Global Home
Business & Financial News  |  26. února 2024
Média

Skupina BASF: Výsledky za obchodní rok 2023. Finanční síla společnosti BASF podpořila navrhovanou stabilní dividendu ve výši 3,40 EUR na akcii za obchodní rok 2023

  • EBITDA před zaúčtováním mimořádných položek: 7,7 miliardy EUR (minus 28,7 procenta)
  • Peněžní toky z provozní činnosti ve výši 8,1 mld. EUR (plus 5,2 procenta); Volné penežní toky ve výši 2,7 miliardy EUR (mínus 18,5 procenta)

Výhled na rok 2024:

  • EBITDA před zaúčtováním mimořádných položek se očekává ve výši 8,0 až 8,6 miliardy EUR
  • Volné peněžní toky se očekávají ve výši 0,1 až 0,6 miliardy EUR v důsledku dočasně vyšších kapitálových výdajů
  • Oznámení dalšího programu pro výrobní závod v Ludwigshafenu, jehož cílem je dosáhnout ročních úspor nákladů ve výši 1 miliardy EUR do konce roku 2026

 

V tržním prostředí formovaném ekonomickou nejistotou vykázala skupina BASF v obchodním roce 2023 tržby ve výši 68,9 miliardy EUR ve srovnání s 87,3 miliardy EUR v předchozím roce. Tento vývoj tržeb byl způsoben především výrazně nižšími cenami a objemy. Zejména nižší ceny surovin vedly k nižším cenám téměř ve všech segmentech. Objemy prodejů klesly ve všech segmentech v důsledku slabé poptávky v mnoha zákaznických odvětvích. Společnost BASF nicméně prokázala ekonomickou sílu, když peněžní toky z provozní činnosti meziročně vzrostly o 5,2 procenta a dosáhly 8,1 miliardy EUR. Společnost již 19. ledna 2024 zveřejnila předběžné údaje za celý rok 2023. Dr. Martin Brudermüller, předseda představenstva výkonných ředitelů společnosti BASF, a Dr. Dirk Elvermann, finanční ředitel, dnes podrobně představili obchodní výsledky za rok 2023 a oznámili další program pro závod v Ludwigshafenu s dodatečnými ročními úsporami nákladů ve výši 1 miliardy EUR do konce roku 2026. Jedná se o doplněk ke stávajícímu programu úspor nákladů v nevýrobních jednotkách se zaměřením na Evropu a přizpůsobení výrobních struktur v Ludwigshafenu.

 

Vývoj výnosů skupiny BASF v roce 2023

Provozní zisk (EBIT) před zaúčtováním mimořádných položek v obchodním roce 2023 činil 3,8 miliardy EUR; pokles o 3,1 miliardy EUR ve srovnání s předchozím rokem byl způsoben především výrazně nižším ziskem segmentů Chemikálie a Materiály. EBIT před zaúčtováním mimořádných položek se v segmentu Chemikálie snížil, a to především v důsledku nižších marží a objemů a také nižších příspěvků z akcií účtovaných ekvivalenční metodou. Zisk v segmentu Materiálů klesl, a to především v důsledku nižších marží u polyamidu a amoniaku. EBIT segmentů Výživa a péče a Průmyslová řešení před započtením mimořádných položek byl výrazně nižší než v předchozím roce, a to zejména v důsledku nižších objemů a marží. Naopak segment Zemědělských řešení výrazně zvýšil EBIT před započtením mimořádných položek, a to především v důsledku zvýšení cen a obdržení jednorázové platby. Mírný růst zisku v segmentu Povrchové techmologie byl způsoben výrazně vyšším EBIT před započtením mimořádných položek v divizi Nátěrové hmoty v důsledku zvýšení cen a objemu, což více než kompenzovalo výrazný pokles zisku divize Katalyzátory. EBIT před zaúčtováním mimořádných položek připadajících na ostatní segmenty se výrazně zlepšil, a to zejména v důsledku vyšších výnosů z ostatních činností a nižších nákladů na podnikový výzkum.

