Global Home
Firemné a finančné správy  |  utorok, 5. marca 2019
Médiá

Spoločnosť BASF zaznamenala v roku 2018 mierny nárast tržieb a pokles príjmov

Zhrnutie roka 2018:

  • Obrat z predaja vo výške 62,7 mld. eur  (medziročný nárast o 2 %)
  • EBIT pred započítaním špeciálnych položiek vo výške 6,4 mld. eur (medziročný pokles o 17 %)
  • Peňažné toky z prevádzkových činností vo výške 7,9 mld. eur (pokles o 10 %)
  • Voľný peňažný tok v hodnote 4 mld. eur
  • Navrhovaná dividenda za finančný rok 2018 vo výške 3,20 eur (2017: 3,10 eur)

Výhľad na rok 2019:

  • Očakáva sa mierny rast tržieb, najmä z vyšších objemov predaja a vplyvov portfólia
  • EBIT pred započítaním špeciálnych položiek sa očakáva mierne nad úrovňou roku 2018

                                                                                                                                              Ludwigshafen, Nemecko – Spoločnosť BASF v minulom roku dosiahla tržby vo výške 62,7 mld. eur, čo predstavuje nárast o 2 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Prevádzkový zisk (EBIT) pred započítaním špeciálnych položiek klesol na 6,4 mld. eur v porovnaní so 7,6 mld. eur v predchádzajúcom roku. Možno to pripísať najmä segmentu Chemikálií, ktorý predstavoval približne dve tretiny z celkového poklesu príjmov. V druhej polovici roka prudko klesli marže izokyanátov. Taktiež marže krakovania boli v roku 2018 vo všetkých regiónoch nižšie než sa očakávalo.

Rok 2018 celkovo charakterizoval zložitý globálny hospodársky aj geopolitický vývoj a obchodné konflikty. V druhej polovici roka spoločnosť BASF pocítila spomalenie hospodárskeho rastu na kľúčových trhoch, najmä v automobilovom priemysle, čo je jej najväčší spotrebiteľský sektor. Výrazne klesol najmä dopyt zo strany čínskych zákazníkov, k čomu prispeli aj obchodné konflikty medzi Spojenými štátmi a Čínou. Na celom svete vzrástla neistota. Mnohí účastníci trhu preto konali veľmi opatrne.

„Rok 2019 je strategicky prechodný rok. Budeme sa snažiť čeliť všetkým výzvam globalizovaného sveta a využiť ich pre svoj prospech. Tohtoročné aktivity spoločností budú jednoznačne smerovať k uspokojeniu potrieb našich zákazníkov,“ uviedol predseda predstavenstva spoločnosti BASF Dr. Martin Brudermüller, ktorý predložil finančné údaje za rok 2018 spolu s finančným riaditeľom Dr. Hans-Ulrichom Engelom.

Nárast tržieb a cien

Spoločnosť BASF v roku 2018 zvýšila ceny vo všetkých segmentoch a divíziách. Objemy predaja sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom mierne zvýšili: vyššie objemy v segmentoch Functional Materials & Solutions (Funkčné materiály a riešenia) a Agricultural Solutions (Poľnohospodárske riešenia) boli čiastočne kompenzované nižšími objemami v segmentoch Performance Products (Zušľachťujúce produkty) a Chemicals (Chemikálie). Hlavným dôvodom nižších objemov v segmente Performance Products bol výpadok v závode na výrobu citralu v Ludwigshafene, ktorý opäť obnovil výrobu v druhom štvrťroku. Objemy predaja v segmente Chemicals negatívne ovplyvnila nižšia hladina vody v rieke Rýn.
V závode v Ludwigshafene bolo po väčšinu tretieho a štvrtého štvrťroka takmer nemožné prijímať dodávky surovín lodnou dopravou. V dôsledku toho bola spoločnosť BASF nútená znížiť mieru využitia kapacity zariadenia v Ludwigshafene. Tým sa znížili príjmy za rok 2018 približne o 250 miliónov eur.

