4 marca 2020
Media

Sprawozdanie BASF dotyczące roku obrotowego 2019: Grupa BASF Spadek EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych pomimo lepszej dynamiki we wszystkich segmentach pochodnych

■    Sprzedaż na poziomie 59,3 mld EUR (spadek o 2%)

■    28-procentowy spadek EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych do 4,5 mld EUR, głównie ze względu na niższe dochody w segmentach chemikaliów i materiałów

■    Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 7,5 mld EUR (spadek o 6%), wolne przepływy pieniężne w wysokości 3,7 mld EUR

■    Proponowana dywidenda: 3,30 EUR za rok obrotowy 2019 (2018: 3,20 EUR)

■    Czwarty kwartał 2019: nieznaczny spadek sprzedaży (o 2%) oraz znaczny wzrost EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych (o 23%)

Perspektywy na rok 2020:

■    Wzrost sprzedaży pomiędzy 60 mld EUR a 63 mld EUR

■    EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych pomiędzy 4,2 a 4,8 mld EUR

Firma BASF w roku obrotowym 2019 wygenerowała sprzedaż w wysokości 59,3 mld EUR; niewielki spadek sprzedaży w porównaniu z rokiem poprzednim wynikał z niższych wolumenów i cen. Zysk operacyjny (EBIT) przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 4,5 mld EUR, czyli zmniejszył się o 1,7 mld EUR względem poziomu z roku poprzedniego w wyniku niższych przychodów z segmentów materiałów i chemikaliów.

Nasza firma funkcjonowała dobrze nawet w trudnych czasach. Rok 2019 stanowił nie lada wyzwanie ze względu na poważne zawirowania w światowej gospodarce” — powiedział prezes Zarządu BASF, dr Martin Brudermüller, który wraz z dyrektorem finansowym, dr. Hansem-Ulrichem Engelem, przedstawił dane finansowe za rok 2019. Konflikty handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Chinami miały negatywny wpływ. Kluczowe rynki sprzedaży rozwijały się wolniej. Zostało to spotęgowane przez niepewność związaną z Brexitem. Wzrost produkcji przemysłowej i chemicznej był znacznie wolniejszy niż przewidywano. Popyt na wiele kluczowych branż klientów, zwłaszcza z sektora motoryzacyjnego, uległ znacznemu spadkowi.

Zwiększyliśmy dochody we wszystkich segmentach pochodnych pomimo trudnego otoczenia rynkowego. Niestety, nie mogło to zrekompensować spadku z działalności w obszarze podstawowych związków chemicznych” — stwierdził Brudermüller. EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w sektorze materiałów i chemikaliów obniżył się o 2,2 mld EUR i wyniósł 1,8 mld EUR. Gwałtowny spadek cen izocyjanianu, niższe marże na produktach krakerowych, planowe przestoje w obszarze produktów krakerowych i ogólnie słabszy popyt to czynniki, które wywarły dość negatywny wpływ.

Natomiast w segmentach pochodnych firma BASF odnotowała znaczną poprawę w ujęciu rok do roku: Segment rozwiązań dla przemysłu znacznie zwiększył EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w obu dywizjach, głównie ze względu na niższe koszty stałe, pozytywne skutki walutowe i wyższe marże. Znaczną poprawę EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych odnotowano również w segmencie technologii zabezpieczeń powierzchni. W segmencie żywienia i higieny EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych nieznacznie wzrósł ze względu na widoczną poprawę wkładów generowanych przez dział produktów do pielęgnacji i higieny osobistej. W segmencie rozwiązań dla rolnictwa EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych znacznie wzrósł. „Aktywa oraz spółki przejęte od firmy Bayer odnotowały dobry wynik i w znaczący sposób przyczyniły się do wzrostu sprzedaży i zysków” — przekonywał Brudermüller.

W 2019 r. EBIT grupy BASF spadł z poziomu 6,0 mld EUR do 4,1 mld EUR. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych obniżył się o 11% w porównaniu z rokiem 2018 i wyniósł 8,2 mld EUR. Zysk EBITDA wyniósł 8,0 mld EUR w porównaniu z 9,0 mld EUR w 2018 r. Dochód netto wzrósł do 8,4 mld EUR w porównaniu z 4,7 mld EUR w roku poprzednim. Uwzględniono tu zysk księgowy wynoszący ok. 5,7 mld EUR, wynikający z dekonsolidacji Wintershall po fuzji z DEA.

Sprzedaż i dochody Grupy BASF w IV kw. 2019 r.

