3 marca 2023
Media

BASF wykazuje się odpornością w trudnym otoczeniu rynkowym i wdraża środki wzmacniające konkurencyjność

  • Sprzedaż: 87,3 mld EUR (plus 11,1%)
  • Zysk operacyjny przed uwzględnieniem kosztów nadzwyczajnych: 6,9 mld EUR (minus 11,5%)
  • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej: 7,7 mld EUR (plus 6,4%); wolne przepływy pieniężne: 3,3 mld EUR (minus 10,2%)
  • Proponowana dywidenda za rok obrotowy 2022 w wysokości 3,40 EUR na akcję (w 2021 r.: 3,40 EUR na akcję)
  • Przedstawienie konkretnych działań mających na celu redukcję kosztów w Europie i dostosowanie struktur Verbund w Ludwigshafen
    Perspektywy na rok 2023:
  • Oczekiwana sprzedaż pomiędzy 84 a 87 mld EUR
  • Oczekiwany zysk operacyjny przed uwzględnieniem kosztów nadzwyczajnych pomiędzy 4,8 a 5,4 mld EUR

Grupa BASF wykazała się w roku obrotowym 2022 dużą odpornością w trudnym otoczeniu rynkowym, które zostało zdominowane przez skutki wojny na Ukrainie, a w szczególności przez wzrost cen surowców i energii. Jak wyjaśnili dr Martin Brudermüller, dyrektor generalny, i dr Hans-Ulrich Engel, dyrektor finansowy, podczas prezentacji danych za rok 2022, sprzedaż Grupy BASF wyniosła 87,3 mld EUR, co oznacza wzrost o 11,1%. Wzrost sprzedaży wynikał przede wszystkim z podwyżki cen w prawie wszystkich segmentach ze względu na wzrost kosztów surowców i energii. Segmenty Materiałów i Chemikaliów wprowadziły najwyższe podwyżki cen. Znacznie niższe wolumeny ogólnie osłabiły dynamikę sprzedaży w Grupie BASF. Na zmianę wolumenu wpłynęły przede wszystkim niższe wolumeny sprzedaży w segmentach Technologii zabezpieczeń powierzchni i Chemikaliów.

Zysk operacyjny (EBIT) przed uwzględnieniem kosztów nadzwyczajnych wyniósł 6,9 mld EUR i był o 11,5% niższy niż w roku poprzednim, ale mieścił się w prognozowanym zakresie. Przyczyną pogorszenia wyników był silny spadek przychodów w segmentach Chemikaliów i Materiałów. W obu segmentach odnotowano niższe marże i wolumeny oraz wyższe koszty stałe.

Dla porównania, zysk operacyjny przed uwzględnieniem kosztów nadzwyczajnych wzrósł we wszystkich pozostałych segmentach. Segment Rozwiązań dla rolnictwa znacznie zwiększył zysk operacyjny przed uwzględnieniem kosztów nadzwyczajnych, w szczególności ze względu na pozytywne wyniki sprzedaży związane ze wzrostem wolumenów i cen. Również segment Żywienie i pielęgnacja odnotował wyraźne zwiększenie zysków, głównie dzięki wzrostowi marży podyktowanemu wzrostem cen. Segment Technologii zabezpieczeń powierzchni zawdzięcza istotny wzrost zysków zwiększonemu udziałowi w zyskach działalności w zakresie katalizatorów samochodowych i materiałów akumulatorowych. Wyższe ceny i wolumeny w dziale Coatings pozytywnie wpłynęły na wyniki tego segmentu. Na skutek wzrostu marży napędzanego wzrostem cen segment Rozwiązań dla przemysłu nieznacznie zwiększył zysk operacyjny przed uwzględnieniem kosztów nadzwyczajnych. Odnotowano nieznaczną poprawę zysku operacyjnego przed uwzględnieniem kosztów nadzwyczajnych przypadającego na kategorię Inne.