Společnost BASF vykázala v roce 2023 EBIT ve výši 2,2 miliardy EUR; prudký pokles ve srovnání s předchozím rokem byl způsoben především mimořádnými položkami ve výši minus 1,6 miliardy EUR. Mimořádné náklady vyplývaly zejména ze snížení hodnoty v celkové výši přibližně 1,1 miliardy EUR. Jednalo se o snížení hodnoty pozemků, budov a zařízení v segmentech Povrchové technologie a Zemědělská řešení a hmotného a nehmotného majetku v segmentu Materiály.

EBITDA před zaúčtováním mimořádných položek v roce 2023 činila 7,7 miliardy EUR, což je o 3,1 miliardy EUR méně než v roce 2022. EBITDA se snížila o 3,6 miliardy EUR na 7,2 miliardy EUR. Čistý zisk se zvýšil o 852 milionů EUR na 225 milionů EUR oproti minus 627 milionům EUR v roce 2022.

 

Peněžní toky skupiny BASF v roce 2023 a klíčové finanční ukazatele k 31. prosinci 2023

Peněžní toky z provozní činnosti dosáhly za celý rok 2023 výše 8,1 mld. EUR oproti 7,7 mld. EUR v předchozím roce. Toto zlepšení bylo způsobeno především přílivem hotovosti z čistého pracovního kapitálu. Jen snížením zásob v roce 2023 se uvolinila hotovost ve výši 1,9 miliardy EUR. Volné peněžní toky, které zůstávají po odečtení plateb za pozemky, budovy a zařízení a nehmotná aktiva od peněžních toků z provozní činnosti, dosáhly v roce 2023 výše 2,7 mld. EUR oproti 3,3 mld. EUR v předchozím roce.

Čistý dluh ve výši 16,6 miliardy EUR k 31. prosinci 2023 byl téměř na úrovni 16,3 miliardy EUR na konci předchozího roku. Podíl vlastního kapitálu 47,3 procenta na konci roku 2023 téměř odpovídal hodnotě 48,4 procenta k 31. prosinci 2022. „Velmi solidní poměr vlastního kapitálu a silná hotovostní výkonnost jsou důkazem pokračující finanční síly společnosti BASF, a to i v náročných časech,“ řekl Elvermann.

 

Navrhovaná dividenda ve výši 3,40 EUR na akcii

Výroční valné hromadě akcionářů bude navržena dividenda ve výši 3,40 EUR na akcii, což odpovídá úrovni předchozího roku, což představuje výplatu ve výši 3,0 miliardy EUR akcionářům společnosti BASF SE. S touto navrhovanou dividendou nabízí akcie BASF vysoký dividendový výnos ve výši 7,0 procenta na základě ceny akcií ke konci roku 2023. BASF je součástí akciového indexu DivDAX, který obsahuje 15 společností s nejvyšším dividendovým výnosem v indexu DAX 40.

 

Zisk závodu v Ludwigshafenu se v roce 2023 dále snížil

V roce 2023, v extrémně obtížném tržním prostředí s nízkou poptávkou, poklesl EBIT před započtením mimořádných položek ve všech regionech o dvouciferná procenta. „V absolutních číslech však naše týmy vykázaly kladný příspěvek k zisku ve všech významných zemích – s výjimkou Německa,“ řekl Brudermüller. Výsledky v Německu utrpěly kvůli výrazně záporným výsledkům v největším výrobním závodě v Ludwigshafenu. Existují pro to dva hlavní důvody: Dočasné prostředí s nízkou poptávkou ovlivňuje vývoj objemu v předcházejících i navazujících podnicích. A vyšší výrobní náklady v důsledku strukturálně vyšších cen energií zatěžují především podniky na předcházejícím trhu.

