България
Кои сме ние

Нашите цели

Бизнес успехът утре означава да създаваме стойност за околната среда, за обществото и за бизнеса. Поставили сме си нови финансови и нефинансови цели, за да могат нашите клиенти, инвеститори, служители и други заинтересовани страни да следят напредъка ни.

Искаме да се развиваме по-бързо от конкурентите на пазара, за да си гарантираме икономически успех и рентабилност. Искаме да предлагаме ефективни начини за преодоляване на най-сериозните предизвикателства на съвремието. За да се справим с климатичните промени и глобалното затопляне, се ангажираме да увеличаваме производствените обеми, без да увеличаваме емисиите на CO2 до 2030 г. Това означава, че ще прекъснем пропорционалната зависимост между органичния растеж и количеството емисии на парникови газове. Поставили сме си за цел да създадем портфейл от устойчиви продукти, да възлагаме отговорно поръчки и да развиваме екипи от ангажирани служители. Безопасност за хората и околната среда, приобщаване на разнообразието и управление на водите са водещият ни приоритет.

Финансови цели

 • Ежегодно увеличаване на обемите продажби по-бързо от глобалното химически производство
 • Увеличаване на EBITDA преди специални пера с 3 до 5 % годишно
 • Постигане на значително по-висока възвръщаемост на инвестирания капитал (ROCE)1 в сравнение с процентната стойност на капитала на годишна база
 • Ежегодно увеличаване на дивидентите за акция въз основа на стабилен свободен паричен поток

Нефинансови цели

 • Да се развиваме с неутрални COемисии до 2030 г.
 • Реализиране на 22 млрд. евро от продажби2 на продукти от нашия Ускорител до 2025 г.
 • Покриване на 90% от свързаните разходи3 с оценки на устойчивостта и подобряване на показателите за устойчивост на 80% от нашите доставчици след извършване на преоценка
 • Над 80% от служителите ни да смятат, че в BASF могат да преуспяват и да дават най-доброто от себе си

Съществуващи нефинансови цели

 • Намаляване на дяла на загубеното работно време поради злополука на базата на 200 000 работни часа до под 0,1 в световен мащаб до 2025 г.
 • Намаляване на дяла на инцидентите, засягащи безопасността на процесите, на базата на 200 000 работни часа до под 0,1 в световен мащаб до 2025 г.
 • Въвеждане на устойчиво управление на водите във всички производствени обекти в региони с недостиг на вода и във всички обекти  Verbund до 2030 г.
 • Увеличаване на броя на жените на лидерски позиции с дисциплинарна отговорност до 22–24% до 2021 г.

1 Възвръщаемостта на инвестирания капитала (ROCE) е мярка за рентабилността на нашите операции. Този показател се изчислява като EBIT, генериран от сегментите като процент от средната стойност на капитала.
2 Продукти от нашия Ускорител са продукти, които оказват значителен принос за устойчивостта във веригата на стойността.
3 Ние рабираме свързани разходи като обеми на поръчки с доставчици, определени като свързани.