W 2022 roku zyski operacyjne Grupy BASF zostały obciążone dodatkowymi kosztami energii w wysokości 3,2 mld EUR w skali globalnej. Na Europę przypadło około 84% tego wzrostu, który w największym stopniu dotyczył zakładu Verbund w Ludwigshafen. Wyższe koszty gazu ziemnego stanowiły 69% ogólnego wzrostu kosztów energii na świecie.

Koszty nadzwyczajne w EBIT wyniosły w 2022 roku minus 330 mln EUR w porównaniu z minus 91 mln EUR w roku poprzednim. Przy poziomie 6,5 mld EUR, zysk operacyjny Grupy BASF w 2022 roku był znacznie niższy niż w roku 2021. Wartość ta obejmuje dochód ze spółek integralnych rozliczanych metodą praw własności, który zmniejszył się o 289 mln EUR do poziomu 386 mln EUR.

Wyjątkowo wysokie odpisy aktualizujące wartość udziałów w spółce Wintershall Dea AG negatywnie wpłynęły na przychody netto Grupy BASF z tytułu udziałów. W 2022 roku dochód netto z udziałów wyniósł minus 4,9 mld EUR, w porównaniu z 207 mln EUR w 2021 roku. Znaczny spadek wynikał z odpisów specjalnych w wysokości około 6,3 mld EUR, głównie z tytułu niepieniężnych odpisów aktualizujących wartość udziałów w spółce Wintershall Dea AG. Odpisy te wynikały w szczególności z dekonsolidacji rosyjskiej działalności poszukiwawczo-wydobywczej spółki Wintershall Dea, co następnie spowodowało przeszacowanie wartości rosyjskich udziałów Wintershall Dea. Dokonano dalszych odpisów na działalność Wintershall Dea w zakresie przesyłu gazu w Europie, łącznie z całkowitą utratą wartości udziałów w spółce Nord Stream AG oraz finansowaniem projektu Nord Stream 2. Wkład spółki Wintershall Dea w zysk operacyjny w 2022 roku wzrósł do około 1,5 mld EUR względem 335 mln EUR w roku poprzednim.

W wyniku znacznie niższego dochodu netto z udziałów, dochód netto dla Grupy BASF wyniósł minus 627 mln EUR w porównaniu z 5,5 mld EUR w 2021 roku.

Rozwój sprzedaży i zysków Grupy BASF w czwartym kwartale 2022 roku

W ostatnim kwartale 2022 roku sprzedaż Grupy BASF spadła o 2,3% do 19,3 mld EUR, głównie z powodu niższych wolumenów. Zysk operacyjny przed uwzględnieniem kosztów nadzwyczajnych w porównaniu z czwartym kwartałem ubiegłego roku spadł w czwartym kwartale 2022 roku o 69,6% do poziomu 373 mln EUR.

Koszty nadzwyczajne w EBIT wyniosły minus 254 mln EUR w porównaniu z 1 mln EUR w czwartym kwartale 2021 r. Koszty te dotyczyły głównie niepieniężnych odpisów aktualizujących wartość zakładów w Ludwigshafen. W czwartym kwartale 2022 r. zysk operacyjny zmniejszył się o 90,3% do poziomu 119 mln EUR. Zysk netto wyniósł minus 4,8 mld EUR w porównaniu z 898 mln EUR w czwartym kwartale 2021 roku. Spadek wynikał z odpisów aktualizujących wartość udziałów w spółce Wintershall Dea.

 

Przepływy pieniężne Grupy BASF w 2022 roku i w czwartym kwartale 2022 roku

W roku 2022 wolne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 7,7 mld EUR w porównaniu z 7,2 mld EUR w roku poprzednim. Wolne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w roku 2022 wyniosły 3,3 mld EUR w porównaniu z 3,7 mld EUR w roku 2021.

W porównaniu z kwartałem roku poprzedniego, przepływy pieniężne z działalności operacyjnej poprawiły się o 1,1 mld EUR i w czwartym kwartale 2022 roku wyniosły 4,5 mld EUR. Wolne przepływy pieniężne wzrosły w czwartym kwartale o 749 mln EUR do poziomu 2,6 mld EUR.