Brudermüller dále dodal: „Na jedné straně tato situace demonstruje vysokou konkurenceschopnost a zdraví skupiny BASF v náročných podmínkách na globální úrovni. Na druhé straně záporné hospodářské výsledky v našem závodě v Ludwigshafenu ukazují naléhavou potřebu dalších rozhodných opatření ke zvýšení naší konkurenceschopnosti.“

 

Program úspor nákladů byl zahájen již v roce 2022

V říjnu 2022 byla společnost BASF jednou z prvních chemických společností, která zahájila program významných úspor nákladů. A v únoru 2023 společnost zahájila soubor konkrétních opatření k úspoře nákladů v nevýrobních oblastech v Evropě a k přizpůsobení výrobních struktur v závodě v Ludwigshafenu. Jak potvrdila zpráva společnosti BASF za třetí čtvrtletí roku 2023, očekává se, že celkové roční úspory nákladů ze všech dříve oznámených opatření dosáhnou do konce roku 2026 1,1 miliardy EUR. Do konce roku 2023 již bylo dosaženo ročního snížení nákladů ve výši přibližně 600 milionů EUR. Opatření oznámená v říjnu 2022 a únoru 2023 dosáhnou do konce roku 2026 dalších ročních úspor nákladů ve výši 500 milionů EUR.

 

V závodě v Ludwigshafenu jsou nutná další opatření

Díky dodatečnému programu úspor nákladů se do konce roku 2026 plánuje snížení nákladů v závodě v Ludwigshafenu o další 1 miliardu EUR ročně. Program přinese úspory nákladů jak ve výrobní, tak i nevýrobní oblasti. Fixní náklady budou sníženy zvýšením efektivity ve firemních strukturách a přizpůsobením výrobních kapacit potřebám trhu. Kromě toho se společnost snaží výrazně snížit variabilní náklady přepracováním procesů. Brudermüller dodal: „Program proto bohužel povede také k dalšímu snižování počtu pracovních míst.“ V současné době se pracuje na podrobnostech. Do budoucna budou do tohoto procesu úzce zapojeni zástupci zaměstnanců.

Kromě požadovaného snížení nákladů udělá společnost BASF vše, co je v jejích silách, aby opět výrazně zvýšila míru využití svých konkurenceschopných aktiv v Ludwigshafenu. Aby zde společnost dosáhla solidních zisků, potřebuje dodatečné příspěvkové marže z běžné úrovně využití závodu. V závodě v Ludwigshafenu pracují v současné době zejména předcházející závody v segmentech Chemikálie and Materiály s mírou využití výrazně pod normální úrovní.

Souběžně s tímto krátkodobým programem, který byl dnes oznámen, bude představenstvo výkonných ředitelů aktualizovat dlouhodobější pozici závodu v Ludwigshafenu. Cílový obrázek pro hlavní lokalitu v Ludwigshafenu bude představen v druhé polovině 2024. Bude odrážet jak regulační rámec, tak změněnou tržní realitu v Evropě a Německu.

Brudermüller dále upřesnil: „Tým představenstva bude i nadále pevně oddán závodu v Ludwigshafenu. Chceme z Ludwigshafenu vytvořit přední závod chemické výroby s nízkými emisemi CO2, s vysokou ziskovostí a udržitelností. V Ludwigshafenu se zaměříme na zásobování evropského trhu, abychom zůstali preferovaným partnerem pro naše zákazníky. Abychom toho dosáhli, je nezbytné, abychom program implementovali důsledně a co nejrychleji. Současně systematicky rozvíjíme naše podnikání v těch regionech světa, které rostou dynamičtěji a nabízejí atraktivní podmínky pro investice.“

 

Výhled skupiny BASF na rok 2024

Společnost BASF očekává, že slabá globální ekonomická dynamika roku 2023 bude pokračovat i v roce 2024. Očekává se, že globální ekonomický růst v průběhu roku mírně zrychlí, což znamená, že společnost BASF očekává, že globální ekonomika v roce 2024 celkově poroste o 2,3 procenta (2023: plus 2,6 procenta). V Evropě nadále zpomalují hospodářský rozvoj poměrně vysoké ceny energií a nepříznivé rámcové podmínky pro tvorbu průmyslových hodnot.