K poklesu EBIT pred započítaním špeciálnych položiek prispeli aj nižšie príjmy v segmentoch Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions a Performance Products. Negatívny vplyv mala nepochybne  aj nevhodne načasovaná augustová akvizícia spoločnosti Bayer a to najmä vzhľadom na sezónnosť obchodovania s osivom, ktorá vytvára príjem primárne v prvej polovici roka.

Hlavne v dôsledku akvizícií dosiahli špeciálne položky hodnotu mínus 320 mil. eur, oproti mínus 58 mil. eur v predchádzajúcom roku. EBIT poklesol o 20 % na 6 mld. eur, EBITDA dosiahol 9,2 mld. eur v porovnaní s 10,8 mld. eur v roku 2017. Zisk na akciu klesol v roku 2018 zo 6,62 eur na 5,12 eur. Po zohľadnení špeciálnych položiek a amortizácie nehmotného majetku dosiahol zisk na akciu 5,87 eur, čo je pokles o 0,57 eur oproti predchádzajúcemu roku.

Solídne výsledky BASF na Slovensku

„Minuloročný obrat spoločnosti BASF na Slovensku presiahol 160 miliónov eur. Zaznamenali sme nárast predaja najmä v divízii Stavebná chémia, ktorá slovenský trh zásobuje stovkami produktov v segmente stavebníctva. Rovnako aj divízia Care Chemicals, ktorá dodáva prípravky v oblasti výživy a domácej i osobnej starostlivosti, pozitívne prispela k celkovým lokálnym výsledkom. Na druhej strane, zmena obchodného modelu v divízii Coatings spôsobila pokles v medziročnom obrate, ale nemala vplyv na marže. Znížený dopyt v divízii Monoméry prispel k miernemu zníženiu celkových výsledkov,“ okomentovala výsledky Edita Hippová, konateľka spoločnosti BASF Slovensko, spol. s r.o.

Peňažné toky skupiny BASF v roku 2018

Peňažné toky z prevádzkových činností klesli z 8,8 mld. eur na 7,9 mld. eur. Dôvodom bolo najmä zníženie čistého zisku. Zmena čistého prevádzkového kapitálu v roku 2018 znížila peňažné toky o 530 mil. eur, v porovnaní s mínus 1,2 mld. eur v roku 2017. Peňažné prostriedky použité na investičné aktivity sa zvýšili zo 4 mld. eur na 11,8 mld. eur. Čisté platby za akvizície a odpredaje v roku 2018 dosiahli 7,3 mld. eur, najmä v súvislosti s akvizíciou podnikov a aktív spoločnosti Bayer. Platby za nehnuteľnosti, stroje a zariadenia a nehmotný majetok klesli o 102 mil. eur na 3,9 mld. eur. Voľný peňažný tok, ktorý dosiahol úroveň 4 mld. eur, bol opäť silný, no o 744 mil. eur nižší v porovnaní s úrovňou z roku 2017 v dôsledku poklesu peňažných tokov z prevádzkových činností.

Navrhovaná dividenda vo výške 3,20 eur

„Spoločnosť BASF chce zvýšiť svoju dividendu aj v náročných časoch. Z tohto dôvodu navrhneme na Výročnom zasadnutí akcionárov dividendu vo výške 3,20 eur na akciu, čo je o 0,10 eur viac než v predchádzajúcom roku. Podiel spoločnosti BASF teda ponúka veľmi atraktívny dividendový výnos vo výške 5,3 % na základe ceny akcií na konci roka 2018,“ uviedol Brudermüller.

Implementácia stratégie spoločnosti BASF

Spoločnosť BASF ďalej rozvinula svoju stratégiu, ktorú systematicky implementuje, a doplnila ju o viaceré opatrenia. Ako prvý krok, spoločnosť od 1. januára zmenila organizačné rozdelenie svojich 14 000 zamestnancov, ktorí predtým pracovali v centrálnych jednotkách. Tento presun do operačných divízií bude pokračovať do konca tretieho štvrťroka 2019.