Sprzedaż w czwartym kwartale 2019 r. spadła o 2% w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim i wyniosła 14,7 mld EUR. Zarówno wolumeny, jak i ceny spadły o 1%. Skutki dla portfolio wynikające z przeniesienia działalności w obszarze chemikaliów do papieru i wody do Solenis wyniosły minus 1%. Skutki walutowe miały nieznacznie pozytywny wpływ na rozwój sprzedaży (wzrost o 1%).

EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 765 mln EUR, czyli wzrósł o 23% w porównaniu z IV kw. 2018 r. Wzrost ten był spowodowany znacznie wyższymi dochodami w segmentach takich jak: rozwiązania dla rolnictwa, żywienie i higiena, rozwiązania dla przemysłu i technologie zabezpieczeń powierzchni. Ogólnie rzecz biorąc, segmenty te były w stanie istotnie zrekompensować znaczny spadek odnotowany w segmentach chemikaliów i materiałów w czwartym kwartale.

Pozycje nadzwyczajne w EBIT wyniosły minus 305 mln EUR. W czwartym kwartale 2018 r. było to minus 151 mln EUR. Opłaty specjalne w czwartym kwartale 2019 r. zostały zarejestrowane w szczególności w segmentach: pozostałe i rozwiązania dla przemysłu. W segmencie „pozostałe” było to skutkiem wdrożenia programu „Doskonałość”. Zbycie działalności w zakresie pigmentów BASF doprowadziło do jednorazowych skutków w segmencie rozwiązań dla przemysłu. Wskaźnik EBIT spadł w czwartym kwartale 2019 r. o 2% do 460 mln EUR.

Przepływy pieniężne Grupy BASF w 2019 r.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 7,5 mld EUR, co stanowi spadek w wysokości 465 mln EUR w porównaniu z 2018 r. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej w 2019 r. wyniosły minus 1,2 mld EUR w porównaniu z minus 11,8 mld EUR w poprzednim roku. Płatności z tytułu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych były nieznacznie niższe od poziomu z roku poprzedniego i wyniosły 3,8 mld EUR. W 2019 r. płatności otrzymane w związku z transakcjami zbycia były o około 2,5 mld EUR wyższe niż w poprzednim roku. Wynikało to głównie z wpływów środków pieniężnych związanych z fuzją Wintershall i DEA. Płatności z tytułu przejęć zrealizowanych w 2019 r. wyniosły 239 mln EUR w porównaniu z 7,4 mld EUR w poprzednim roku. W poprzednim roku były to głównie płatności wynikające z ceny zakupu dla firmy Bayer.

Pomimo znacznego spadku przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, wolne przepływy pieniężne wyniosły około 3,7 mld EUR w porównaniu z 4,0 mld EUR w 2018 r.

Realizacja ambitnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju

Firma BASF postawiła sobie cel związany z neutralnością emisyjną do 2030 roku. Oznacza to, że spółka zamierza utrzymać emisje gazów cieplarnianych pochodzące z zakładów i związane z zakupem energii na poziomie z roku 2018, przy jednoczesnym wzroście produkcji.

W porównaniu z 2018 r. całkowita emisja gazów cieplarnianych przez BASF w 2019 r. spadła o 8% do 20 milionów ton metrycznych. Wynika to przede wszystkim z zamknięcia dużych zakładów w związku z pracami konserwacyjnymi. Ponadto firma BASF zaktualizowała swoje umowy na dostawy energii i wdrożyła środki mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej i optymalizację procesów.

Firma BASF oczekuje, że emisje w roku 2020 wzrosną do poziomu odnotowanego w roku 2018, po części ze względu na mniej planowanych przestojów technologicznych oraz przejęcie działalności Sovay związanej z poliamidami.

Proponowana dywidenda w wysokości 3,30 EUR za akcję

Chcemy z roku na rok zwiększać wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję”. Przewidywalna i progresywna polityka w zakresie dywidend jest dla nas głównym priorytetem. W związku z tym na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zaproponujemy wypłatę dywidendy w wysokości 3,30 EUR na akcję” — zapowiedział Brudermüller. Oznacza to wzrost o 0,10 EUR. Na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom BASF zostanie zaproponowana całkowita wypłata w wysokości 3,0 mld EUR. Kwota ta została w pełni pokryta z wolnych przepływów pieniężnych w 2019 r. BASF ponownie oferuje atrakcyjny wskaźnik stopy dywidendy wynoszący 4,9%.

