Slovensko
Kto sme

Naše ciele

Obchodný úspech zajtrajška znamená vytváranie hodnoty pre životné prostredie, spoločnosť a podnikanie. Stanovili sme si nové finančné aj nefinančné ciele, aby mohli naši zákazníci, investori, zamestnanci a iné zainteresované osoby monitorovať naše napredovanie. 

Chceme rásť rýchlejšie ako trh, a tak byť ekonomicky úspešní a ziskoví. Okrem toho, chceme poskytovať odpovede na najliehavejšie výzvy našej doby. V boji proti klimatickým zmenám a globálnemu otepľovaniu sme sa zaviazali zvýšiť objem výroby bez ďalšieho zvyšovania emisií CO2 do roku 2030. To znamená, že oddelíme emisie skleníkových plynov od organického rastu. Zároveň sme definovali ciele pre trvalo udržateľné produktové portfólio, zodpovedné obstarávanie a angažovaných zamestnancov. Bezpečnosť ľudí a ochrana životného prostredia, inklúzia a diverzita ako aj vodné hospodárstvo ostávajú naše hlavné priority.

Finančné ciele

 • zvyšovať objemy predaja rýchlejšie v porovnaní s globálnou chemickou produkciou
 • zvyšovať EBITDA pred mimoriadnymi položkami o 3 až 5 % ročne
 • každoročne dosahovať návratnosť investovaného kapitálu (ROCE)1 výrazne nad percentuálnymi nákladmi na kapitál
 • každoročne zvyšovať dividendu na akciu na základe silného voľného peňažného toku

Nefinančné ciele

 • rásť pri neutrálnej bilancii CO2 do roku 2030
 • do roku 2025 dosiahnuť 22 miliárd eur predajom akcelerátorov 2
 • pokryť 90 % našich relevantných výdavkov3 s hodnotením trvalej udržateľnosti a u 80 % našich dodávateľov dosiahnuť zlepšenie z hľadiska trvalej udržateľnosti na základe prehodnotenia
 • aby viac ako 80 % našich zamestnancov malo pocit, že v spoločnosti BASF môžu prosperovať a maximálne využívať svoje schopnosti.

Existujúce nefinančné ciele 

 • do roku 2025 znížiť celosvetovú mieru zranení pri 200 000 pracovných hodinách na ≤0,1 
 • do roku 2025 znížiť celosvetové bezpečnostné incidenty pri 200 000 pracovných hodinách na ≤0,1 
 • zaviesť trvalo udržateľné hospodárenie s vodou vo všetkých výrobných závodoch v oblastiach namáhaných vodou a vo všetkých Verbund prevádzkach do roku 2030
 • do roku 2021 zvýšiť podiel žien vo vedúcich pozíciách s disciplinárnou zodpovednosťou na 22–24 %

Návratnosť investovaného kapitálu (ROCE) je mierou ziskovosti našich prevádzok. Tento ukazovateľ počítame ako EBIT generovaný segmentmi ako percento priemerných nákladov kapitálovej základne. 
2 Akcelerátory sú produkty, ktoré tvoria významný, trvalo udržateľný prínos v hodnotovom reťazci. 
3 Relevantné výdavky chápeme ako objemy obstarávania s dodávateľmi, ktorí sú definovaní ako relevantní.