„Približne 20 000 kolegov bude bližšie k našim zákazníkom. To nám umožní lepšie rozpoznávať ich potreby, rozvíjať nápady a rýchlejšie ich zavádzať,“ verí Brudermüller. Zmeny v organizačnej štruktúre ovplyvňujú oblasti ako výskum a vývoj, inžinierstvo, dodávateľský reťazec, obstarávanie, ľudské zdroje, informačné služby a životné prostredie, zdravie a bezpečnosť.

Spoločnosť BASF zmenila tiež svoju štruktúru vnútropodnikových výkazov a správ a k 1. januáru 2019 má šesť segmentov namiesto štyroch. Sú to: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. „Týmto bude naše vykazovanie transparentnejšie a bude sa dať ľahšie porovnať s našou konkurenciou,“ uviedol Brudermüller.

Spoločnosť BASF zaviedla množstvo opatrení zameraných na ďalší rozvoj svojho portfólia. Napríklad dokončila prevod svojho podniku s chemikáliami na úpravu vlastností papiera a vody na spoločnosť Solenis. Spoločný podnik, v ktorom má spoločnosť BASF podiel 49 %, vykazoval v roku 2017 pro forma predaj vo výške okolo 2,4 mld. eur a mal približne 5 200 zamestnancov.

Investície do organického rastu v Ázii

Čína je dnes kľúčový trh nielen v Ázii aj v celosvetovom meradle – tak pre spoločnosť BASF ako aj pre celý chemický priemysel. „Spoločnosť BASF chce rásť rýchlejšie než svetový chemický trh. Preto musíme participovať na raste v Číne, ktorá je najväčším svetovým trhom s chemikáliami,“ uviedol Brudermüller a vymenoval niekoľko investičných projektov, s ktorými chce spoločnosť BASF ďalej posilňovať svoje postavenie v Ázii a urýchliť organický rast.

Napríklad koncom októbra 2018 spoločnosť BASF podpísala dohodu s čínskym ropno-chemickým koncernom SINOPEC o rozšírení svojho partnerstva vo Verbunde v čínskom meste Nanking. Spoločný podnik BASF-YPC bude investovať do 50 % podielu na vybudovanie ďalšieho zariadenia na parné krakovanie s kapacitou 1 milión metrických ton etylénu ročne. Spoločnosť SINOPEC Yangtzi Petrochemical investuje ďalších 50 %. Okrem toho spoločnosť BASF a koncern SINOPEC spoločne preskúmajú nové obchodné príležitosti na rýchlo rastúcom čínskom trhu v oblasti akumulátorových hmôt.

Ďalší trh, kde chce spoločnosť BASF investovať, je India. Spoločnosť nedávno podpísala memorandum o porozumení s indickou spoločnosťou Adani, aby preskúmala významnú spoločnú investíciu do hodnotového reťazca akrylových látok. Určená lokalita bude v prístave Mundra v indickom štáte Gudžarát. Pôjde doposiaľ o najväčšiu investíciu spoločnosti BASF v Indii a zároveň jej prvé výrobné zariadenie s neutrálnymi emisiami CO2.

Rámcová dohoda podpísaná v januári 2019 s vládou juhočínskej provincie Kuang-tung vymedzuje ďalšie podrobnosti plánu spoločnosti BASF o zriadení nového Verbundu v meste Čan-ťiang. Na realizáciu tohto projektu sú k dispozícii pozemky s rozlohou viac ako 9 km2. Podľa názoru spoločnosti BASF je nová lokalita ideálna, pretože môže využívať prírodné zdroje mesta Čan-ťiang, prístav s hlbokou vodou a výborné dopravné spojenia do priemyselných centier provincie Kuang-tung.

Výhľad na rok 2019

Spoločnosť BASF očakáva, že v roku 2019 bude globálna ekonomika rásť o 2,8%, pomalšie než v roku 2018 (3,2%). V Európskej únii spoločnosť očakáva slabší rast domáceho dopytu aj dopytu po vývoze z tretích krajín. Na druhej strane spoločnosť BASF predpokladá, že Spojené štáty dosiahnu solídny rast, hoci stimulačný účinok daňovej reformy by mal byť menej výrazný než v roku 2018. Rast v Číne bude pravdepodobne pokračovať pomalším tempom, no v porovnaní s vyspelými ekonomikami zostane naďalej vysoký. Naopak, hospodárske oživenie v Brazílii by podľa očakávania malo pretrvávať.