Proponowana dywidenda w wysokości 3,40 EUR na akcję

Na Dorocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Rada Dyrektorów Wykonawczych i Rada Nadzorcza zaproponują dywidendę w wysokości 3,40 EUR na akcję, równą dywidendzie z roku poprzedniego. Biorąc pod uwagę cenę akcji BASF na koniec roku, stopa dywidendy będzie wysoka i wyniesie około 7,3%. Oznaczałoby to płatność na rzecz udziałowców rzędu 3,0 mld EUR.

Prognozy dla Grupy BASF na rok 2023

Wysoki poziom niepewności, który można było zaobserwować w 2022 roku w związku z wojną na Ukrainie, wysokimi kosztami surowców i energii w Europie, wzrostem cen i stóp procentowych, inflacją oraz rozwojem pandemii koronawirusa, utrzyma się również w roku 2023. Wszystkie te czynniki będą negatywnie wpływać na globalny popyt. BASF oczekuje więc w 2023 roku jedynie umiarkowanego wzrostu gospodarki światowej na poziomie 1,6% (w 2022 r.: 3,0%). Przewidywany wzrost globalnej produkcji chemicznej wyniesie 2,0% (w 2022 r.: 2,2%). Firma przewiduje, że średnia cena nieprzetworzonej ropy naftowej Brent wyniesie 90 USD za baryłkę, a kurs wymiany ustabilizuje się na poziomie 1,05 USD za 1 EUR.

W oparciu o te założenia oczekuje się, że w 2023 roku Grupa BASF wygeneruje sprzedaż na poziomie od 84 mld EUR do 87 mld euro. Zysk operacyjny Grupy BASF przed uwzględnieniem kosztów nadzwyczajnych powinien kształtować się na poziomie od 4,8 mld EUR do 5,4 mld EUR. Spółka spodziewa się słabej pierwszej połowy 2023 r., po której nastąpi poprawa warunków w drugiej połowie roku ze względu na efekty ożywienia, zwłaszcza w Chinach.

BASF określa środki mające na celu obniżenie kosztów w Europie i dostosowanie struktur Verbund w Ludwigshafen

W swojej prezentacji Martin Brudermüller zapowiedział również podjęcie konkretnych działań mających na celu redukcję kosztów w Europie, a także dostosowanie struktur produkcyjnych w zakładzie Verbund w Ludwigshafen. „Konkurencyjność Europy cierpi coraz bardziej z powodu nadmiernych regulacji, zbyt powolnych i biurokratycznych procesów zezwoleń, a w szczególności z powodu wysokich kosztów większości czynników produkcji” — czytamy w oświadczeniu dyrektora generalnego BASF Martina Brudermüllera. „Wszystkie te czynniki utrudniły już wzrost gospodarczy w Europie w porównaniu z innymi regionami. Wysokie ceny energii stanowią teraz dodatkowe obciążenie dla rentowności i konkurencyjności na naszym kontynencie”.

Roczne oszczędności kosztów w wysokości ponad 500 mln EUR do końca 2024 roku

Program oszczędnościowy, który będzie wdrażany w latach 2023–2024, koncentruje się na zmianie struktury kosztów BASF w Europie, a w szczególności w Niemczech, aby odzwierciedlić zmienione warunki ramowe. Szacuje się, że po zakończeniu program będzie generował roczne oszczędności kosztów o wartości ponad 500 mln EUR w obszarach nieprodukcyjnych, tj. w działach serwisowych, operacyjnych i badawczo-rozwojowych (R&D) oraz w centrum korporacyjnym. Przewiduje się, że prawie połowa oszczędności zostanie zrealizowana w zakładzie w Ludwigshafen.

Działania w ramach programu obejmą m.in. konsekwentne łączenie usług w hubach, upraszczanie struktur zarządzania oddziałami, dopasowanie zakresu usług biznesowych, a także zwiększenie efektywności działań badawczo-rozwojowych. Oczekuje się, że w skali globalnej działania te będą miały wpływ netto na około 2 600 stanowisk; liczba ta uwzględnia utworzenie nowych stanowisk, w szczególności w hubach.

