Global Home
14 sierpnia 2017
Media

BASF: Znaczny wzrost zysku w drugim kwartale, poprawa perspektyw na 2017 r

Drugi kwartał 2017 r.:

 • Sprzedaż: 16,3 mld euro (wzrost o 12%)
 • Zysk (EBIT) przed pozycjami nadzwyczajnymi: 2,3 mld euro (wzrost o 32%)
 • Zysk na akcję: 1,63 euro (wzrost o 37%), skorygowany zysk o akcję: 1,78 euro (wzrost o 37%)
 • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej: 3,0 mld euro (wzrost o 29%), wolne przepływy pieniężne: 2,1 mld euro (wzrost o 59%)

Perspektywy na 2017r.:

 • Nadal prognozuje się znaczny wzrost sprzedaży
 • Aktualnie zakłada się, że zysk (EBIT) przed pozycjami nadzwyczajnymi znacznie przewyższy ubiegłoroczny

„W II kwartale 2017 r. utrzymywała się pozytywna tendencja popytu. Piąty kwartał z rzędu zwiększyliśmy wielkość sprzedaży w ujęciu rok do roku. W porównaniu z tym samym kwartałem zeszłego roku, znacznie poprawiliśmy naszą sprzedaż i zysk” - powiedział dr Kurt Bock, Chairman of the Board of Executive Directors BASF SE.

Sprzedaż Grupy BASF wzrosła o 12% do 16,3 mld euro w porównaniu z drugim kwartałem 2016 r. Wynika to w dużej mierze z wyższych cen i większych wolumenów. Z uwagi na wyższe koszty surowców, firma podniosła ceny sprzedaży o 5%; wynikało to głównie z wyższych cen w segmencie chemikaliów. Wolumeny sprzedaży wzrosły o 3%. Różnice kursowe miały korzystny wpływ na sprzedaż, i, podobnie jak efekty portfelowe, odpowiadały za 1% wzrostu.

W drugim kwartale zysk operacyjny (EBIT) przed pozycjami nadzwyczajnymi wzrósł o 32% w ujęciu r/r do 2,3 mld euro. Ten wysoki wzrost wynikł przede wszystkim ze znacznej poprawy zysku w segmentach chemikaliów oraz ropy naftowej i gazu.  Z kolei niższy zysk odnotowano w segmentach wyrobów przetworzonych, materiałów i rozwiązań funkcjonalnych oraz rozwiązań dla rolnictwa. Negatywny wpływ na zysk, jaki miał wypadek w porcie północnym w zakładzie w Ludwigshafen w październiku 2016 r. zrównoważyła wypłata odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej w wysokości 100 mln euro, która została w dużej mierze zaksięgowana w segmencie chemikaliów.

Przychody netto na poziomie 1,5 mld euro przekroczyły poziom z drugiego kwartału ubiegłego roku o 404 mln euro. Wskaźnik zysku na akcję wyniósł 1,63 euro w drugim kwartale 2017 r. w porównaniu z 1,19 euro w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wskaźnik zysku na akcję skorygowany o pozycje nadzwyczajne i amortyzację wartości niematerialnych i prawnych wyniósł 1,78 euro (analogiczny okres 2016 r.: 1,30 euro).

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej polepszyły się z 2,3 mld euro w drugim kwartale 2016 r. do 3,0 mld euro w drugim kwartale 2017 r. Wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,1 mld euro w w porównaniu z 1,3 mld euro w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Poprawa ta wynikła głównie z wyższego dochodu netto.

Perspektywy na rok 2017

Ze względu na pozytywne tendencje makroekonomiczne w pierwszej połowie roku, BASF przyjmuje nieco bardziej pozytywne całościowe spojrzenie na warunki rynkowe panujące w 2017 r. Oczekiwania firmy dotyczące sytuacji gospodarczej na świecie w roku 2017 wyglądają następująco (poprzednia prognoza w nawiasie):

 • Wzrost produktu krajowego brutto: 2,5% (2,3%)
 • Wzrost produkcji przemysłowej: 2,5% (2,3%)
 • Wzrost produkcji chemicznej: 3,4% (bez zmian)
 • Średni kurs wymiany EUR do USD: 1,10 dolara za euro (1,05 dolara za euro),
 • Przeciętna cena ropy typu Brent za rok w wysokości 50 dolarów za baryłkę (55 dolarów za baryłkę)

„Nadal spodziewamy się znacznego wzrostu sprzedaży za cały rok - co najmniej o 6%. W związku ze znacznym wzrostem zysku w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku, oczekujemy teraz znacznego wzrostu zysku (EBIT) przed pozycjami nadzwyczajnymi, co najmniej o 11% w 2017 r.” - oświadczył Bock.

