Global Home
Business & Financial News  |  27. února 2023
Média

Skupina BASF: Zpráva o hospodaření v obchodním roce 2022

BASF prokazuje odolnost v náročném tržním prostředí a zavádí opatření k posílení konkurenceschopnosti

 

◼ Tržby: 87,3 miliardy eur (nárůst o 11,1 procenta)

◼ EBIT před započtením mimořádných položek: 6,9 miliardy eur (minus 11,5 procenta)

◼ Peněžní toky z provozní činnosti: 7,7 miliardy eur (nárůst o 6,4 procenta); Volné peněžní toky: 3,3 miliardy eur (minus 10,2 procenta)

◼ Navrhovaná dividenda ve výši 3,40 eur na akcii za obchodní rok 2022 (2021: 3,40 eur na akcii)

◼ Představení konkrétních opatření k úspoře nákladů v Evropě a k přizpůsobení struktur Verbundu v Ludwigshafenu

Výhled 2023:

◼ Očekávané tržby 84 až 87 miliard eur

◼ Očekávaný EBIT před započtením mimořádných položek ve výši 4,8 až 5,4 miliardy eur

 

Praha, Česká republika – 27. února 2023 – Skupina BASF prokázala v obchodním roce 2022 odolnost v náročném tržním prostředí, kterému dominovaly důsledky války na Ukrajině a zejména zvýšené ceny surovin a energií. Jak vysvětlili Dr. Martin Brudermüller, předseda představenstva, a Dr. Hans-Ulrich Engel, finanční ředitel, během prezentace výsledků za rok 2022, BASF zvýšila tržby o 11,1 procenta na 87,3 miliardy eur. Růst tržeb byl tažen především vyššími cenami téměř ve všech segmentech v důsledku růstu cen surovin a energií. Segment Materiálů a Chemikálií zaznamenaly nejvyšší zvýšení cen. Výrazně nižší objemy celkově utlumily růst tržeb Skupiny BASF. Vývoj objemů byl tažen především nižšími objemy prodeje v segmentech Povrchových technologií a Chemikálií.

Provozní zisk před započtením mimořádných položek (EBIT) činil 6,9 mld. eur a byl o 11,5 procenta nižší než v předchozím roce, ale v rozmezí prognózy. Vývoj celkového zisku lze připsat silnému poklesu zisku ze segmentů Chemikálií a Materiálů. Oba segmenty zaznamenaly nižší marže a objemy, stejně jako vyšší fixní náklady.

Naproti tomu EBIT před započtením mimořádných položek ve všech ostatních segmentech vzrostl. Segment Zemědělskách řešení výrazně zvýšil EBIT před započtením mimořádných položek, zejména v důsledku pozitivních prodejních výsledků, v důsledku zvýšení objemů a cen. Segment Výživa & Péče také dosáhl výrazného nárůstu, a to především díky růstu marží taženému cenami. Segment Povrchových technologií zaznamenal výrazně vyšší zisky, zejména díky zvýšeným příspěvkům z automobilových katalyzátorů a materiálů pro baterie. Vyšší ceny a objemy v divizi Nátěrové hmoty navíc podpořily zisk segmentu. Segment Průmyslových řešení mírně zvýšil EBIT před započtením mimořádných položek v důsledku růstu marží taženého cenami. EBIT před započtením mimořádných položek připadajících na ostatní segmenty mírně vzrostl.

V roce 2022 byly provozní zisky skupiny BASF celosvětově zatíženy dodatečnými náklady na energii ve výši 3,2 miliardy eur. Evropa se na tomto nárůstu podílela přibližně 84 procenty, což nejvíce ovlivnilo integrovaný závod Verbund v Ludwigshafenu. Vyšší náklady na zemní plyn představovaly 69 procent celkového nárůstu nákladů na energii na celém světě.

Zvláštní položky EBIT činily v roce 2022 minus 330 milionů eur ve srovnání s minus 91 miliony eur v předchozím roce. EBIT skupiny BASF v roce 2022 činil 6,5 miliardy eur a byl výrazně nižší než v předchozím roce. Tato částka zahrnuje příjmy integrálních společností účtované ekvivalenční metodou, které poklesly o 289 milionů eur na 386 milionů eur.