Dostosowanie struktur Verbund w Ludwigshafen powinno obniżyć koszty stałe o ponad 200 mln EUR rocznie do końca 2026 roku

Oprócz programu oszczędnościowego BASF wdraża również środki strukturalne, dzięki którym zakład w Ludwigshafen będzie lepiej przygotowany na zaostrzającą się konkurencję w dłuższej perspektywie. „Podejmujemy te działania, ponieważ wierzymy w przyszłość zakładu w Ludwigshafen, który działa już od 158 lat. Wierzymy w ludzi, którzy tu pracują i wierzymy w ten region Europy. Jesteśmy przywiązani do tej lokalizacji i mamy odwagę, by dalej ją rozwijać” – powiedział Brudermüller.

W ciągu ostatnich miesięcy firma przeprowadziła dokładną analizę swoich struktur Verbund w Ludwigshafen. Pozwoliło to na określenie, w jaki sposób można zapewnić rentowność przedsięwzięć przy jednoczesnym dokonaniu niezbędnych dostosowań. Przegląd najważniejszych zmian w zakładzie w Ludwigshafen:

-               Zamknięcie zakładu kaprolaktamu, jednego z dwóch zakładów amoniaku i związanych z nim zakładów nawozów: Wydajność fabryki kaprolaktamu firmy BASF w Antwerpii w Belgii jest wystarczająca, aby w przyszłości zaspokoić popyt na rynku wewnętrznym w Europie. Produkty o wysokiej wartości dodanej, takie jak aminy standardowe i specjalne oraz sekcja Adblue® pozostaną bez zmian i nadal będą dostarczane przez drugą fabrykę amoniaku w Ludwigshafen.

-               Zmniejszenie mocy produkcyjnych kwasu adypinowego i zamknięcie zakładu cykloheksanolucykloheksanu oraz sody kalcynowanej: Produkcja kwasu adypinowego jako wspólne przedsięwzięcie BASF i Domo w Chalampé we Francji pozostanie na niezmienionym poziomie i zagwarantuje wystarczający wolumen produktu w zmienionym otoczeniu rynkowym. Cykloheksanol i cykloheksanon są prekursorami kwasu adypinowego, natomiast produkty uboczne produkcji kwasu adypinowego są wykorzystywane przez zakład sody kalcynowanej. BASF będzie nadal obsługiwał zakłady produkcyjne poliamidu 6.6 w Ludwigshafen, które potrzebują kwasu adypinowego jako prekursora.

-               Zamknięcie zakładu TDI i zakładów produkujących prekursory DNTTDA: Popyt na TDI rozwijał się bardzo słabo, zwłaszcza w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, a poziomy zapotrzebowania były od dawna znacznie poniżej oczekiwań. Kompleks TDI w Ludwigshafen nie był w pełni wykorzystywany i nie spełniał oczekiwań w zakresie wyników ekonomicznych. Sytuacja ta uległa dalszemu pogorszeniu wraz z gwałtownym wzrostem kosztów energii i mediów. Europejscy klienci BASF będą nadal niezawodnie zaopatrywani w TDI z globalnej sieci produkcyjnej BASF z zakładami w Geismar w stanie Luizjana, w Yeosu w Korei Południowej oraz w Szanghaju w Chinach.

Adaptacja struktur Verbund dotknie 10% wartości odtworzeniowej majątku w zakładzie i prawdopodobnie będzie oznaczać utratę około 700 miejsc pracy. „Jesteśmy jednak przekonani, że większość pracowników, których to dotyczy, znajdzie zatrudnienie w innych zakładach. W interesie firmy jest utrzymanie bogatego doświadczenia, zwłaszcza że są wakaty, a wielu współpracowników przejdzie w najbliższych latach na emeryturę” — podkreśla Brudermüller. Działania te będą wdrażane stopniowo do końca 2026 r. i oczekuje się, że pozwolą zmniejszyć koszty stałe o ponad 200 mln EUR rocznie.

Zmiany strukturalne doprowadzą również do znacznego zmniejszenia zapotrzebowania na energię i gaz ziemny w zakładzie w Ludwigshafen. W rezultacie emisja CO2 w Ludwigshafen zostanie zmniejszona o około 900 tys. ton rocznie. Odpowiada to redukcji globalnej emisji CO2 firmy BASF o około 4%.