„Za pierwszą połowę 2017 r. spodziewamy się niewielkiego wzrostu zysku (EBIT) przed pozycjami nadzwyczajnymi w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. Prognoza ta uwzględnia dobry rozwój w segmencie chemikaliów w pierwszej połowie 2017 r., którego dynamika zapewne spadnie, oraz słabszą od pierwotnie oczekiwanej cenę ropy i dolara. Czynniki te mają negatywny wpływ na zysk firmy BASF” - stwierdził Bock.

Rozwój poszczególnych segmentów

Sprzedaż w sektorze Chemicals, wzrosła o 25% w porównaniu do drugiego kwartału 2016, uzyskując poziom 4,0 mld euro. W dużej mierze wynikło to ze znacznie wyższych cen, szczególnie w dziale monomerów. Różnice kursowe miały pozytywny wpływ na sprzedaż, natomiast wolumeny uległy nieznacznemu spadkowi. Zysk (EBIT) przed pozycjami nadzwyczajnymi wyniósł 1,1 mld euro, co stanowi poprawę o 662 mln euro w porównaniu do drugiego kwartału 2016 r., przede wszystkim w związku z wyższymi marżami w działach monomerów i petrochemii. Koszty stałe ogólnie nieznacznie się obniżyły. Sprzedaż w pierwszym półroczu wzrosła o 30% i wyniosła 8,2 mld euro. Zysk (EBIT) przed pozycjami nadzwyczajnymi zwiększył się o 1.2 mld euro do 2,1 mld euro, przede wszystkim z uwagi na wyższe marże i wolumeny.

W segmencie Performance Products sprzedaż na poziomie 4,1 mld euro przekroczyła o 4% poziom z drugiego kwartału ubiegłego roku ze względu na podwyżki cen oraz wzrost wolumenów we wszystkich działach. Różnice kursowe miały korzystny wpływ na sprzedaż; efekty portfelowe spowolniły dynamikę wzrostu sprzedaży. Ciągła presja na marże, głównie spowodowana rosnącymi cenami surowców i trudnymi warunkami rynkowymi w poszczególnych branżach spowodowała spadek zysku (EBIT) przed pozycjami nadzwyczajnymi o 107 mln euro do 405 mln euro. Sprzedaż w pierwszym półroczu wyniosła 8,4 mld euro, co stanowi wzrost o 6% w porównaniu z analogicznym okresem w zeszłym roku. Zysk (EBIT) przed pozycjami nadzwyczajnymi zmniejszył się o 147 mln euro do 920 mln euro.

W segmencie Functional Materials & Solutions sprzedaż w drugim kwartale wzrosła o 12%, do 5,3 mld euro. Wzrost ten wynikł w szczególności z wyższych wolumenów sprzedaży, z nabycia branży Chemetall od Albemarle w grudniu 2016 r. oraz z wyższych cen. Korzystny wpływ na sprzedaż miały też różnice kursowe. Firmie BASF udało się zwiększyć wolumeny sprzedaży do przemysłu motoryzacyjnego. Zysk (EBIT) przed pozycjami nadzwyczajnymi spadł o 113 mln euro do 422 mln euro. Wzrost zysku w dziale katalizatorów i pozytywny wpływ branży Chemetall tylko częściowo mogły zrównoważyć ogólnie niższe marże i wyższe koszty stałe. Sprzedaż w pierwszym półroczu wzrosła o 15% i wyniosła 10,5 mld euro. W porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku zysk (EBIT) przed pozycjami nadzwyczajnymi zmniejszył się o 38 mln euro i wyniósł 953 mln euro.