Výjimečně vysoké snížení hodnoty podílu ve společnosti Wintershall Dea AG negativně ovlivnilo čistý zisk skupiny BASF. V roce 2022 činil čistý zisk z akcií minus 4,9 miliardy eur, zatímco 207 milion eur v roce 2021. Významný pokles byl způsoben zvláštními náklady ve výši přibližně 6,3 miliardy eur, zejména z nehotovostně efektivních ztrát ze snížení hodnoty podílu ve společnosti Wintershall Dea AG. Ty byly způsobeny zejména dekonsolidací průzkumné a těžební činnosti společnosti Wintershall Dea v Rusku, které následně vedly k přecenění ruských podílů společnosti Wintershall Dea. Byly provedeny další odpisy evropské přepravy plynu společnosti Wintershall Dea, včetně úplného snížení hodnoty podílu ve společnosti Nord Stream AG a financování projektu Nord Stream 2. Příspěvek provozního zisku společnosti Wintershall Dea za rok 2022 vzrostl na přibližně 1,5 miliardy eur po 335 milionech eur v předchozím roce.

V důsledku výrazně nižšího čistého zisku z podílů činil čistý zisk skupiny BASF minus 627 milionů eur ve srovnání s 5,5 miliardy eur v roce 2021.

 

Vývoj tržeb a zisků skupiny BASF ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 se tržby skupiny BASF snížily o 2,3 procenta na 19,3 miliardy eur, a to především kvůli nižším objemům. EBIT za čtvrté čtvrtletí před započtením mimořádných položek klesl ve srovnání se stejným čtvrtletím minulého roku o 69,6 procenta na 373 milionů eur.

Zvláštní položky EBIT činily minus 254 milionů eur ve srovnání s plus 1 milion eur ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021. Zvláštní položky se týkaly především nehotovostně efektivního snížení hodnoty závodů v Ludwigshafenu. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 se EBIT snížil o 90,3 procenta na 119 milionů eur. Čistý zisk činil minus 4,8 miliardy eur oproti 898 milionům eur ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021. Pokles byl způsoben snížením hodnoty podílu ve společnosti Wintershall Dea.

 

Peněžní toky skupiny BASF v roce 2022 a ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022

V roce 2022 činily peněžní toky z provozní činnosti 7,7 mld. eur oproti 7,2 mld. eur v předchozím roce. Volný peněžní tok činil v roce 2022 3,3 miliardy eur po 3,7 miliardy eur v roce 2021.

Ve srovnání s předchozím čtvrtletím se peněžní toky z provozní činnosti ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 zlepšily o 1,1 mld. eur na 4,5 mld. eur. Volný peněžní tok se ve čtvrtém čtvrtletí zvýšil o 749 milionů eur na 2,6 miliardy eur.

 

Návrh dividendy ve výši 3,40 eur na akcii

Na výroční valné hromadě navrhnou představenstvo výkonných ředitelů a dozorčí rada dividendu ve výši 3,40 eur na akcii, která se rovná předcházející roční dividendě. Na základě ceny akcií na konci roku by tak akcie BASF nabídly vysoký dividendový výnos kolem 7,3 procenta. To by představovalo platbu akcionářům ve výši 3,0 miliardy eur.

 

Výhled skupiny BASF na rok 2023

Vysoká míra nejistoty, která vznikla v průběhu roku 2022 v důsledku války na Ukrajině, vysokých nákladů na suroviny a energie v Evropě, rostoucích cen a úrokových sazeb, inflace a vývoje pandemie koronaviru, bude pokračovat i v roce 2023. Všechny tyto faktory budou mít negativní dopad na globální poptávku. BASF tak v roce 2023 očekává pro globální ekonomiku mírný růst pouze ve výši 1,6 % (2022: 3,0 %). Pro globální chemickou výrobu očekává BASF růst o 2,0 % (2022: 2,2 %). Společnost předpokládá průměrnou cenu ropy 90 dolarů za barel ropy Brent a průměrný směnný kurz 1,05 dolaru za euro.

