Global Home

Izjava o isključenju odgovornosti

Općenite informacije

Ovom stranicom upravlja BASF koji je njen vlasnik te nosi i pridržava sva prava vezana za nju.

Odgovornost za sadržaj

Iako je izradi ove web stranice posvećena velika pozornost, BASF ne može jamčiti da je sadržaj koji se na njoj nalazi ili se na njega upućuje točan, potpun, pouzdan, iskoristiv, ažuran i prikladan za potrebe za koje korisnik ove internetske strance taj sadržaj upotrebljava, stoga odgovornost za provjeru svog sadržaja koji se nalazi na ovoj stranici snosi korisnik.

BASF je odgovoran za vlastite sadržaje na ovoj web stranici prema zakonima na snazi u Republici Hrvatskoj. Međutim, BASF nije obvezan nadzirati informacije koje su prenijele ili pohranile treće strane ili istraživati okolnosti koje ukazuju na nezakonito postupanje. To ne utječe na obvezu uklanjanja ili onemogućavanja upotrebe informacija prema važećim zakonima. Međutim, odgovornost je može postojati tek od trenutka saznanja za konkretnu povredu. Po prijavi povrede, BASF će odmah ukloniti predmetni sadržaj.

Ova web stranica i sve informacije o proizvodima (u daljnjem tekstu: „informacije o proizvodima“ ili „sadržaj koji se odnosi na proizvode“) daju se u obliku u kakvom jesu ibez ikakvog (izričitog ili impliciranog) jamstva, obveze i odgovornosti, u mjeri u kojoj to dopušta važeće zakonodavstvo. Osim u slučaju namjerne pogreške, BASF ne odgovara za štetu uzrokovanu ili nastalu upotrebom ili u vezi s upotrebom tih informacija. U svakom slučaju, BASF nije odgovoran i ne preuzima odgovornost za ikakve neizravne, uzgredne ili posljedične štete uzrokovane ili nastale upotrebom ili u vezi s upotrebom sadržaja objavljenog na ovoj web stranici.

Odgovornost za poveznice

Sadržaji na ovoj web stranici uključuju i poveznice na vanjske stranice nad kojima BASF nema nadzor ni mogućnost upravljanja, stoga BASF isključuje odgovornost za njihov sadržaj. Za sadržaj vanjskih web stranica uvijek je odgovoran pružatelj usluga ili operator te stranice. Prije stavljanja poveznice na neku vanjsku stranicu, provodi se provjera usklađenosti te vanjske stranice sa zakonom.. Daljnja kontrola stranica dostupnih putem poveznica provodi se nakon primitka prijave korisnika koja sadrži konkretni dokaz da je došlo do povrede zakona. Po prijavi povrede zakona, BASF će ukloniti predmetne poveznice. Nadalje, BASF isključuje odgovornost i za dostupnost tih stranica i za njihov sadržaj.

Autorsko pravo

Na sadržaj i autorske radove na ovim stranicama koje je prikupio BASF primjenjuje se Zakon o autorskom i srodnim pravima. Za kopiranje, obradu, distribuciju i bilo kakvu upotrebu tog sadržaja izvan okvira Zakona o autorskom i srodnim pravima nužna je pisana suglasnost BASF-a. U slučaju da autor sadržaja nije BASF, poštuju se autorska prava trećih strana. Sadržaji i autorski radovi trećih strana označeni su kao takvi. Međutim, ako korisnik dozna za povredu autorskog prava, može o tome obavijestiti BASF koji će , po prijavi povrede odmah ukloniti predmetni sadržaj.

Informacije o proizvodima

Informacije i dokumenti trećih strana

Ako se informacije o proizvodima koje se daju korisnicima temelje na podacima o zalihama trećih strana, iz sigurnosno-tehničkog lista uzima se datum zadnjeg ažuriranja.

Iako BASF ulaže najveće napore da osigura točnost, potpunost, pouzdanost, ažurnost i iskoristivost informacija dobivenih od trećih strana, BASF isključuje svako jamstvo ili odgovornost o istima u mjeri u kojoj je to dopušteno važećim zakonodavstvom.

Informacije i dokumenti BASF-a

Informacije o BASF-ovim proizvodima temelje se na BASF-ovim sadašnjim saznanjima i iskustvu i u skladu su s odlukama tijela za odobravanje proizvoda. Međutim, to korisnika ne oslobađa obveze da provodi vlastita ispitivanja i testiranja zbog brojnih faktora koji mogu utjecati na obradu i primjenu proizvoda. Budući da skladištenje i upotreba nisu pod nadzorom BASF-a i BASF ne može predvidjeti sve relevantne okolnosti, BASF isključuje bilo kakvu odgovornost za štetu koja proizađe iz nepravilnog skladištenja ili upotrebe.

Korištenje proizvoda u područjima i na način na koji to nije opisano u ovom priručniku, nije provjereno od strane BASF-a. To se osobito odnosi na primjene koje su obuhvaćene dozvolom ili licencom tijela za odobravanje proizvoda, ali ih BASF ne preporučuje. BASF stoga isključuje bilo kakvu odgovornost za štetu koja proizađe iz takve primjene.

Na djelovanje proizvoda mogu utjecati različiti faktori, osobito lokalno ili regionalno okruženje. BASF i BASF-ovi partneri u distribuciji isključuju svaku odgovornost za te posljedice djelovanja.

Korisnik proizvoda mora se pridržavati postojećih vlasničkih prava, zakona i propisa, odredaba iz odobrenja proizvoda i uputa. Sve izjave i informacije dane u njima podložne su promjenama bez najave.

Opći uvjeti prodaje

BASF-ovi Opći uvjeti prodaje neće se promijeniti promjenama na ovoj web stranici, njenim sadržajem, materijalima ili informacijama, osim ako je to posebno utvrđeno u pisanom obliku.

Promjene i ažuriranja

BASF može bez ikakve odgovornosti i bez najave izmijeniti ovu stranicu ili njezine dijelove i/ili prekinuti njezinu funkciju u svakom trenutku po vlastitoj odluci i isključuje odgovornost za njezino ažuriranje.

Završne odredbe

Sva eventualna potraživanja ili tužbe povezane s ovom web stranicom ili njezinom upotrebom podliježu i tumače se u skladu sa zakonima Republike Hrvatske, isključujući njezina načela sukoba zakona.