20 ноември 2018 г.
BASF
България

Новата стратегия на BASF цели едновременно ръст на печалбата и неутрален въглероден растеж

 • Да се постигне ръст над световното химическо производство и висока удовлетвореност на клиентите

 

 • Да се акцентира върху концепцията Verbund, иновации, устойчивост, дигитализация и оперативни резултати

 

 • Продажби на продукти, които съществено допринасят за устойчивостта, да достигнат 22 млрд. евро до 2025 г.

 

 • Печалбата преди лихви и данъци да нарасне с 3-5% на година

 

 • Дивидентът на дял да се увеличава всяка година

 

 „С нашата нова стратегия ние насочваме BASF към пътя за растеж“, каза д-р Мартин Брудермюлер при представянето на новата стратегия на BASF в Лудвигсхафен. Председателят на Съвета на изпълнителните директори акцентира върху позитивното развитие в последните години: „След 2012 г. нашата печалба от оперативни дейности преди амортизация, обезценка, лихви и данъци нарасна средно с 8% на година, значително по-бързо от 3-процентния ръст на фиксираните разходи на година”. Поради това по-високите приходи на BASF също задминаха годишния ръст от 3.7% на световното химическо производство. Нещо повече, през последните години се забелязват силно развитие на свободния паричен поток и висока възвръщаемост на вложения капитал (15.4% по последни данни). Преди всичко, новата стратегия цели увеличаване на продажбите и обемите.

 

BASF се концентрира върху ръст на органичния бизнес. За да се развива по-бързо, BASF ще засили фокуса си върху своите клиенти и ще предлага услуги, специално разработени за тях. С цел да бъде по-бърза и гъвкава, компанията значително ще опрости структури и процеси, ще подобри своето портфолио и ще засили концепцията Verbund. „Ще трансформираме нашата организация така, че да бъде по-ориентирана към клиентите и по-гъвкава,” допълни Брудермюлер.

 

Азиатският пазар, на който BASF вече има силни позиции, играе важна роля в стратегията за развитие. С дял от над 40% от световното производство, Китай е най-големият пазар за химия и стимулира растежа на световното химическо производство. „До 2030 г. делът на Китай на световния пазар ще нарасне на близо 50% и ние искаме да участваме в това – коментира Брудермюлер. – Нашият нов производствен Verbund комплекс в провинция Гуандун и разширяването на производствения комплекс в Нанкин значително ще засилят присъствието ни на този динамичен пазар.”

 

BASF си поставя амбициозни финансови и нефинансови цели

 

Със своята нова стратегия BASF преследва амбициозни цели – финансови и нефинансови. „Ние искаме да се развиваме по-бързо спрямо пазара и целим да увеличим нашите обеми продажби, така че те да задминат ръста на световното химическо производство,” каза д-р Ханс-Улрих Енгел, главен финансов директор и вицепрезидент на Съвета на изпълнителните директори.

 

BASF планира още повече да увеличи рентабилността и печалбата преди лихви и данъци с 3–5% на година. „Нещо повече, BASF цели да постигне възвращаемост на вложения капитал с всяка година. Това означава, че ние създаваме истинска добавена стойност,” заяви Енгел.

 

BASF има намерение да бъде и лидер в очите на своите инвеститори и цели да увеличи добавената стойност за клиента над средното ниво на световната химическа индустрия. „Впоследствие искаме да увеличим нашия дивидент на дял с помощта на силен свободен паричен поток,” твърди Енгел.

 

За да изпълни тези амбициозни цели, BASF стартира нова програма за високи постижения за периода 2019–2021 г. Тя цели годишни приходи от 2 млрд. евро от края на 2021 г. и нататък. Програмата ще включва мерки, фокусирани върху производство, логистика, изследвания и развитие, както и дигитализация, автоматизация и организационно развитие.

 

BASF си е поставила и амбициозни нефинансови цели. „BASF е решена да запази нивото от 2018 г. на емисиите на парникови газове до 2030 г., въпреки че планираме значителен годишен ръст в производството – каза Брудермюлер. – Това означава, че ще търсим баланс чрез органичен растеж”. За целта са планирани големи инвестиции, като новия производствен Verbund комплекс в провинция Гуандун в южен Китай. За целта BASF ще подобри управлението, ефикасността и интеграцията на своите заводи и, където това е възможно, ще закупи по-голям дял електричество от възобновяеми източници. „Предвид вече доста високите технологични стандарти, поставени пред нашите обекти, това е една амбициозна цел, която ще изисква изключителна креативност,” коментира Брудермюлер. Той допълни, че ще е нужна устойчива регулаторна среда в Германия, Европа и по целия свят. BASF вече намали емисиите на парникови газове с 50% в абсолютни стойности в сравнение с нивата от 1990 г., като същевременно удвои обемите производство за същия период.

 

В допълнение към целта за въглеродно неутрален растеж до 2030 г., BASF желае да генерира близо 22 млрд. евро от продажби на акселератори през 2025 г. Това са продукти, които имат съществен принос за устойчиво развитие във веригата за създаване на стойност.

