България
Кои сме ние

Нашите цели

Бизнес успехът утре означава да създаваме стойност за околната среда, за обществото и за бизнеса. Поставихме си амбициозни глобални цели по цялата ни верига на стойност. Отчитаме прозрачно постигнатите от нас цели, за да могат нашите клиенти, инвеститори, служители и други заинтересовани страни да следят напредъка ни.

Искаме да се развиваме по-бързо от конкурентите на пазара, за да си гарантираме икономически успех и рентабилност. Искаме да предлагаме ефективни начини за преодоляване на най-сериозните предизвикателства на съвремието. За да се справим с климатичните промени и глобалното затопляне, решихме да ограничим общите емисии на парникови газове от нашите производствени площадки и нашите енергийни покупки до нивото на 2018 г., като същевременно увеличаваме обемите на производство. С други думи, искаме да отделим емисиите на парникови газове от органичния растеж. Определихме и цели за безопасност за хората и околната среда, устойчиво продуктово портфолио, отговорно снабдяване, устойчиво управление на водите, ангажирани служители и включване на многообразието.

Целта на тези цели е да насочим нашия бизнес към устойчиво бъдеще и в същото време да допринесем за изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР)1. Ние се фокусираме върху въпроси, по които ние като компания можем да допринесем значително, като защита на климата, устойчиво потребление и производство и борба с глада.

 

1 За повече информация относно целите за устойчиво развитие (ЦУР) вижте За този доклад и онлайн на sustainabledevelopment.un.org

Финансови цели

Ежегодно увеличаване на обемите продажби по-бързо от глобалното химически производство

Увеличаване на EBITDA преди специални пера с 3 до 5 % годишно

Постигане на значително по-висока възвръщаемост на инвестирания капитал (ROCE)1 в сравнение с процентната стойност на капитала на годишна база

Ежегодно увеличаване на дивидентите за акция въз основа на стабилен свободен паричен поток

1 Възвръщаемостта на инвестирания капитала (ROCE) е мярка за рентабилността на нашите операции. Този показател се изчислява като EBIT, генериран от сегментите като процент от средната стойност на капитала.

Нефинансови цели

Да се развиваме с неутрални CO2 емисии до 2030 г.

Реализиране на 22 млрд. евро от продажби1 на продукти от нашия Ускорител до 2025 г.

Покриване на 90% от свързаните разходи2 с оценки на устойчивостта  до 2025 и подобряване на показателите за устойчивост на 80% от нашите доставчици след извършване на преоценка

Над 80% от служителите ни да смятат, че в BASF могат да преуспяват и да дават най-доброто от себе си

1 Продукти от нашия Ускорител са продукти, които оказват значителен принос за устойчивостта във веригата на стойността.
2 Ние рабираме свързани разходи като обеми на поръчки с доставчици, определени като свързани.

Съществуващи нефинансови цели

Намаляване на дяла на загубеното работно време поради злополука на базата на 200 000 работни часа до под 0,1 в световен мащаб до 2025 г.

Намаляване на дяла на инцидентите, засягащи безопасността на процесите, на базата на 200 000 работни часа до под 0,1 в световен мащаб до 2025 г.

Въвеждане на устойчиво управление на водите във всички производствени обекти в региони с недостиг на вода и във всички обекти  Verbund до 2030 г.

Увеличаване на броя на жените на лидерски позиции с дисциплинарна отговорност до 30% до 20301 г.

Ние действаме в съответствие с целите на ООН за устойчиво развитие