Global Home
štvrtok, 6. júla 2017
Médiá

Spoločnosť BASF presadzuje digitalizáciu celosvetového výskumu

  • Intenzívnejšie využívanie digitálnych technológií posilňuje vedúce postavenie spoločnosti BASF v oblasti chemických inovácií
  • Najväčší superpočítač v chemickom priemysle vytvára pre výskumníkov nové príležitosti komplexného modelovania
  • Tlačová konferencia o výskume predstavila široké využitie digitálnych nástrojov na vývoj inovatívnych produktov

Ludwigshafen, Nemecko – 6. júl 2017 – Strategickým cieľom spoločnosti BASF je v rozhodujúcej miere využívať obrovské možnosti, ktoré ponúka digitalizácia v rámci celého hodnotového reťazca. Pritom výskum a vývoj zohráva najdôležitejšiu úlohu z hľadiska ďalšieho zvyšovania inovatívnej sily a konkurencieschopnosti prostredníctvom využívania nových technológií. Spoločnosť BASF počas tlačovej konferencii o výskume vo svojej centrále, v Ludwigshafene, ponúkla pohľad do oblasti digitalizácie chemického výskumu, ako aj jeho nástrojov a aplikácií.

„S narastajúcim využívaním digitálnych technológií v oblasti výskumu a vývoja posilňujeme postavenie spoločnosti BASF ako najinovatívnejšej spoločnosti v oblasti chemického priemyslu na svete,“ uviedol Dr. Martin Brudermüller, podpredseda predstavenstva a technologický riaditeľ spoločnosti BASF SE. Najmä nový superpočítač umožní odborníkom spoločnosti BASF veľmi efektívne skúmať zložité otázky, čím sa skráti čas potrebný na uvedenie nových produktov na trh, vysvetlil Brudermüller a dodal: „Vďaka tomu budeme schopní lepšie spĺňať požiadavky našich zákazníkov na chemické inovácie, ktoré sú na mieru prispôsobené ich potrebám.“

Na tlačovej konferencii odborníci z rôznych oblastí aplikácie hovorili o tom, ako digitalizácia výskumu a vývoja funguje v praxi. Kľúčovým prvkom je nový superpočítač, ktorý bude uvedený do prevádzky toto leto v Ludwigshafene. S výkonom 1,75 petaflopov má približne 10-násobne vyšší výpočtový výkon než aký spoločnosť BASF v súčasnosti dedikuje vedeckému programovaniu. V rebríčku 500 najväčších počítačových systémov na svete je superpočítač spoločnosti BASF aktuálne na 65. mieste. V online súťaži zamestnanci hlasovali za to, aby superpočítač dostal meno „Quriosity“ (zvedavosť), čo výstižne označuje jeho obrovský potenciál prinášať prelomové objavy v oblasti vývoja produktov.

Virtuálne pokusy a reálne fyzické experimenty sa navzájom dopĺňajú
Digitálne technológie majú rýchlo rastúci vplyv na výskum a vývoj. Správa veľkého množstva dát sa stala rozhodujúcim faktorom budúceho vedeckého a ekonomického úspechu. Vďaka digitálnemu prístupu spoločnosti BASF ide virtuálne modelovanie a počítačová simulácia ruka v ruke s fyzickými pokusmi v laboratóriu – navzájom sa totiž dopĺňajú. Simulácie pomáhajú pri navrhovaní experimentov a uľahčujú prognózovanie, zatiaľ čo samotné experimenty prinášajú merateľné výsledky a vyhodnocujú počítačové modely. To vedie k lepšiemu pochopeniu chemických produktov a procesov, a umožňuje tak dosahovať väčšiu mieru inovácií v kratšom časovom období.

Digitalizácia poskytuje výskumným pracovníkom ďalšie príležitosti na realizáciu ich tvorivých nápadov a intenzívnu spoluprácu s ostatnými kolegami po celom svete. Podľa názoru odborníkov spoločnosti BASF je nevyhnutné integrovať digitálne technológie priamo do každodennej práce výskumno-vývojových jednotiek. Potrebný je priamy prístup k znalostným systémom, pretože umožňuje efektívne riešenie problémov a otvára nové obzory. Napríklad platforma založená na cloudových aplikáciách podstatne uľahčí všetkým výskumníkom rozširovanie znalostných sietí.

