie 1,6 mld euro był o 329 mln euro niższy od liczby za rok 2016 ze względu na niższe marże i wyższe koszty stałe. Koszty nadzwyczajne w 2017 r. dotyczyły głównie kosztów integracji w związku z przejęciem Chemetall oraz z przejęciem zachodnioeuropejskiej działalności w branży materiałów budowlanych dla użytkowników profesjonalnych od grupy Henkel.

Sprzedaż w segmencie rozwiązań dla rolnictwa wzrosła o 4% w czwartym kwartale do 1,3 mld euro. Znacznie wyższe wolumeny z nawiązką zrównoważyły spadające ceny i negatywny wpływ walutowy. W porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku, zysk (EBIT) przed pozycjami nadzwyczajnymi wzrósł o 162%, o 128 mln euro do 207 mln euro.

Sprzedaż całoroczna w segmencie rozwiązań dla rolnictwa wzrosła o 127 mln euro do 5,7 mld euro w wyniku wyższych wolumenów sprzedaży. W utrzymującym się trudnym otoczeniu rynkowym dla produktów ochrony roślin, na wzroście sprzedaży niekorzystnie odbiły się spadki cen, szczególnie w Ameryce Południowej, oraz negatywny wpływ walutowy. Wskaźnik EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 1 mld euro, o 54 mln mniej niż w poprzednim roku. Ten nieznaczny spadek wynikał głównie z obniżenia średnich marż z różnego asortymentu oraz trudnej sytuacji na rynku w Brazylii. Na zysku negatywnie odbiło się również zamknięcie z powodu huraganów zakładów produkcyjnych w Beaumont w Teksasie i w Manatf w Portoryko. Nieco wzrosły koszty stałe

W segmencie ropy naftowej i gazu w czwartym kwartale 2017 sprzedaż spadła z powodu niższych wolumenów o 7% do 862 mln euro. Jednakże wyższe ceny ropy naftowej i gazu miały pozytywny wpływ na zysk. EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 97 mln euro do 260 mln euro.

Sprzedaż całoroczna w segmencie ropy naftowej i gazu wzrosła r/r o 476 mln euro do 3,2 mld euro w wyniku wyższych cen i wolumenów. Przeciętna cena ropy typu Brent wyniosła w 2017 r. 54 dolary za baryłkę (w poprzednim roku: 44 dolary). Ceny gazy na europejskich rynkach spot wzrosły o 25% w porównaniu z poprzednim rokiem. Wzrost wolumenów kształtowały głównie wyższe wolumeny sprzedaży gazu. Wolumeny produkcji były na takim samym poziomie, jak w poprzednim roku. W 2017 r. EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 276 mln euro do 793 mln euro. W głównej mierze wynika do z wyższych cen ropy naftowej i gazu oraz z wyższego zysku z udziału BASF w złożu gazowym Jużno-Ruskoje. Pozytywny wpływ miały również kompleksowe działania zmierzające do optymalizacji projektów rozpoznawczych i technologicznych oraz pomyślne wdrożenie działań zmniejszających koszty operacyjne. Zysk netto zwiększył się o 357 mln euro do 719 mln euro.

W czwartym kwartale sprzedaż w segmencie pozostałych produktów zwiększyła się z 518 mln euro do 608 mln euro. Zysk (EBIT) przed pozycjami nadzwyczajnymi wzrósł z wartości -386 mln euro do -38 mln euro, głównie z uwagi na efektami wyceny długofalowego programu motywacyjnego BASF.

Sprzedaż całoroczna w segmencie innych produktów wzrosła o 224 mln euro do 2,2 mld euro w porównaniu z 2016 r., głównie w wyniku wyższych cen sprzedaży w branży obrotu surowcami. Wskaźnik EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych, wynoszący -764 mln euro, wzrósł o 286 mln euro w porównaniu z wartością z poprzedniego roku. Ta poprawa zysku była w dużej mierze spowodowana efektami wyceny długofalowego programu motywacyjnego.

O firmie BASF
W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Łączymy sukces gospodarczy z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Ponad 115 000 pracowników Grupy BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. Prowadzimy działalność w pięciu sektorach: wyroby chemiczne, ulepszacze, materiały i rozwiązania funkcjonalne, rozwiązania dla rolnictwa oraz ropa naftowa i gaz. Firma BASF osiągnęła w 2017 r. sprzedaż w wysokości 64,5 mld euro. Akcje BASF są notowane na giełdach we Frankfurcie (BAS), w Londynie (BFA) i Zurychu (BAS). Więcej informacji na temat firmy BASF można znaleźć na stronie internetowej www.basf.com.

Dodatkowe informacje można znaleźć w Internecie:

Raport Roczny BASF 2017
basf.com/report (W j. angielskim)
basf.com/bericht (W j. niemieckim)

Informacja prasowa
basf.com/pressrelease (W j. angielskim)
basf.com/pressemitteilungen (W j. niemieckim)

Informacja dla wydawców
Materiały fotograficzne i filmowe dla prasy można znaleźć pod następującymi adresami:

Zdjęcia
basf.com/pressefotos (W j. niemieckim)
basf.com/pressphotos (W j. angielskim)

Materiał filmowy na żywo
tvservice.basf.com (W j. niemieckim)
tvservice.basf.com/en (W j. angielskim)

Aktualne zdjęcia z dorocznej konferencji prasowej
basf.com/Pressefoto-Datenbank/pk (W j. niemieckim)
basf.com/Pressphoto-Database/pc (W j. angielskim)

Wywiad z drem Kurtem Bockiem
(27 lutego od godz. 14:00 czasu środkowoeuropejskiego)

basf.com/tv-interviews de (W j. niemieckim)
basf.com/tv-interviews en (W j. angielskim)

Oświadczenia i prognozy dotyczące przyszłości
Ta informacja prasowa zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości. Powyższe stwierdzenia opierają się na aktualnych szacunkach i projekcjach Rady Dyrektorów Wykonawczych BASF oraz dostępnych obecnie informacjach. Stwierdzenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłego rozwoju ani wyników określonych w niniejszym dokumencie. Są one zależne od wielu czynników, podlegają różnym ryzykom i niepewnościom, a także opierają się o założenia, które mogą nie być poprawne. BASF nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualizowanie stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji prasowej.

 

Ostatnia aktualizacja 1 marca 2018