 

„Нищо от това обаче няма да бъде възможно без нашите служители. Ето защо за първи път ние поставяме като цел удовлетвореността на служителите – каза Брудермюлер. – Искаме над 80% от нашите служители да чувстват, че в BASF те могат да се развиват и да изпълняват качествено работата си по най-добрия начин.”

 

Области на действие за изпълнение на целите

 

„Желаем нашите клиенти да имат нови преживявания с BASF,” вярва Брудермюлер. Ето защо BASF ще продължи да развива своята организация, така че тя да работи по-ефективно и ефикасно и да бъде по-ориентирана към клиента. „Искаме да подсилим страстта за работа с клиентите навсякъде в организация. Да предвиждаме и удовлетворяваме техните нужди все по-добре,” каза Брудермюлер. Съчетаването на уникалния опит на BASF в химическата индустрия с компетентността на клиентите ще позволи разработването на решения, които са едновременно рентабилни и отговорни. За тази цел BASF налага серия от мерки, които, преди всичко, ще увеличат прозрачността за клиентите, ще подобрят тяхното обслужване и ще проучат потенциала за съвместен растеж. BASF ще се концентрира върху следните области на действие: портфолио, хора, иновации, устойчивост, експлоатация и цифровизация.

 

По-нататъшно развитие на сегментарната структура на BASF

 

BASF преразгледа своята сегментарна структура и ще предложи промени в началото на 2019 г. „Ние ще подобрим нашето портфолио и ще фокусираме разпределянето на нашия капитал върху разрастващи се бизнес области – заяви Брудермюлер. – Новата сегментарна структура на BASF ще допринесе за по-голяма прозрачност по отношение на това, как направляваме нашия бизнес, важността на веригите на стойността и ролята на нашата концепция Verbund.”

 

Считано от 1 януари 2019 г., BASF ще има шест сегмента, като всеки от тях ще включва две дивизии, с изключение на „Решения за селското стопанство“, което ще продължи да работи като едно цяло:

 

 • Химикали                                                                                        Петрохимикали и Интермедиати
 • Материали                                                                                                      Функционални материали и Мономери
 • Индустриални решения                                                                             Дисперсии и пигменти и Функционални химикали
 • Технологии за повърхности                                                                    Катализатори и Лакове и покрития
 • Хранене и грижа                                                                                           Химикали за грижа и поддръжка и Хранене и здраве
 • Решения за селското стопанство

 

BASF цели ясно да позиционира своите бизнес направления спрямо своите конкуренти и да наложи висока производителност, която да позволи на компанията да бъде успешна във все по-конкурентна пазарна среда.

 

BASF ще се фокусира основно върху органичният растеж чрез капиталови разходи и иновации, но ще извършва и придобивания, където това е необходимо. „Ще се съсредоточим главно върху това, процесите на проектиране да бъдат ефикасни и надеждни. Бизнес направленията, в които не можем да постигнем такава позиция, постепенно ще бъдат прекратени,” допълни Брудермюлер.

 

Концепцията Verbund играе централна роля

 

Концепцията Verbund ще продължи да играе централна роля за BASF. Портфолиото на BASF има уникални ползи поради физически, както и технологични, пазарно ориентирани и дигитални предимства. Концепцията Verbund помага на компанията да реализира своите технологични преимущества чрез всички свои сегменти. BASF може ефективно да подкрепя своите клиенти с богато портфолио.

 

Нещо повече, веригите на стойността могат да се осъществят наистина ефективно само в производствените Verbund комплекси. Благодарение на интегрираното производство в тях BASF спестява годишни разходи от поне 1 млрд. евро, например за суровини, енергия и логистика. В същото време, компанията значително намалява вредните си емисии в резултат на концепцията Verbund. BASF ще продължава да бъде лидер в индустрията по отношение на строежа и развитието на производствените Verbund структури и консолидирането на дейности върху по-малко, но високоефективни обекти.

 

Създаване на организация с висока производителност

 

За да мине през успешна промяна, BASF подобрява вътрешните процеси и начина, по който хората работят заедно. Служителите са ключът към правилното осъществяване на новата стратегия. BASF ще осигури гъвкави структури и ще гарантира, че служителите притежават нужните инструменти и умения, за да могат да предложат на клиентите диференцирани и персонализирани продукти и услуги. „Важно е да станем по-бързи и по-гъвкави, а по-този начин по-ефективни и ефикасни,” обяснява Енгел.

 

Като част от по-нататъшното развитие  на организацията, BASF създава икономични структури за услуги, изследвания и развитие и управление. Вграждайки съществена част от функционалните услуги в действащите дивизии, BASF скъсява разстоянието между служителите и клиентите. Нещо повече, останалите функционални и изследователски дейности ще бъдат по-ефективно организирани. Приблизително 20,000 служители по целия свят ще бъдат пряко или непряко засегнати от тази реорганизация. „Очакваме всички тези мерки да доведат до по-добро диференциране на бизнес отделите, както и до значително повишаване на производителността,” смята Енгел.