Úspešné projekty výskumných pracovníkov spoločnosti BASF v ostatných mesiacoch už jasne preukázali obrovský potenciál, ktorý ponúka digitalizácia výskumu. Vedci napríklad po prvý raz dokázali vykonať systematické skúmanie údajov o katalyzátoroch používaných pri výrobe medziproduktu etylénoxidu. Skúmanie ukázalo korelácie medzi zložením prípravkov a aplikačnými vlastnosťami katalyzátorov, čo umožnilo presnejšie a rýchlejšie predpovedať ich výkonnosť a životnosť.

Cielené prehľadávanie veľkých objemov dát
Digitálne technológie zohrali zásadnú úlohu aj pri modelovaní nového funkčného polyméru pre stabilnú receptúru aktívnej zložky. Odborníci spoločnosti BASF dokázali z viac ako 10 000 možností nájsť vhodnú polymérovú štruktúru. Následná syntéza viedla k požadovanému polymérovému prípravku, čo umožnilo vytvoriť výrazne koncentrovanejšiu emulziu. Takéto modelovanie sa teraz stalo pevnou súčasťou vývoja prípravkov.

Pomocou „získavania dát“ je možné získať užitočné znalosti z veľmi veľkého množstva existujúcich údajov. Pri vývoji produktov alebo procesov v oblasti biotechnológií môže ísť napríklad o zrýchlenú identifikáciu sľubných enzýmov alebo objav vhodných baktérií.

Agronomické modely pomáhajú poľnohospodárom
Spoločnosť BASF zohráva dôležitú úlohu aj v oblasti digitálnej transformácie poľnohospodárstva, kde sa spolieha na internú aj externú spoluprácu. Napríklad online aplikácia Maglis® pomáha poľnohospodárom efektívnejšie využívať dostupné informácie a robiť lepšie rozhodnutia týkajúce sa obrábania polí. Firma ZedX, ktorú spoločnosť BASF kúpila koncom mája, sa špecializuje na vývoj agronomických modelov počasia, rastu rastlín a zamorenia chorobami, burinou a škodcami. Obe organizácie už spoločne vyvinuli model, ktorý na základe poveternostných a environmentálnych podmienok identifikuje správny okamih na aplikáciu herbicídu od spoločnosti BASF.

Údaje o výskume a vývoji ilustrujú vysokú mieru angažovanosti
Spoločnosť BASF sa snaží udržať svoje výdavky na výskum a vývoj na vysokej úrovni predchádzajúcich rokov. V roku 2016 dosiahli jej výdavky na výskum a vývoj 1,863 miliárd eur, čo bolo mierne pod hranicou predchádzajúceho roka (1,953 mld. eur) v dôsledku štrukturálnych úprav činností v oblasti biotechnológie rastlín. Výskumné aktivity spoločnosti BASF v roku 2016 zahŕňali približne 3 000 projektov, na ktorých pracuje v rámci celého sveta asi 10 000 zamestnancov z oblasti výskumu a vývoja. Jedným z kľúčových pilierov Znalostného Verbundu zostáva celosvetová sieť partnerských spoluprác v mnohých rôznych disciplínach, ktorej súčasťou je približne 600 univerzít, výskumných ústavov a obchodných spoločností.

O spoločnosti BASF
V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Približne 114 000 zamestnancov koncernu BASF prispieva k úspechu našich zákazníkov prakticky vo všetkých odvetviach na celom svete. Portfólio spoločnosti BASF je rozdelené do piatich segmentov: Chemicals, Performance Products, Functional Material & Solutions, Agricultural Solutions a Oil & Gas. V roku 2016 dosiahla BASF obrat okolo  58 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (BAS). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese http://www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.

BASF v Slovenskej republike
Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj na poli bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentným partnerom všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva, ku koncu roka 2016 mala spoločnosť BASF na Slovensku 189 zamestnancov a v roku 2016 dosiahla obrat vo výške 153 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.

Silvia Tajblikova
PR manažérka pre BASF v Slovenskej republike
Posledná aktualizácia štvrtok, 6. júla 2017