Výhľad vychádza z nasledovných dodatočných ekonomických predpokladov na rok 2019:

  • Rast celosvetovej chemickej výroby o 2,7 % v roku 2019 (2018: +2,7 %)
  • Priemerná cena ropy Brent vo výške 70 amerických dolárov za barel
  • Priemerný výmenný kurz 1,15 amerických dolárov za euro

„Očakávame tiež pokračovanie rastu v našich spotrebiteľských odvetviach. V automobilovom priemysle predpokladáme mierne oživenie po minuloročnej nižšej produkcii,“ uviedol Brudermüller. Výhľad spoločnosti BASF tiež predpokladá, že obchodné konflikty medzi USA a ich obchodnými partnermi sa v priebehu roka zmiernia a že Brexit sa obíde bez širších hospodárskych dôsledkov.

„Aj keď trhové prostredie je náročné a charakterizuje ho vysoká miera neistoty, naším cieľom je profitovať. Očakávame mierny rast tržieb, najmä z vyšších objemov predaja a vplyvov portfólia. Chceme mierne zvýšiť EBIT pred započítaním špeciálnych položiek. Okrem toho očakávame, že návratnosť investovaného kapitálu (ROCE) bude mierne vyššia než percento nákladov na kapitál, no mierne poklesne v porovnaní s úrovňou roku 2018,“ uviedol predseda predstavenstva spoločnosti BASF.

Brudermüller zdôraznil, že prvé dva štvrťroky roku 2019 budú relatívne slabé: „Po prvé, v prvom polroku 2018 sme stále profitovali z vysokých marží izokyanátov, takže základ pre porovnanie je veľmi vysoký. Po druhé, náklady spojené s implementáciou našej stratégie budú mať vplyv na výnosy, rovnako ako aj vyšší počet plánovaných obratov závodov než v predchádzajúcom roku. Rozhodujúcimi faktormi na dosiahnutie našich cieľov pre rok 2019 sú lepšie obchodné výsledky, solídny spotrebiteľský dopyt, ako aj prvé príspevky z nášho strategického programu excelentnosti v druhej polovici roka. Štrukturálne zmeny, ktoré sme iniciovali v spoločnosti BASF, taktiež výrazne zvýšia negatívne špeciálne položky v roku 2019.“

O spoločnosti BASF

V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, ochranu životného prostredia a sociálnu zodpovednosť. Približne 122 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach takmer na celom svete. Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do šiestich segmentov: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roku 2018 dosiahla BASF obrat okolo 63 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (BAS). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na www.basf.com.

BASF v Slovenskej republike

Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už viac ako 25 rokov. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj v rámci bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentný partner všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva. Ku koncu roka 2018 mala spoločnosť BASF na Slovensku 195 zamestnancov a dosiahla obrat viac ako 160 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Výhľadové vyhlásenia a prognózy

Táto tlačová správa obsahuje výhľadové vyhlásenia. Tieto vyhlásenia vychádzajú z aktuálnych odhadov a prognóz vedenia spoločnosti BASF a aktuálne dostupných informácií. Nie sú zárukou budúcej výkonnosti, zahŕňajú určité riziká a neistoty, ktoré sa ťažko predvídajú, a vychádzajú z predpokladov o budúcich udalostiach, ktoré nemusia byť presné. Množstvo faktorov môže spôsobiť, že skutočné výsledky, výkon alebo úspechy spoločnosti BASF sa budú zásadne odlišovať od tých, ktoré je možné vyjadriť alebo naznačiť v takýchto vyhláseniach. Spoločnosť BASF nie je povinná aktualizovať výhľadové vyhlásenia obsiahnuté v tejto tlačovej správe.

 

Silvia Tajblikova
Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia utorok, 5. marca 2019