 

Когато е целесъобразно, по-големи правомощия за вземане на решения ще бъдат прехвърлени към бизнес отделите. По думите на Енгел: „Това означава, че ще позволим по-голяма предприемаческа свобода, но също така ще определим ясни отговорности”. По този начин BASF ще засили ефективността на бизнес отделите и следователно ще подобри удовлетвореността на клиентите. За да гарантира, че BASF се възползва от потенциалните пазарни възможности на всяка страна, компанията ще представи допълващи модели на развитие на пазара. Действащите дивизии ще решат сами кои местни пазари ще третират като фокус пазари, обслужвани от собствени служители, и на кои пазари ще възложат бизнес мандата на местни организации. Нещо повече, BASF е създала работна група за опростяване на работата, за да се фокусира върху улесняването на ключови процеси. Компанията ще опрости и съкрати някои процеси на работа и ще позволи по-бързо вземане на решения.

 

Решаване на предизвикателства чрез иновативни решения

 

BASF винаги е работила върху разработването на най-привлекателните иновации за своите клиенти. „Конкурентоспособност и обвързаност с клиентите се постигат чрез отлични процеси на работа и технологии. Нашата нова стратегия ще скъси разстоянието между изследователските екипи и нуждите на бизнеса и клиентите,” обяснява Брудермюлер. Отделът за изследвания и развитие на BASF ще работи в тясно сътрудничество и с по-голям фокус върху потребителските потребности. Това ще съкрати времето за адаптиране към пазара и ускоряване на органичния растеж на компанията.

 

Да бъдеш лидер

 

Оперативните постижения винаги са били ключова сила на BASF. „Нашите клиенти очакват от нас да доставяме продукти тук и сега – коментира Енгел. – За да го направим, ние трябва да извършваме нашето производство сигурно, ефикасно и надеждно”. BASF ще увеличи надеждността на своите заводи и ще подобри гъвкавостта. Ето защо, BASF увеличава бюджета, предназначен за стимулиране на оперативните постижения, с 400 млн. евро годишно. Това е значително над средното ниво за последните години.

 

Ускоряване на дигитализацията в компанията

 

Цифровизацията предлага безкрайно много възможности през целия жизнен цикъл на активите на BASF. Например различни процеси или инвестиционни идеи могат да бъдат симулирани на компютър, което минимизира разходите. Вече се използват технологии за добавен реалност, които подпомагат ежедневната работа в BASF. Компанията цели да дигитализира процесите в над 350 от своите заводи по цял свят до 2022 г.

 

Цифровизацията ще бъде неизменна част от бизнеса на BASF. BASF ще увеличи добавената стойност за клиента, ще развие бизнеса си и ще подобри ефективността чрез цифровизация. Тя ще подобри креативността на екипите за изследвания и развитие и чрез по-интензивно използване на своя суперкомпютър Quriosity. За да се гарантира, че BASF получава най-доброто от неговите данни, компанията ще подобри наличността и качеството на данните, ще осигури необходимата инфраструктура за връзка със сървърните системи и ще използва съществуващите данни, които да подпомогнат вземането на решения. Чрез цифровизация BASF ще увеличи своите скорост, въздействие и обхват, за да бъде с глава над своите конкуренти в химическата индустрия.

 

За BASF

В BASF създаваме химия за устойчиво бъдеще. Ние съчетаваме икономическия успех с опазването на околната среда и социалната отговорност. Екип от близо 115 000 служители в BASF Group работи в полза на успеха на нашите клиенти в почти всички области и почти всяка страна в света. Нашето портфолио е организирано в пет сегмента: „Химикали“, „Функционални продукти“, „Функционални материали и решения“, „Решения за селското стопанство“ и „Нефт и природен газ“. През 2017 г. BASF реализира продажби на стойност 64.5 млрд. евро. Акциите на BASF се търгуват на борсите във Франкфурт (BAS), Лондон (BFA) и Цюрих (AN). Повече информация може да откриете в Интернет на www.basf.com.

Научете повече за това как BASF обработва лични данни на адрес:

basf.com/data-protection-eu.

Можете да научите последните новини за BASF чрез приложението WhatsApp на Вашия смартфон или таблет. Регистрирайте се на basf.com/whatsapp-news, за да получавате актуална информация.

Предстоящи изявления и прогнозни данни

Това съобщение съдържа прогнозни данни. Тези данни са базирани на текущи оценки и прогнози на Борда на изпълнителните директори, както и на актуалната към момента информация. Прогнозните данни не са гаранция за бъдещо развитие, както и за последвалите от него резултати. Прогнозните данни зависят от определени фактори, включително различни рискове и неясни обстоятелства, като се основават на предположения, които впоследствие могат да се окажат неточни. BASF не поема задължение да актуализира прогнозните данни в настоящото съобщение извън зконовите разпоредби.

Последна актуализация 4 април 2019 г.