Na základě těchto předpokladů se očekává, že skupina BASF dosáhne v roce 2023 tržeb ve výši 84 až 87 miliard eur. Očekává se, že EBIT skupiny BASF před započtením mimořádných položek klesne na 4,8 až 5,4 miliardy eur. Společnost očekává slabou první polovinu roku 2023 následovanou lepšími výdělky ve druhé polovině roku v důsledku efektů oživení, zejména v Číně.

 

BASF specifikuje opatření k úspoře nákladů v Evropě a k přizpůsobení struktur Verbundu v Ludwigshafenu

Martin Brudermüller ve své prezentaci rovněž oznámil konkrétní úsporná opatření zaměřená na Evropu a opatření na přizpůsobení výrobních struktur v závodě Verbund v Ludwigshafenu. "Konkurenceschopnost Evropy stále více trpí nadměrnou regulací, pomalými a byrokratickými povolovacími procesy a zejména vysokými náklady na většinu výrobních vstupních faktorů," řekl Brudermüller. "To vše již brzdí růst trhu v Evropě ve srovnání s jinými regiony. Vysoké ceny energií nyní představují další zátěž pro ziskovost a konkurenceschopnost v Evropě."

 

Roční úspory nákladů ve výši více než 500 milionů eur do konce roku 2024

Program úspory nákladů, který bude realizován v letech 2023 a 2024, se zaměřuje na úpravu struktury nákladů společnosti BASF v Evropě, a zejména v Německu, aby odrážely změněné rámcové podmínky. Po dokončení se očekává, že program přinese roční úspory nákladů ve výši více než 500 milionů eur v nevýrobních oblastech, to znamená v divizích služeb, provozu a výzkumu a vývoje (R&D), jakož i v korporátním centru. Očekává se, že zhruba polovina úspor nákladů bude realizována v závodě v Ludwigshafenu.

Opatření v rámci programu zahrnují důsledné sdružování služeb v centrech, zjednodušení struktur v divizním řízení, úpravu podnikatelských služeb a zvýšení efektivity činností v oblasti výzkumu a vývoje. Celosvětově se očekává, že opatření budou mít čistý dopad na přibližně 2 600 pozic; toto číslo zahrnuje vytváření nových pozic, zejména v centrech.

 

Očekává se, že úpravy struktur Verbundu v Ludwigshafenu sníží fixní náklady do konce roku 2026 o více než 200 milionů eur ročně

Kromě programu úspor nákladů, společnost BASF také zavádí strukturální opatření, aby byl závod v Ludwigshafenu v dlouhodobém horizontu lépe připraven na sílící konkurenci. "Děláme to, protože věříme v budoucnost závodu v Ludwigshafenu, který nyní slaví 158. výročí založení. Věříme v lidi, kteří zde pracují, a věříme v Evropu. Zůstáváme věrni tomuto místu a máme odvahu jej dále rozvíjet," řekl Brudermüller.

Během posledních měsíců provedla společnost důkladnou analýzu svých struktur závodu Verbund v Ludwigshafenu. To ukázalo, jak zajistit kontinuitu ziskových podniků při provádění nezbytných úprav. Přehled hlavních změn v závodě Ludwigshafenu:

- Uzavření závodu na výrobu kaprolaktamu, uzavření jednoho ze dvou závodů na výrobu amoniaku a souvisejících zařízení na výrobu hnojiv: Kapacita závodu na výrobu kaprolaktamu společnosti BASF v belgických Antverpách je dostatečná k tomu, aby do budoucna uspokojila poptávku na závislém a obchodním trhu v Evropě. Výrobky s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou standardní a speciální aminy a obchod s AdBlue®, nebudou dotčeny a budou nadále zásobovány z druhého závodu na výrobu amoniaku v Ludwigshafenu.

