Slovensko
Kto sme

Naše ciele

Obchodný úspech zajtrajška znamená vytváranie hodnoty pre životné prostredie, spoločnosť a obchodnú činnosť. V celom našom hodnotovom reťazci sme si stanovili ambiciózne globálne ciele. Transparentne komunikujeme naše výsledky, aby naši zákazníci, investori, zamestnanci a iné zainteresované osoby mohli monitorovať naše napredovanie. 

targets.jpg

Chceme rásť rýchlejšie než trh, pokračovať vo zvyšovaní ziskovosti, dosiahnuť návratnosť vloženého kapitálu (ROCE) výrazne nad úrovňou nákladov na kapitál a každoročne zvyšovať dividendu na akciu na základe silného voľného peňažného toku. Okrem týchto finančných cieľov sledujeme aj rozsiahle ciele udržateľnosti. Napríklad sme sa rozhodli obmedziť celkové emisie skleníkových plynov z našich výrobných prevádzok a nákupov energie na úroveň z roku 2018 pri súčasnom zvyšovaní objemu výroby. Chceme posilniť zameranosť portfólia našich produktov na udržateľný rozvoj a výrazne zvýšiť predaj produktov tzv. Accelerator. Snažíme sa tiež posilniť udržateľnosť v našich dodávateľských reťazcoch a zodpovedne využívať prírodné zdroje. Chceme ešte viac zvyšovať bezpečnosť výroby. Okrem toho sa v rámci našej spoločnosti zameriavame na podporu diverzity a vytváranie pracovného prostredia, v ktorom budú mať naši zamestnanci pocit, že môžu prosperovať a podávať tie najlepšie výkony.

Hlavným cieľom týchto čiastkových cieľov je viesť našu obchodnú činnosť do udržateľnej budúcnosti a zároveň prispievať k implementácii Rozvojovej agendy OSN (SDGs). Zameriavame sa na problémy, kde môžeme ako spoločnosť významne napomôcť, napríklad v oblasti ochrany klímy, udržateľnej spotreby a výroby či boja proti hladu.

Stav dosahovania cieľov v roku 2020

Ziskový rast

Každoročne dosiahnuť návratnosť vloženého kapitálu (ROCE) výrazne nad úroveň nákladov na kapitál

Cieľ

>9%

Stav v roku 2020

1.7%
8-decent work and economic growth and 9-industry, innovation and Infrastructure
SDG 1

Každoročne dosiahnuť rýchlejší rast objemu predaja oproti svetovej chemickej výrobe

Cieľ

>–0.4%

Stav v roku 2020

–0.5%
8-decent work and economic growth and 9-industry, innovation and Infrastructure
SDG

Zvýšiť EBITDA pred špeciálnymi položkami o 3 – 5 % ročne

Cieľ

3%–5%

Stav v roku 2020

–10.7%
8-decent work and economic growth and 9-industry, innovation and Infrastructure
SDG

Každoročne zvyšovať dividendu na akciu na základe silného voľného peňažného toku

Cieľ

>€3.30

Stav v roku 2020

€3.302
8-decent work and economic growth and 9-industry, innovation and Infrastructure
SDG

Účinná ochrana klímy

Do roku 2030 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu

(Vývoj uhlíkových emisií v porovnaní so základným rokom 2018)

Cieľ

 

≤21.9 MMT

Stav v roku 2020

20.8 MMT
green background image with with text 13-climate action
SDG

Udržateľné portfólio produktov

Do roku 2025 dosiahnuť predaj produktov Accelerator vo výške 22 miliárd eur

Cieľ
 

€22,0 miliárd

Stav v roku 2020

€16,7 miliárd
icons 2-zero hunger, 6-clean water and sanitation, 12- responsible consumption and production, 13-climate action
SDG

Zodpovedné obstarávanie

Do roku 2025 pokryť 90 % našich relevantných výdavkov hodnotením udržateľnosti

Cieľ

90%

Stav v roku 2020

80%
8-decent work and 12-responsible consumption and production
SDG

Umožniť 80 % našich dodávateľov zlepšiť svoju udržateľnosť na základe prehodnotenia

Cieľ

80%

Stav v roku 2020

68%
8-decent work and 12-responsible consumption and production
SDG

Efektívne využívanie zdrojov a bezpečnosť výroby

Do roku 2025 znížiť celosvetové incidenty v oblasti bezpečnosti procesov za 200-tisíc pracovných hodín na ≤ 0,1

Cieľ

 

≤0,1 

Stav v roku 2020

0,3
6-clean water and sanitation, 8-decent work and economic growth
SDG

Do roku 2025 znížiť celosvetovú mieru úrazovosti v stratenom čase za 200-tisíc pracovných hodín na ≤ 0,1

Cieľ

 

≤0,1

Stav v roku 2020

0,3
8-decent work and economic growth
SDG

Do roku 2030 zaviesť udržateľné hospodárenie s vodou v našich Verbundoch a výrobných prevádzkach v oblastiach s vodným stresom

Cieľ

 

100%

Stav v roku 2020

46,2%
6-clean water and sanitation, 12-responsible consumption and production
SDG

Angažovanosť a diverzita zamestnancov

Do roku 2030 zvýšiť zastúpenie žien v riadiacich funkciách s disciplinárnou zodpovednosťou na 30 %

Cieľ

30%

Stav v roku 2020

24,3%
5-gender equality
SDG

Viac ako 80 % našich zamestnancov má pocit, že v spoločnosti BASF môžu prosperovať a podávať najlepšie výkony

Cieľ

>80%

Stav v roku 2020

82%
8-decent work and economic growth
SDG
hellblau.jpg

Najdôležitejšie ukazovatele výkonnosti

1 Viac informácií o Rozvojovej agende OSN a na stránke sustainabledevelopment.un.org

2 Dividenda navrhovaná Radou výkonných riaditeľov

Konáme v súlade s Rozvojovou agendou OSN