Chcemy, aby zakład w Ludwigshafen stał się wiodącym w Europie zakładem produkcji chemicznej o niskiej emisji” – powiedział Brudermüller. Dlatego BASF dąży do zwiększenia dostaw energii odnawialnej dla zakładu w Ludwigshafen. Spółka planuje wykorzystanie pomp ciepła i czystszych sposobów wytwarzania pary. Ponadto mają zostać wdrożone nowe technologie bezemisyjne, takie jak elektroliza wody do produkcji wodoru.

O BASF

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. Łączymy sukces gospodarczy z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Ponad 111 000 pracowników Grupy BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. Prowadzimy działalność w sześciu segmentach: chemikalia, materiały, rozwiązania dla przemysłu, technologie zabezpieczeń powierzchni, żywienie i pielęgnacja oraz rozwiązania dla rolnictwa. W 2022 r. przychody firmy BASF ze sprzedaży wyniosły 87,3 mld EUR. Akcje BASF są notowane na giełdzie we Frankfurcie (symbol: BAS), zaś w USA emitowane są amerykańskie kwity depozytowe spółki (symbol: BASFY). Więcej informacji znaleźć można na stronie www.basf.com.

W dniu 24 lutego 2023 r. dodatkowe informacje będzie można znaleźć w Internecie na następujących stronach:

 

Raport Roczny BASF 2022 (od godz. 7:00 czasu środkowoeuropejskiego)

 

basf.com/overview

(w j. angielskim)

basf.com/uebersicht

(w j. niemieckim)

Informacja prasowa (od godz. 7:00 czasu środkowoeuropejskiego)

 

basf.com/pressrelease

(w j. angielskim)

basf.com/pressemitteilungen

(w j. niemieckim)

Wirtualna konferencja – Sprawozdawczość za cały rok 2022 i aktualne informacje dla inwestorów (od godz. 8:00. czasu środkowoeuropejskiego)

 

basf.com/share/virtualconference

(w j. angielskim)

basf.com/aktie/virtuellekonferenz

(w j. niemieckim)

Transmisja internetowa na żywo (od godz. 10:45 czasu środkowoeuropejskiego)

 

basf.com/pcon

(w j. angielskim)

basf.com/pressekonferenz

(w j. niemieckim)

Przemówienie (od godz. 10:45 czasu środkowoeuropejskiego)

 

basf.com/pcon

(w j. angielskim)

basf.com/pressekonferenz

(w j. niemieckim)

Informacja dla wydawców

Materiały fotograficzne i filmowe dla prasy będą dostępne do pobrania w Internecie pod następującymi adresami:

 

Zdjęcia

 

basf.com/pressphotos

(w j. angielskim)

basf.com/pressefotos

(w j. niemieckim)

Aktualne materiały filmowe

 

tvservice.basf.com/en

(w j. angielskim)

tvservice.basf.com

(w j. niemieckim)

Aktualne zdjęcia z dorocznej konferencji prasowej (24 lutego od godz. 13:00 czasu środkowoeuropejskiego)

 

 

basf.com/Pressphoto-Database/pc

(w j. angielskim)

basf.com/Pressefoto-Datenbank/pk

(w j. niemieckim)

 

Oświadczenia i prognozy dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja prasowa zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości. Oświadczenia te opierają się na aktualnych szacunkach i prognozach Rady Dyrektorów Wykonawczych oraz na aktualnie dostępnych informacjach. Oświadczenia dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłego rozwoju sytuacji ani osiągnięcia wyników określonych w tym dokumencie. Wyniki te zależą od wielu czynników, w tym od poziomu ryzyka i niepewności, a także od stopnia spełnienia się poczynionych założeń. BASF nie zobowiązuje się do aktualizowania oświadczeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji prasowej w zakresie wykraczającym poza wymagania określone w przepisach prawa.

Katarzyna Kowalewska
Katarzyna Kowalewska
Starsza Specjalistka ds. Media Relations & CSR