Wdrożenie strategii BASF

W roku 2019 zdecydowaliśmy się na energiczne i dynamiczne wdrożenie strategii korporacyjnej. Zaczęliśmy nowy rok od przeorganizowania organizacji, ograniczenia złożoności, usprawnionego działania administracji i uproszczenia procesów” — stwierdził Brudermüller. Istotne części usług funkcjonalnych przypisano dywizjom. W ujęciu globalnym etap ten został zrealizowany przez 20 000 pracowników (wg stanu na dzień 1 października). Poza tym powstała dobrze zorganizowana centrala organizacji, w której pracuje około 1000 osób. Nowa jednostka ds. globalnych usług biznesowych działa od 1 stycznia. Zatrudnia około 8 800 osób, które świadczą na całym świecie usługi wewnętrzne z uwzględnieniem popytu, np. w obszarach takich jak finanse, kontroling, zaopatrzenie i łańcuch dostaw. Powinno to doprowadzić do jeszcze większej konkurencyjności działań biznesowych BASF.

Jednakże wdrażanie strategii nie zostało jeszcze zakończone, co podkreślił Brudermüller: „Kluczowe wysiłki zostały podjęte, ale w tym roku mamy jeszcze wiele do zrobienia”.

Wszystkie te rozwiązania mają na celu umożliwienie firmie BASF powrotu na ścieżkę rentownego wzrostu, z wyraźnym naciskiem na realizację potrzeb klientów i sprawną organizację.

Przyspieszona implementacja programu „Doskonałość”

Firma BASF przyspieszyła realizację programu „Doskonałość”. Brudermüller: „Optymistycznie zakładamy, że osiągniemy docelowy roczny wkład do EBITDA w wysokości 2 mld EUR do końca 2021 roku”. W 2019 r. zrealizowano pozytywne wkłady do EBITDA o przybliżonej wartości 600 mln EUR, zaś związane z tym koszty wyniosły około 500 mln EUR. W bieżącym roku BASF oczekuje, że przyspieszone wdrożenie przyniesie wkład do EBITDA w wysokości od 1,3 do 1,5 mld EUR. Powiązane koszty jednorazowe oszacowano na poziomie od 300 do 400 mln EUR.

Firma BASF przyspieszyła również proces usprawniania organizacji. Wcześniej informowano, że do końca roku 2021 na całym świecie zlikwidowanych zostanie 6000 stanowisk. Obecnie mówi się, że cel ten ma zostać osiągnięty do końca roku 2020. W zeszłym roku firma BASF zlikwidowała 3100 stanowisk w skali globalnej.

Aktywne zarządzanie portfolio

Firma BASF wdrożyła szereg środków w zakresie portfolio. Przejęcie działalności Solvay związanej z poliamidami dobiegło końca w dniu 31 stycznia 2020 r. Cena zakupu wyniosła 1,3 mld EUR. „Klienci skorzystają na tym rozwiązaniu, gdyż oferujemy obecnie uzupełniające się portfolio, wzmocniła się nasza obecność na szczeblu regionalnym i poprawiliśmy niezawodność łańcucha dostaw” — poinformował Hans-Ulrich Engel.

Firma BASF zawarła umowę na kwotę 3,17 mld EUR z firmą Lone Star z myślą o zbyciu działalności w obszarze chemii budowlanej. Oczekuje się, że zamknięcie transakcji nastąpi w trzecim kwartale 2020 r. Globalna działalność BASF w zakresie pigmentów staje się częścią specjalistycznej japońskiej firmy DIC. Cena zakupu to 1,15 mld EUR. Finalizację tej transakcji przewiduje się na czwarty kwartał 2020 r.

Poza tym w zeszłym roku zakończyła się fuzja firm Wintershall i DEA, w skutek czego w Europie powstała wiodąca niezależna spółka zajmująca się eksploracją i produkcją. Firma BASF posiada w Wintershall Dea 72,7% udziałów, zaś firma LetterOne 27,3% udziałów.

Engel, „Integracja przebiega pomyślnie i powinna dobiec końca w grudniu 2020 r. Oczekujemy synergii w wysokości co najmniej 200 mln EUR rocznie, począwszy od roku 2022. Wejście na giełdę zaplanowano na drugą połowę 2020 r., jeśli pozwolą na to warunki rynkowe”.

Nabycie spółek Bayer było dobrym posunięciem

BASF uważa, że nabycie spółek Bayer w segmencie rozwiązań dla rolnictwa było dobrym posunięciem. „Integracja przedsiębiorstw została przeprowadzona w ciągu jednego roku. Wygenerowano przychody ze sprzedaży w wysokości 2,2 mld EUR w 2019 r. Wkład do EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 500 mln EUR” — powiedział Engel. „Chcemy, aby do roku 2025 transakcja przejęcia przyniosła efekt w postaci dodatkowych przychodów ze sprzedaży rzędu kilkuset milionów euro. Wierzymy, że jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu”.

