Udržateľnosť

Hodnotenie životného cyklu (LCA) chemickej recyklácie odpadu ChemCyclingTM

Hodnotenie životného cyklu (LCA) chemickej recyklácie odpadu ChemCyclingTM

Na konci životnosti plastového výrobku je potrebné zvoliť najvýkonnejšiu metódu zhodnocovania, čo sa deje prostredníctvom vedeckého posúdenia životného cyklu. V prípade plastov, kde vzniká veľké množstvo netriedeného zmiešaného odpadu bez výrazných nečistôt, ako je napríklad PET z fliaš na vodu, má mechanická recyklácia menšiu uhlíkovú stopu ako chemická recyklácia. Avšak najmä v prípade zmiešaných a kontaminovaných plastov môže byť ich mechanická recyklácia nemožná alebo prinajmenšom veľmi neefektívna. To znamená, že sa s najväčšou pravdepodobnosťou spália a výsledná energia sa použije na výrobu pary alebo elektriny. V takom prípade je lepšou voľbou chemická recyklácia. Chemická recyklácia dopĺňa mechanickú recykláciu a môže predstavovať udržateľnejšie riešenie než spaľovanie alebo skládkovanie plastového odpadu. Prispieva tak k obehovému hospodárstvu a zodpovednému využívaniu zdrojov.

Štúdia LCA, ktorú pre spoločnosť BASF vykonala spoločnosť Sphera a ktorú recenzovali traja nezávislí odborníci, prišla k jasnému záveru, že pri chemickej recyklácii (pyrolýze) zmiešaného plastového odpadu vzniká o 50 % menej CO2 než pri jeho spaľovaní.

Štúdia tiež porovnáva emisie CO2 z plastov vyrobených pyrolýznym olejom metódou zachovania hmotnostnej bilancie s konvenčnými plastmi vyrobenými z fosílnej nafty. Autori štúdie dospeli k záveru, že chemicky recyklované plasty spôsobujú výrazne nižšie emisie CO2 ako tie, ktoré sa vyrábajú z primárnych fosílnych zdrojov. Nižšie emisie sú výsledkom úsilia vyhýbať sa spaľovaniu zmiešaného plastového odpadu.

Štúdia LCA okrem toho zistila, že pri výrobe plastov chemickou recykláciou (pyrolýzou) alebo mechanickou recykláciou zmiešaného plastového odpadu vznikajú podobné emisie CO2. Do úvahy sa pritom brala skutočnosť, že kvalita chemicky recyklovaných výrobkov je podobná kvalite panenského materiálu a že je zvyčajne potrebné pretriediť menej vstupného materiálu než pri mechanickej recyklácii.

Podrobnejšie informácie o výsledkoch nájdete v časti vyhradenej materiálu na stiahnutie. 

Výsledky uvedenej štúdie LCA sú porovnateľné s výsledkami štúdie od spoločnosti CE Delft, ktorú si dala vypracovať holandská vláda.