Slovensko
Kto sme

Naše ciele

Obchodný úspech zajtrajška znamená vytváranie hodnoty pre životné prostredie, spoločnosť a podnikanie. V celom našom hodnotovom reťazci sme si stanovili ambiciózne globálne ciele. Transparentne komunikujeme naše výsledky, aby naši zákazníci, investori, zamestnanci a iné zainteresované osoby mohli monitorovať naše napredovanie. 

Chceme rásť rýchlejšie ako trh, a tak byť ekonomicky úspešní a ziskoví. Okrem toho, chceme poskytovať odpovede na najliehavejšie výzvy našej doby. V boji proti klimatickým zmenám a globálnemu otepľovaniu sme sa rozhodli obmedziť celkové emisie skleníkových plynov z našich výrobných závodov a naše nákupy energie na úroveň roku 2018 a zároveň zvýšiť objem výroby. Inými slovami, chceme oddeliť emisie skleníkových plynov od organického rastu. Stanovili sme tiež ciele v oblasti bezpečnosti pre ľudí a životné prostredie, portfólio udržateľných produktov, zodpovedné obstarávanie, trvalo udržateľné hospodárenie s vodou, angažovaných zamestnancov a začlenenie diverzity. Úlohou týchto cieľov je nasmerovať naše podnikanie do udržateľnej budúcnosti a zároveň prispieť k realizácii cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (SDG) .1 Zameriavame sa na otázky, ku ktorým môžeme ako spoločnosť významne prispieť, napríklad ochrana klímy, trvalo udržateľná spotreba a vyroba, ako aj boj proti hladu.

Viac informácií ohľadom cieľov trvalo udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals - SDG), nájdete v našej správe a na webovej stránke sustainabledevelopment.un.org

Finančné ciele

 • zvyšovať objemy predaja rýchlejšie v porovnaní s globálnou chemickou produkciou
 • zvyšovať EBITDA pred mimoriadnymi položkami o 3 až 5 % ročne
 • každoročne dosahovať návratnosť investovaného kapitálu (ROCE)1 výrazne nad percentuálnymi nákladmi na kapitál
 • každoročne zvyšovať dividendu na akciu na základe silného voľného peňažného toku

Nefinančné ciele

 • rásť pri neutrálnej bilancii CO2 do roku 2030
 • do roku 2025 dosiahnuť 22 miliárd eur predajom akcelerátorov 2
 • do roku 2025 pokryť 90 % našich relevantných výdavkov3 s hodnotením trvalej udržateľnosti a u 80 % našich dodávateľov dosiahnuť zlepšenie z hľadiska trvalej udržateľnosti na základe prehodnotenia
 • aby viac ako 80 % našich zamestnancov malo pocit, že v spoločnosti BASF môžu prosperovať a maximálne využívať svoje schopnosti.
 • do roku 2025 znížiť celosvetovú mieru zranení pri 200 000 pracovných hodinách na ≤0,1 
 • do roku 2025 znížiť celosvetové bezpečnostné incidenty pri 200 000 pracovných hodinách na ≤0,1 
 • zaviesť trvalo udržateľné hospodárenie s vodou vo všetkých výrobných závodoch v oblastiach namáhaných vodou a vo všetkých Verbund prevádzkach do roku 2030
 • do roku 2030 zvýšiť podiel žien vo vedúcich pozíciách s disciplinárnou zodpovednosťou na 30 %

Návratnosť investovaného kapitálu (ROCE) je mierou ziskovosti našich prevádzok. Tento ukazovateľ počítame ako EBIT generovaný segmentmi ako percento priemerných nákladov kapitálovej základne. 
2 Akcelerátory sú produkty, ktoré tvoria významný, trvalo udržateľný prínos v hodnotovom reťazci. 
3 Relevantné výdavky chápeme ako objemy obstarávania s dodávateľmi, ktorí sú definovaní ako relevantní.