Kto sme

Ciele a ich plnenie v roku 2022

Obchodný úspech zajtrajška pre nás znamená vytvárať hodnoty pre životné prostredie, spoločnosť i podnikanie. Preto sa snažíme o dosahovanie ambicióznych cieľov v celom našom hodnotovom reťazci. O dosahovaní cieľov podávame transparentné správy, aby naše zainteresované subjekty mohli sledovať náš pokrok.

Naším cieľom je ziskový rast: chceme zvyšovať objemy predaja rýchlejšie než globálna chemická výroba, ďalej zvyšovať našu ziskovosť, dosahovať návratnosť vloženého kapitálu (ROCE) výrazne nad úrovňou nákladov na kapitál a každoročne zvyšovať dividendu na akciu na základe silného voľného peňažného toku.

Okrem týchto finančných cieľov sme si stanovili aj širšie ciele z hľadiska udržateľnosti. V nadchádzajúcich rokoch chceme výrazne znížiť emisie CO2 a ešte výraznejšie zosúladiť naše produktové portfólio s ochranou klímy a obehovým hospodárstvom. Aby sme to dosiahli, aktualizujeme metodiku používanú na hodnotenie nášho produktového portfólia voči definovaným kritériám udržateľnosti a prvý raz ju uplatníme v roku 2023. Pracujeme tiež na posilnení udržateľnosti v našich dodávateľských reťazcoch a zodpovednom využívaní zdrojov.

Chceme ďalej zvyšovať bezpečnosť vo výrobe. Okrem toho sa snažíme podporovať diverzitu v našej spoločnosti a vytvárať pracovné prostredie, v ktorom budú mať naši zamestnanci pocit, že sa môžu rozvíjať a podávať svoje najlepšie výkony.

Cieľom všetkých týchto cieľov je nasmerovať našu obchodnú činnosť do udržateľnejšej budúcnosti a zároveň prispieť k plneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDG) Organizácie Spojených národov. Tu sa zameriavame na otázky, ktoré môžeme ako spoločnosť ovplyvniť – najmä ciele SDG 2 (Nulový hlad), SDG 5 (Rodová rovnosť), SDG 6 (Čistá voda a hygiena), SDG 7 (Dostupná a čistá energia), SDG 8 (Dôstojná práca a hospodársky rast), SDG 12 (Zodpovedná spotreba a výroba) a SDG 13 (Opatrenia v oblasti klímy).

Ziskový rast

Účinná ochrana klímy

Zodpovedné obstarávanie

Efektívne využívanie zdrojov a bezpečnosť výroby

Angažovanosť a diverzita zamestnancov

legend-reduction-target.png

1 Dividenda navrhovaná Radou výkonných riaditeľov.
2 Zahŕňa emisie Scope 1 a Scope 2 (s výnimkou predaja energie tretím stranám vrátane kompenzácie). Cieľ zahŕňa skleníkové plyny podľa protokolu o skleníkových plynoch, ktoré sa premieňajú na ekvivalenty CO2 (CO2e). Východiskovým rokom je rok 2018.

3 V roku 2023 aktualizujeme bezpečnostné ciele a podáme správu podľa nového systému. 

4 Pravidelne počítame úroveň zapojenia zamestnancov. Najnovší prieskum sa uskutočnil v roku 2022.

Konáme v súlade s Rozvojovou agendou OSN