BASF také předpokládá, že celosvětová průmyslová výroba pravděpodobně celkově vzroste o 2,2 procenta (2023: plus 1,4 procenta). Očekává se, že celosvětová chemická výroba poroste v roce 2024 rychleji, a to o 2,7 procenta (2023: plus 1,7 procenta). To bude způsobeno především očekávaným růstem čínského chemického průmyslu. Plány společnosti BASF předpokládají průměrnou cenu ropy Brent 80 dolarů za barel ropy a směnný kurz 1,10 dolaru za euro.

Očekává se, že EBITDA skupiny BASF před započtením mimořádných položek vzroste v roce 2024 na 8,0 až 8,6 miliardy EUR (2023: 7,7 miliardy EUR). Společnost BASF předpovídá, že volné peněžní toky skupiny BASF se budou pohybovat mezi 0,1 a 0,6 miliardami EUR (2023: 2,7 miliardy EUR). Vychází z očekávaných peněžních toků z provozní činnosti ve výši 6,6 až 7,1 mld. EUR po odečtení očekávaných plateb za pozemky, budovy a zařízení a nehmotná aktiva ve výši 6,5 mld. EUR. Vysoký odliv hotovosti související s investicemi je způsoben především investicemi do nového závodu Verbund v Číně, které dosáhnou svého absolutního vrcholu v roce 2024 a v následujících letech budou klesat.

Očekává se, že emise CO2 se v roce 2024 budou pohybovat mezi 16,7 a 17,7 miliony metrických tun (2023: 16,9 milionu metrických tun). Ve srovnání s předchozím rokem společnost očekává další emise z vyšších objemů výroby na základě rostoucí poptávky. Společnost BASF bude tomuto nárůstu čelit cílenými opatřeními ke snížení emisí, jako je zvyšování energetické účinnosti a optimalizace procesů, jakož i pokračováním přechodu na elektřinu z obnovitelných zdrojů energie.

 

O společnosti BASF

Ve společnosti BASF vytváříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Spojujeme ekonomický úspěch s ochranou životního prostředí a společenskou odpovědností. Přibližně 112 000 zaměstnanců skupiny BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků téměř ve všech odvětvích a téměř ve všech zemích světa. Naše portfolio se skládá ze šesti segmentů: Chemikálie, Materiály, Průmyslová řešení, Povrchové technologie, Výživa a péče a Zemědělská řešení. Společnost BASF dosáhla v roce 2023 tržeb ve výši 68,9 miliardy EUR. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burze cenných papírů ve Frankfurtu (BAS) a jako americké depozitní certifikáty (BASFY) ve Spojených státech. Další informace na www.basf.com.

 

BASF v České republice

Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů se distribuuje celý sortiment inovativních a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2022 měla společnost BASF v České republice okolo 70 zaměstnanců a dosáhla obratu 916 milionů EUR. Další informace jsou uvedeny na internetové stránce www.basf.cz

 

Výhledová prohlášení a prognózy

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení. Tato prohlášení jsou založena na současných odhadech a projekcích Rady výkonných ředitelů a aktuálně dostupných informacích. Výhledová prohlášení nejsou zárukou budoucího vývoje a výsledků v nich uvedených. Ty závisí na řadě faktorů; zahrnují různá rizika a nejistoty; a jsou založeny na předpokladech, které se nemusí ukázat jako přesné. Společnost BASF nepřebírá žádnou povinnost aktualizovat výhledová prohlášení obsažená v této tiskové zprávě nad rámec zákonných požadavků.

 

Jan Procházka
Jan Procházka
Manažer komunikace a veřejných záležitostí, BASF spol. s r.o.
Last Update 26. února 2024