Global Home
štvrtok, 18. júna 2015
Médiá

OZ PREVEDA vyhlásilo víťazov VII. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2015

Slávnostné vyhodnotenie sa nieslo v znamení prestížneho ocenenia udeleného pri príležitosti 150. výročia spoločnosti BASF.

Bratislava, 18. júna 2015 - Občianske združenie PREVEDA slávnostne vyhlásilo výsledky VII. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov. Ojedinelým a inovatívnym spôsobom organizovaná konferencia, zameraná na vybrané odbory prírodných, lekárskych a chemických vied, priniesla bezmála 200 vynikajúcich odborných štúdií.

OZ PREVEDA i tento rok vyhlásilo víťazov jednotlivých sekcií, ako i celkového víťaza konferencie, ktorým sa stala mladá ambiciózna študentka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Adriána Furdová, ktorá sa na konferecii prezentovala dvomi prácami  „Južný Sudán: Využitie smartfónu ako zobrazovacej techniky pri vyšetrení očného pozadia pacientov v krajinách tretieho sveta“ a „Projekt fyzioHD - Videoprojekt praktických cvičení na predmet Fyziológia“. Obe práce priniesli skvelé inovatívne nápady, aplikačné a edukačné výstupy, predstavovali významnú záslužnú prácu autorky a rovnako tak jej veľkú dávku odhodlania pomáhať originálnym ľahko dostupným spôsobom alternatívnou diagnostikou a manažmentom očných ochorení v rozvojových štátoch. Celková víťazka získala tzv. cenu Prevedy, účelovo viazanú finančnú podporu chemickej spoločnosti BASF na rozvíjanie vedeckých cieľov víťaza.

„S organizátormi konferencie máme spoločný cieľ, stáť na začiatku vývoja odbornej osobnosti talentovaného a zanieteného človeka a napomôcť mu pri jeho ďalšej vedeckej práci. Veríme, že finančná podpora poskytne priestor pre ďalšiu výskumnú činnosť a nové vedecké poznatky budú môcť byť následne využité v oblasti humanitnej medicíny,“ povedala Edita Hippová, konateľka spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o..

Konferencia poskytuje možnosť jednoduchým spôsobom prezentovať odborné štúdie, viesť interaktívnu diskusiu, hodnotiť jednotlivé príspevky, ktorými sú účastníci zapojení do súťaže o zaujímavé ceny a navyše možnosť publikovať svoje štúdie v recenzovanom zborníku príspevkov.

Vyvrcholením aktuálneho ročníka konferencie bolo vyhlásenie prestížneho ocenenia tzv. konferenčný pas - účelovo viazaného k realizácii konferenčnej cesty udelené spoločnosťou BASF pri príležitosti svojho 150. výročia víťazovi v sekcii „Trvalo udržateľný rozvoj“.

O víťazovi v sekcii „Trvalo udržateľný rozvoj“ sa rozhodlo priamo na slávnostnom ukončení konferencie. Jednotliví účastníci registrovaní do danej sekcie prezentovali svoje projekty, plány a v panelovej diskusii odpovedali na otázky prítomných hostí. Organizačná komisia rozhodla prideliť tzv. konferenčný pas Ing. Kristíne Nagyoveji, pôsobiacej na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so štúdiou „Výskyt koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám v odpadových vodách z nemocníc a možnosti ich eliminácie“. Víťazná štúdia poukazuje na celosvetový problém, vysoko aktuálnu problematiku bakteriálnej rezistencie voči antibiotikám prevažne z nemočných odpadových vôd, s ktorou sa budú musieť vedci skôr či neskôr vysporiadať a ponúknuť adekvátne riešenia.

„V 150 ročnej histórii spoločnosti BASF boli uskutočnené mnohé technologické objavy, ktoré podporujú udržateľný rozvoj a prispievajú k celkovej prosperite ľudstva. Teší nás, keď naša dlhodobá podpora podnecuje mladých vedcov v ich ďalšej odbornej práci, ktorá už teraz prináša pozitívne dopady na spoločnosť. Sme radi, že aktuálny ročník konferencie bol plodný na zaujímavé a trvalo udržateľné riešenia.,“ povedala Edita Hippová, konateľka spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o.

„Spolupráca Občianskeho združenia Preveda so spoločnosťou BASF je výborná ukážka ako efektívne a priamo podporiť vedecké snaženie mladej vedeckej obce. Vytvorenie vhodných podmienok pre výskum a experimentálnu prácu je základný pilier pre následnú prezentáciu dosiahnutých špičkových výsledkov. Účastníci konferencie sa každoročne prezentujú vysoko hodnotnými odbornými štúdiami a odvádzajú kus úctyhodnej a kvalitnej práce, za čo im patrí obrovský obdiv a uznanie. Veríme, že tento moderný spôsob vzdelávania ponúkol opäť množstvo skvelých originálnych prác a zaujímavých diskusií. Jednotlivé príspevky sa kumulujú v stále narastajúcej databáze abstraktov v elektronickom zborníku (www.abstracts.preveda.sk), ktorý ponúka nespočetné množstvo aktuálnych a užitočných vedeckých informácií..“ dodal Ing. M. Ferko z Občianskeho združenia PREVEDA.

O Občianskom združení PREVEDA
Občianske združenie PREVEDA vzniklo spojením ľudí, ktorí majú snahu pretvárať spoločnosť, v ktorej žijeme, za účelom prispieť v čo najväčšej miere k jej zlepšeniu, poukázať na jej nedostatky a spoločne sa pokúšať o ich riešenie. Sme nápomocní v oblasti vzdelávania, kultúry, osvety, sociálnej výchovy. Máme ambície osloviť prevažne mladšiu generáciu, ľudí ktorí majú podobné zmýšľanie a už v rannom veku im napomôcť k ich osobnému rozvoju, k ich budúcemu úspechu, vzdelaniu a všeobecnému prehľadu, na čo najvyššej úrovni.

O spoločnosti BASF
Spoločnosť BASF tvorí chémiu – a robí tak už 150 rokov. Spoločnosť má veľmi široké produktové portfólio zahŕňajúce chemikálie, plasty, stavebné materiály, produkty pre ochranu rastlín, jemnú chémiu a ropné produkty i zemný plyn. Ako popredná svetová chemická spoločnosť spája ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia.

Prostredníctvom vedy a inovácií umožňuje svojim zákazníkom reagovať v takmer každom priemyselnom odvetví na súčasné i budúce potreby spoločnosti. Naše produkty a riešenia prispievajú k šetrnému hospodáreniu so zásobami, zaručujú zdravú výživu a pomáhajú zlepšovať kvalitu ľudského života. Tento prínos je zhrnutý v našom korporátnom cieli: Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. BASF ku koncu roka 2014 zamestnávala 113 000 ľudí a v roku 2014 vykázala tržby vo výške 74 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.

BASF v Slovenskej republike
Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj na poli bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentným partnerom všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva, ku koncu roka 2014 mala spoločnosť BASF na Slovensku 190 zamestnancov a v roku 2014 dosiahla obrat vo výške 142 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia štvrtok, 18. júna 2015