- Snížení kapacity výroby kyseliny adipové a uzavření závodů na výrobu cyklohexanolu a cyklohexanonu, jakož i uhličitanu sodného: Výroba kyseliny adipové ve společném podniku se společností Domo v Chalampé ve Francii zůstane nezměněna a bude mít dostatečnou kapacitu – ve změněném tržním prostředí – pro zásobování trhu v Evropě. Cyklohexanol a cyklohexanon jsou prekurzory kyseliny adipové; závod na výrobu uhličitanu sodného využívá vedlejší produkty výroby kyseliny adipové. BASF bude i nadále provozovat výrobní závody na polyamid 6.6 v Ludwigshafenu, které potřebují kyselinu adipovou jako prekurzor.

- Uzavření závodu na TDI (Toluendiisokyanát) a prekurzorů pro DNT a TDA: Poptávka po TDI se vyvíjela jen velmi slabě, zejména v Evropě, na Středním východě a v Africe, a výrazně zaostala za očekáváním. Komplex TDI v Ludwigshafenu byl nedostatečně využíván a nesplnil očekávání z hlediska hospodářské výkonnosti. Tato situace se dále zhoršila s prudkým nárůstem nákladů na energie a služby. Evropští zákazníci společnosti BASF budou i nadále spolehlivě zásobováni TDI z globální výrobní sítě společnosti BASF se závody v Geismaru v Louisianě; Yeosu v Jižní Korei; a Šanghaji v Číně.

 

Celkově bude adaptací struktur v závodě Verbund ovlivněno 10 procent reprodukční hodnoty aktiv a pravděpodobně kolem 700 pozic ve výrobě. Brudermüller zdůraznil: "Jsme si jisti, že budeme schopni nabídnout většině dotčených zaměstnanců zaměstnání v jiných závodech. Je v zájmu společnosti, aby si udržela své bohaté zkušenosti, zejména proto, že existují volná místa a mnoho kolegů odejde v příštích několika letech do důchodu." Opatření budou prováděna postupně do konce roku 2026 a očekává se, že sníží fixní náklady o více než 200 milionů eur ročně.

Strukturální změny také povedou k významnému snížení poptávky po elektřině a zemním plynu v závodě v Ludwigshafenu. V důsledku toho se emise CO2 v Ludwigshafenu sníží přibližně o 0,9 milionu tun ročně. To odpovídá snížení globálních emisí CO2 společnosti BASF přibližně o 4 procenta.

"Chceme z Ludwigshafenu udělat vůdčí nízko-emisní chemický výrobní závod v Evropě," řekl Brudermüller. Cílem společnosti BASF je zajistit větší dodávky obnovitelné energie pro závod v Ludwigshafenu. Společnost plánuje využití tepelných čerpadel a čistších způsobů výroby páry. Kromě toho mají být zavedeny nové technologie bez emisí CO2, jako je výroba vodíku elektrolýzou vody.

 

O společnosti BASF

Ve společnosti BASF vytváříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Spojujeme ekonomický úspěch s ochranou životního prostředí a sociální odpovědností. Více než 111 000 zaměstnanců skupiny BASF Group přispívá k úspěchu našich zákazníků téměř ve všech odvětvích a téměř ve všech zemích světa. Naše portfolio zahrnuje šest segmentů: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. Společnost BASF dosáhla v roce 2022 tržeb ve výši 87,3 miliardy eur. Akcie BASF jsou obchodovány na burze cenných papírů ve Frankfurtu (BAS) a jako americké depozitní certifikáty (BASFY) ve Spojených státech. Další informace na www.basf.com.

Výhledová prohlášení a prognózy

Tato zpráva obsahuje výhledová prohlášení. Tato prohlášení jsou založena na aktuálních odhadech a projekcích představenstva výkonných ředitelů a aktuálně dostupných informacích. Výhledová prohlášení nejsou zárukou budoucího vývoje a výsledků, které jsou v nich uvedeny. Ty jsou závislé na řadě faktorů; zahrnují různá rizika a nejistoty; a jsou založeny na předpokladech, které se nemusí ukázat jako přesné. Společnost BASF nepřebírá žádnou povinnost aktualizovat výhledová prohlášení obsažená v této zprávě nad rámec zákonných požadavků.

 

 

 

 

 

 

 

 

<<< NEWS REFERENCE >>>

 

Jan Procházka
Jan Procházka
Manažer komunikace a veřejných záležitostí, BASF spol. s r.o.
Last Update 27. února 2023