Slovenia

Naši cilji

Poslovni uspeh jutrišnjega dne pomeni ustvarjanje vrednosti za okolje, družbo in poslovanje. Postavili smo si nove finančne in nefinančne cilje, na podlagi katerih lahko naše stranke, vlagatelji, zaposleni in drugi deležniki spremljajo naš napredek.

 

 

 

Želimo rasti hitreje od trga in tako postati gospodarno uspešni in dobičkonosni. Želimo pa tudi priskrbeti odgovore za največje izzive današnjega časa. Za boj proti podnebnim spremembam in globalnemu segrevanju smo se zavezali k zvečanju obsega proizvodnje brez povzročanja dodatnih izpustov CO2 vse do leta 2030. To pomeni, da bomo emisije toplogrednih plinov ločili od notranje rasti. Osnovali smo tudi cilje za portfelj trajnostnih izdelkov, odgovorno nabavo in vključevanje zaposlenih. Varnost ljudi in okolja, vključevanje raznolikosti in upravljanje z vodo bodo ostale naše najpomembnejše naloge.

 

Finančni cilji
• Vsako leto hitrejša rast prodaje od svetovne kemične proizvodnje
• Povečati poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) pred odbitkom posebnih postavk s 3 % na 5 % na leto
• Doseči donos naložbenega kapitala (ROCE)1 precej nad povprečnimi letnimi stroški virov financiranja
• Povečati dividende na delnico na letni ravni na podlagi močnega prostega denarnega toka


Nefinančni cilji
• Ohranjati ogljično nevtralnost do leta 2030
• Do leta 2025 doseči 22 milijard s pospeševalniki prodaje2
• Pokriti 90 % naše pomembne porabe3 z ocenami trajnosti, 80 % naših dobaviteljev pa bo ob evalvaciji izboljšalo svoje rezultate na področju trajnosti
• Zagotoviti, da bo več kot 80 % naših zaposlenih družbo BASF dojemalo kot prostor, kjer lahko dosegajo uspehe in se dokazujejo


Obstoječi nefinančni cilji
• Do leta 2025 zmanjšati indeks pogostosti delovnih nezgod po vsem svetu za 200.000 delovnih ur na ≤0,1
• Do leta 2025 zmanjšati indeks motenj pri varnosti delovnega procesa za 200.000 delovnih ur na ≤0,1
• Do leta 2030 uvesti trajnostno upravljanje z vodo na vseh proizvodnih lokacijah na območjih, kjer je prisotno pomanjkanje vode, in na vseh lokacijah, kjer izvajamo koncept Verbund
• Do leta 2021 povečati delež žensk na vodstvenih položajih z disciplinsko odgovornostjo na 22–24 %

 

1 Donos naložbenega kapitala (ROCE) je merilo dobičkonosnosti našega poslovanja. Ta indeks izračunamo kot EBIT, ustvarjen v segmentih kot odstotkovna vrednost povprečnega stroška kapitalske osnove.

2 Pospeševalniki so izdelki, ki izjemno prispevajo k trajnosti v vrednostni verigi.

3 Kot pomembno porabo obravnavamo obseg naročil z dobavitelji, ki jih obravnavamo kot pomembne.