Kto sme

Zamestnanci

Naši zamestnanci významne prispievajú k úspechu BASF. Chceme, aby naša spoločnosť priťahovala a udržala si talentovaných ľudí, a aby podporovala ich osobný rozvoj. Preto sa snažíme vytvárať pracovné prostredie, ktoré ľudí inšpiruje a spája. Je založené na prirodzenom vodcovstve, vychádzajúcom zo vzájomnej dôvery, úcty a odhodlaniu pre špičkovú výkonnosť. 

Naši zamestnanci sú kľúčoví pre úspešnú implementáciu BASF stratégie. Preto sa na nich spoliehame. Snažíme sa im poskytnúť potrebné nástroje a zručnosti, aby boli schopní ponúknuť zákazníkom ešte vyššiu úroveň diferencovaných a prispôsobených produktov aj služieb. Podporujeme pracovnú atmosféru založenú na vzájomnej dôvere s atraktívnymi pracovnými podmienkami, v ktorej zamestnanci môžu rozvíjať svoje individuálne zručnosti a potenciál. Zahrnutím diverzity chceme ďalej posilniť zapojenie našich zamestnancov a podporiť ich v inováciách. Týmto sa tiež pripravujeme na zvládanie výziev rýchlo sa meniaceho prostredia.

Napriek tomu, získavanie a udržiavanie kvalifikovaných zamestnancov nám prináša stále viac výziev a rizík. Ponúkame rôzne možnosti vzdelávania a rozvoja, atraktívne odmeňovanie a benefity a zároveň sa zaväzujeme podporovať rovnováhu medzi osobným a profesionálnym životom. Chceme si udržať povesť atraktívneho zamestnávateľa. Preto neustále pracujeme na atraktivite spoločnosti BASF ako zamestnávateľa, aby sme aj v budúcnosti dokázali pritiahnuť a udržať talentovaných ľudí pre našu spoločnosť. Systematicky zaznamenávame krátkodobé a dlhodobé príležitosti a riziká ako súčasť nášho všeobecného manažmentu príležitostí a rizík.

Počet zamestnancov

K 31. decembru 2023 sa počet zamestnancov zvýšil na 111 991 v porovnaní s 111 481 zamestnancami, ktorých sme mali k 31. decembru 2022. Nárast bol spôsobený predovšetkým zvýšením počtu zamestnancov v Ázii a Tichomorí, najmä pre nový závod Verbund v Čan-ťiang v Číne. Čiastočne to kompenzovali odchody do dôchodku a odchody z dôvodu nečinného zamestnania, ako aj opatrenia v súvislosti s programom úspor nákladov zameraným na Európu. Zamestnali sme 3 045 učňov (2022: 3 049), z toho 21,3 % tvorili ženy. 2 305 zamestnancov malo zmluvy na dobu určitú (z toho 43,4 % tvorili ženy).

Zamestnanci skupiny BASF podľa regiónov

(Celkovo: 111 991 zamestnancov, z toho 26,7 % tvorili ženy. Údaje ku 31. decembru 2023)

employees-by-region-2023.png