Prognozy dla Grupy BASF na rok 2020

Już w pierwszych dwóch miesiącach bieżącego odczuwamy wysoki poziom niepewności w światowej gospodarce. Koronawirus jest dodatkowym czynnikiem hamującym wzrost na początku roku, zwłaszcza w Chinach. Niższy popyt i przerwy w procesie produkcji w wielu branżach to już widoczne konsekwencje podjęcia środków ukierunkowanych na niedopuszczenie do dalszego rozprzestrzeniania się wirusa” — powiedział Martin Brudermüller.

BASF spodziewa się, że negatywne skutki koronawirusa będą dość mocno odczuwalne na całym świecie, zwłaszcza w pierwszym i drugim kwartale 2020 roku. W przedstawionych założeniach nie uwzględniono scenariusza globalnego rozprzestrzeniania się wirusa, który wywarłby bardzo negatywny wpływ na światową gospodarkę, wykraczający poza pierwsze półrocze bieżącego roku. Brudermüller: „Nie spodziewamy się jednak, że skutki koronawirusa zostaną w pełni zrównoważone w ciągu roku”.

W związku z tym BASF oczekuje, że gospodarka światowa będzie rosła w tempie 2,0%, znacznie wolniej niż w 2019 r. (2,6%). Firma prognozuje, że światowa produkcja chemiczna wzrośnie o 1,2%, znacznie poniżej poziomu z 2019 r. (1,8%). Byłby to zdecydowanie najniższy wzrost od czasu kryzysu finansowego w latach 2008/2009.

BASF przewiduje, że średnia cena ropy naftowej wyniesie 60 USD za baryłkę nieprzetworzonej ropy Brent, a kurs wymiany ustabilizuje się na poziomie 1,15 USD za EUR.

Brudermüller: „Staramy się zwiększyć przychody ze sprzedaży do 60-63 mld EUR, ale pamiętajmy, że środowisko nadal jest trudne i charakteryzuje się wysokim poziomem niepewności”. Oczekuje się, że EBIT Grupy BASF przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych osiągnie wartość między 4,2 a 4,8 mld EUR (w 2019 r.: 4,5 mld EUR). Przewiduje się, że wskaźnik rentowności kapitału stałego (ROCE) wyniesie 6,7-7,7% (w 2019 r.: 7,7%), a zatem jego wartość będzie niższa niż koszt kapitału wynoszący 9%.

Oczekujemy nieznacznego wzrostu w większości branż naszych klientów, jednakże w przypadku przemysłu motoryzacyjnego przewidujemy dalszy spadek produkcji” — oświadczył Brudermüller. W prognozie BASF na rok 2020 założono brak dalszego łagodzenia konfliktów handlowych między Stanami Zjednoczonymi a ich partnerami handlowymi oraz że Brexit nie doprowadzi do poważnych perturbacji gospodarczych w fazie przejściowej.

Inwestycje w rozwój organiczny

Brudermüller przedstawił również prognozę dotyczącą przyszłych inwestycji. W ciągu najbliższych pięciu lat BASF planuje wydatki kapitałowe w wysokości 23,6 mld euro. W latach 2020-2024 ponad jedna trzecia tej kwoty zostanie alokowana w obszarach skoncentrowanych na wzroście. Chodzi o dwa duże projekty w Azji — zakład Verbund w Guangdong i kompleks chemiczny w Mundrze, w Indiach — jak również działalność związaną z akumulatorami.

Brudermüller: „Będzie to oznaczać sporą zmianę w działalności regionalnej. W ciągu najbliższych pięciu lat będziemy alokować 41% naszych inwestycji w regionie Azji i Pacyfiku, a 34% w Europie”. Dla porównania: W okresie planowania 2019-2023 liczba ta wynosiła 27% dla Azji i Pacyfiku i 43% dla Europy. Na rok 2020 firma BASF zaplanowała wydatki kapitałowe (dodatki do rzeczowych aktywów trwałych, z wyłączeniem przejęć, inwestycji związanych z IT, zobowiązań związanych z przywróceniem oraz użytkowaniem aktywów wynikających z leasingu) w wysokości 3,4 mld EUR (2019: 3,3 mld EUR).

