Kto sme

Ciele a ich plnenie v roku 2023

Obchodný úspech zajtrajška pre nás znamená vytvárať hodnoty pre životné prostredie, spoločnosť i podnikanie. Preto sa snažíme o dosahovanie ambicióznych cieľov v celom našom hodnotovom reťazci. O dosahovaní cieľov podávame transparentné správy, aby naše zainteresované subjekty mohli sledovať náš pokrok.

Naším cieľom je ziskový rast: chceme zvyšovať objemy predaja rýchlejšie než globálna chemická výroba, ďalej zvyšovať našu ziskovosť, dosahovať návratnosť vloženého kapitálu (ROCE) výrazne nad úrovňou nákladov na kapitál a každoročne zvyšovať dividendu na akciu na základe silného voľného peňažného toku.

Okrem týchto finančných cieľov sme si stanovili aj širšie ciele z hľadiska udržateľnosti. V nadchádzajúcich rokoch chceme výrazne znížiť naše emisie CO2. Okrem cieľov znižovania emisií z výroby (Scope 1) a nákupu energií (Scope 2)1 sme si v roku 2023 stanovili aj nový cieľ v oblasti nákupu surovín (Scope 3.1)2. K našim cieľom čistých nulových emisií skleníkových plynov, ktoré chceme dosiahnuť do roku 2050, sme pridali aj emisie Scope 3.1. V rámci tohto cieľa pracujeme na posilňovaní udržateľnosti v našich dodávateľských reťazcoch a zodpovednejšom využívaní zdrojov.

Portfólio našich produktov chceme ešte viac zosúladiť s ochranou klímy a obehovým hospodárstvom. Aby sme to dosiahli, aktualizovali sme metodiku hodnotenia nášho portfólia produktov podľa definovaných kritérií trvalej udržateľnosti a vytýčili sme si novú cieľovú hodnotu pre produkty s osobitným prínosom k udržateľnému rozvoju.

Chceme ďalej zvyšovať bezpečnosť vo výrobe a od roku 2023 sme začali podávať správy podľa nového systému, ktorý sa zameriava na závažné nehody a incidenty súvisiace s prácou.

Taktiež si stanovujeme cieľ zvýšiť počet žien vo vedúcich pozíciách a vytvoriť pracovné prostredie, v ktorom sa naši zamestnanci cítia, že môžu napredovať a dosahovať najlepší výkon.

Cieľom všetkých týchto cieľov je nasmerovať našu obchodnú činnosť do udržateľnejšej budúcnosti a zároveň prispieť k plneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG) Organizácie Spojených národov. Tu sa zameriavame na otázky, ktoré môžeme ako spoločnosť ovplyvniť – najmä ciele SDG 2 (Nulový hlad), SDG 5 (Rodová rovnosť), SDG 6 (Čistá voda a hygiena), SDG 7 (Dostupná a čistá energia), SDG 8 (Dôstojná práca a hospodársky rast), SDG 12 (Zodpovedná spotreba a výroba) a SDG 13 (Opatrenia v oblasti klímy).

1 Scope 1 a Scope 2 (okrem predaja energií tretím stranám). Cieľ zahŕňa skleníkové plyny podľa Protokolu o skleníkových plynoch, ktoré sú prepočítané na ekvivalent CO2 (CO2e). Východiskovým rokom je rok 2018.

2 Scope 3.1, suroviny okrem akumulátorových hmôt, služieb a technického tovaru, okrem emisií skleníkových plynov z obchodnej činnosti spoločnosti BASF. Budúca úprava východiskovej pozície v súlade so smernicou TfS je možná okrem iného v závislosti od dostupnosti ďalších primárnych údajov. Východiskovým rokom je rok 2022.

Ziskový rast

Účinná ochrana klímy

Zodpovedné obstarávanie

Efektívne využívanie zdrojov a bezpečnosť výroby

Angažovanosť a diverzita zamestnancov

legend-reduction-target.png

1 Dividenda navrhovaná Radou výkonných riaditeľov.
2 Zahŕňa emisie Scope 1 a Scope 2 (s výnimkou predaja energie tretím stranám vrátane kompenzácie). Cieľ zahŕňa skleníkové plyny podľa protokolu o skleníkových plynoch, ktoré sa premieňajú na ekvivalenty CO2 (CO2e). Východiskovým rokom je rok 2018.

3 Scope 3.1., suroviny s výnimkou batériových materiálov, služieb a technických výrobkov, s výnimkou emisií skleníkových plynov z podnikania BASF. Budúca úprava základovej úrovne v súlade s usmernením TfS je možná v závislosti na dostupnosti ďalších primárnych údajov. Východiskovým rokom je rok 2022.

4 Údaj pre rok 2022 bol upravený v dôsledku zvýšenej dostupnosti údajov.

5 V roku 2023 sme aktualizovali bezpečnostné ciele. 

6 Pravidelne počítame úroveň zapojenia zamestnancov. Najnovší prieskum sa uskutočnil v roku 2023.

Konáme v súlade s Rozvojovou agendou OSN