Sprzedaż w segmencie Agricultural Solutions wzrosła o 5% w porównaniu z drugim kwartałem ubiegłego roku, do 1,5 mld euro. Wynikło to przede wszystkim z większych wolumenów, szczególnie w Ameryce Północnej i Europie Wschodniej, jak również z dodatnich różnic kursowych. Ceny nieznacznie spadły w porównaniu z drugim kwartałem 2016 r. W porównaniu z analogicznym kwartałem 2016 r., zysk (EBIT) przed pozycjami nadzwyczajnymi spadł o 48 mln euro do 272 mln euro. Wynikło to, między innymi, z niższych średnich marż spowodowanych zmianą asortymentu produktowego. Sprzedaż w pierwszym półroczu wzrosła o 4% w ujęciu r/r i wyniosła 3,4 mld euro. Zysk (EBIT) przed pozycjami nadzwyczajnymi zmniejszył się o 106 mln euro do 805 mln euro.

W porównaniu z drugim kwartałem 2016 r. w segmencie Oil & Gas, dzięki wyższym wolumenom oraz cenom, sprzedaż wzrosła aż o 32%, do 814 mln euro. Wzrost wolumenów wynikł głównie ze zwiększenia się wolumenów sprzedaży gazu, jak również z działalności dźwigów na wodach terytorialnych Libii w czerwcu. Wolumeny produkcji zrównały się z poziomami drugiego kwartału ubiegłego roku. Zysk (EBIT) przed pozycjami nadzwyczajnymi poprawił się o 89 mln euro do 183 mln euro. Wynika to w dużej mierze z wyższych cen i większych wolumenów sprzedaży. Znacznie wzrósł dochód netto. Sprzedaż w segmencie w pierwszym półroczu wzrosła o 34% w ujęciu r/r i wyniosła 1,6 mld euro. Zysk (EBIT) przed pozycjami nadzwyczajnymi zwiększył się o 193 mln euro, do 353 mln euro.

Z wynikiem 476 mln euro, sprzedaż w segmencie pozostałych produktów była o 2% niższa od poziomu z drugiego kwartału poprzedniego roku, co wynikło z niższych obrotów surowcami. Zysk (EBIT) przed pozycjami nadzwyczajnymi zwiększył się o 61 mln euro do minus 151 mln euro, przede wszystkim ze względu na efekty wyceny długoterminowego programu motywacyjnego.

Sprzedaż w segmencie pozostałych produktów w pierwszym półroczu wyniosła 1,1 mld euro, co stanowi wzrost o 13% w porównaniu z analogicznym okresem w zeszłym roku. Zysk (EBIT) przed pozycjami nadzwyczajnymi poprawił się o 30 mln euro do minus 401 mln euro.

O firmie BASF

W BASF tworzymy chemię dla zrównoważonego rozwoju. Łączymy sukces gospodarczy z ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Około 114 000 pracowników Grupy BASF przyczynia się do sukcesu naszych klientów, reprezentujących niemal wszystkie branże i kraje świata. Rozwijamy nasze portfolio w pięciu segmentach: Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions oraz Oil & Gas. W 2016 r. firma BASF osiągnęła obroty w wysokości blisko 58 mld euro. Akcje BASF są notowane na giełdach we Frankfurcie (BAS), w Londynie (BFA) i Zurychu (BAS). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej  www.basf.com.

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Ta informacja prasowa zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości. Powyższe stwierdzenia opierają się na aktualnych szacunkach i projekcjach kierownictwa BASF oraz dostępnych obecnie informacjach. Nie stanowią one gwarancji przyszłych wyników, wiążą się z pewnym ryzykiem i niepewnością, które trudno przewidzieć, oraz opierają się na założeniach dotyczących przyszłych zdarzeń, które mogą być nieprecyzyjne. Wiele czynników może wpływać na faktyczne wyniki, wykonanie lub osiągnięcia BASF w taki sposób, że mogą one różnić się w istotny sposób od wyrażonych w tych stwierdzeniach lub wynikających z nich. BASF nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za aktualizowanie stwierdzeń dotyczących przyszłości, zawartych w niniejszej informacji prasowej.

Andreas Gietl_BASF Polska_Kongres Polska Chemia (14).jpg
Ostatnia aktualizacja 14 sierpnia 2017