Należy pamiętać, że

Podpisanie 21 grudnia 2019 roku umowy z Lone Star w sprawie sprzedaży działalności w obszarze chemii budowlanej miało natychmiastowy wpływ na sprawozdawczość Grupy BASF. Z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2019 r. wpływy ze sprzedaży i dochody segmentu chemii budowlanej nie są uwzględniane we wpływach ze sprzedaży, EBITDA, EBIT i EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych. Dane z poprzedniego roku zostały odpowiednio dostosowane. Do czasu zamknięcia transakcji zyski pionu zajmującego się chemią budowlaną będą przedstawiane w dochodach Grupy BASF po opodatkowaniu jako odrębna pozycja („Dochód po opodatkowaniu z działalności zaniechanej”).

Najświeższe wiadomości od BASF w powiadomieniach push na Twoim smartfonie. Aby je otrzymywać, zarejestruj się na basf.com/pushnews.

 

 

O BASF

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Łączymy sukces gospodarczy z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Ponad 117 000 pracowników Grupy BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. Prowadzimy działalność w sześciu segmentach: chemikalia, materiały, rozwiązania dla przemysłu, technologie powierzchniowe, żywienie i higiena, rozwiązania dla rolnictwa. W 2019 r. firma BASF osiągnęła sprzedaż na poziomie 59 mld EUR. Akcje BASF są notowane na giełdzie we Frankfurcie (symbol: BAS), zaś w USA emitowane są amerykańskie kwity depozytowe spółki (symbol: BASFY). Więcej informacji można znaleźć na stronie www.basf.com.

W piątek 28 lutego 2020 r. dodatkowe informacje będzie można znaleźć w Internecie na następujących stronach:

Raport Roczny BASF 2019 (od godz. 7:00 czasu środkowoeuropejskiego)

 

basf.com/overview

(w j. angielskim)

 

basf.com/uebersicht

(W j. niemieckim)

 

 

 

 

Informacja prasowa (od godz. 7:00 czasu środkowoeuropejskiego)

 

basf.com/pressrelease

(w j. angielskim)

 

basf.com/pressemitteilungen

(w j. niemieckim)

 

 

 

 

Transmisja internetowa na żywo (od godz. 10:30 czasu środkowoeuropejskiego)

 

basf.com/pcon

(w j. angielskim)

 

basf.com/pressekonferenz

(w j. niemieckim)

 

 

 

 

Przemówienie (od godz. 10:30 czasu środkowoeuropejskiego)

 

basf.com/pcon

(w j. angielskim)

 

basf.com/pressekonferenz

(w j. niemieckim)

 

 

 

 

Webcast na żywo - telekonferencja dla analityków i inwestorów

(od godz. 14:00 czasu środkowoeuropejskiego)

 
 

basf.com/share/conferencecall

(w j. angielskim)

 

basf.com/aktie/telefonkonferenz

(w j. niemieckim)

 

 

 

 

Informacja dla wydawców

 

Materiały fotograficzne i filmowe dla prasy będzie można znaleźć na stronach internetowych pod następującymi adresami:

 

Zdjęcia

 

basf.com/pressphotos

(w j. angielskim)

 

basf.com/pressefotos

(w j. niemieckim)

 

Aktualne materiały filmowe

 

tvservice.basf.com/en

(w j. angielskim)

 

tvservice.basf.com

(w j. niemieckim)

 

 

 

 

Aktualne zdjęcia z dorocznej konferencji prasowej (28 lutego od godz. 13:00 czasu środkowoeuropejskiego)

 

basf.com/Pressphoto-Database/pc

(w j. angielskim)

 

basf.com/Pressefoto-Datenbank/pk

(w j. niemieckim)

 

 

 

 

Wywiad telewizyjny z dr. Martinem Brudermüllerem (28 lutego, od godz. 14:00 czasu środkowoeuropejskiego)

 

basf.com/tv-interviews_en

(w j. angielskim)

 

basf.com/tv-interviews_de

(w j. niemieckim)

 

 

Oświadczenia i prognozy dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja prasowa zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości. Oświadczenia te opierają się na aktualnych szacunkach i prognozach Zarządu Spółki oraz dostępnych obecnie informacjach. Oświadczenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłego rozwoju sytuacji ani osiągnięcia wyników określonych w niniejszym dokumencie. Wyniki te zależą od wielu czynników, w tym od poziomu ryzyka i niepewności, a także od stopnia spełnienia się poczynionych założeń. BASF nie zobowiązuje się do aktualizowania oświadczeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji prasowej w zakresie wykraczającym poza wymagania określone w przepisach prawa.

 

 

 

Magdalena Rangosz-Kalinowska
Magdalena Rangosz-Kalinowska
Starszy Specjalista ds. PR/ Senior PR Specialist
Ostatnia aktualizacja 4 marca 2020